SFS 2014:915 Lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2015:417) om arv i internationella situationer / SFS 2014:915 Lag om ändring i lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo
140915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1937:81) om internationella
rättsförhållanden rörande dödsbo;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 13 § lagen (1937:81) om

internationella rättsförhållanden rörande dödsbo ska ha följande lydelse.

2 kap.

13 §

En ansökan om att en dom som avses i 12 § ska förklaras verkställbar i

Sverige görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Om tingsrätten finner att domen uppfyller villkoren för erkännande enligt

12 §, ska den förklara att domen är verkställbar. Domen verkställs på samma
sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring

tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:915

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.