SFS 2022:958 Lag om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention

SFS2022-958.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:318) om 1996 års

Haagkonvention

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2012:318) om 1996 års
Haagkonvention

dels att 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§, av följande

lydelse.

5 §2 När det finns behörighet för svensk domstol enligt artikel 11 eller 12,
får domstolen i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap
besluta om en sådan tillfällig skyddsåtgärd som avses i dessa artiklar.

5 a § En fråga om en tillfällig skyddsåtgärd enligt 5 § tas upp av tings-
rätten i den ort där barnet vistas eller, om barnet inte vistas i Sverige och
åtgärden avser barnets egendom, tingsrätten i den ort där egendomen finns.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket, tas frågan

upp av Stockholms tingsrätt.

5 b § Vid domstolens handläggning av en fråga om en tillfällig skydds-
åtgärd enligt 5 § tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. I domsto-
lens beslut ska det anges hur länge skyddsåtgärden gäller.

Barnet får höras inför domstolen, om särskilda skäl talar för det och det

är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras. I ett ärende som rör
vårdnad, boende eller umgänge får domstolen hämta in upplysningar från
socialnämnden i frågan. Innan socialnämnden lämnar upplysningar ska den,
om det inte är olämpligt, höra föräldrarna och barnet. Barnet får höras av
socialnämnden utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshava-
ren är närvarande.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378.
2 Ändringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

SFS

2022:958

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.