SFS 2018:406 Lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention

SFS2018-406.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års

Haagkonvention

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § lagen (2012:318) om 1996 års
Haagkonvention ska ha följande lydelse.

10 § En svensk myndighet får föra över personuppgifter till en myndighet
i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om det behövs
för att den myndigheten ska kunna överväga en nödvändig åtgärd enligt
1996 års Haagkonvention.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:120, bet. 2017/18:FiU37, rskr. 2017/18:250.

SFS

2018:406

Publicerad
den

8 maj 2018

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.