SFS 2014:934 Lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention

140934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års
Haagkonvention;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6–8 §§ lagen (2012:318) om 1996

års Haagkonvention ska ha följande lydelse.

6 §

En ansökan om erkännande enligt artikel 24 eller verkställbarhetsförkla-

ring enligt artikel 26 görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

7 §

Den som gör en ansökan enligt 6 § ska tillsammans med ansökan ge in

avgörandet i original eller en kopia av avgörandet som har bestyrkts av en be-
hörig myndighet. Om ansökan avser ett avgörande som har meddelats i en
parts utevaro, ska sökanden också ge in bevis om att stämningsansökan eller
motsvarande handling har delgetts parten.

Om ansökan avser en verkställbarhetsförklaring, ska sökanden även ge in

bevis om att avgörandet är verkställbart i den stat där det har meddelats.

Tingsrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som

tingsrätten behöver för sin prövning.

Om en handling är skriven på något annat språk än svenska, ska även en

svensk översättning av handlingen ges in. En översättning behöver dock inte
ges in om tingsrätten anser att det inte behövs eller att det inte skäligen kan
krävas.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande eller verkställbar-

hetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

8 §

Tingsrätten får förklara det utländska avgörandet helt eller delvis

gällande eller verkställbart.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:934

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.