SFS 1973:1194

731194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1194 Lag

Utkom från trycket

den 9 januari 1974

om ändring i lagen (1937: 81) om internationella

rättsförhållanden rörande dödsbo;

utfärdad den 17 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen', att 1 kap. 4 § och 3 kap. 1 §

lagen (1937: 81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo
skall ha nedan angivna lydelse.

1 kap.

4 § Testamente skall anses giltigt till formen, om testamentet upp­
fyller vad som i det hänseendet föreskrives i lagen på den ort där

testamentet upprättades eller den ort där testator vid upprättandet eller

vid sin död hade hemvist el ler lagen i st at där testator vid upprättandet

eller vid sin död var medborgare. Såvitt testamentet avser fast egendom

skall det också anses giltigt till formen, om testamentet uppfyller vad
som i det hänseendet föreskrives i lagen på den ort där egendomen

finnes.

Första stycket har motsvarande tillämpning i fråga om återkallelse

av testamente. �&terkallelse skall också anses giltig till formen, om
återkallelsen i det hänseendet uppfyller vad som föreskrives i någon av
de lagar enligt vilka testamentet enligt första stycket var giltigt till

formen.

Vid tillämpning av första eller andra stycket skall som testators hem­

vist räknas även främmande ort där testator enligt lagen på den orten
hade domicil.

3 kap.

1 § Skall lagen i f rämmande stat tillämpas på grund av att någon äger

medborgarskap där och finnes i den staten flera gällande rättssystem,

bestämmes tillämpligt rättssystem enligt de regler som gälla i samma

I stat. I avsaknad av sådana regler tillämpas det rättssystem till vilket

han har den närmaste anknytningen.

2466

' Prop. 1973: 175, LU 43 , rskr 4 00.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den dag Kungl. Maj:t bestämmer. Har arv-

SFS 1973: 1194

låtaren avlidit före ikraftträdandet, gäller fortfarande äldre bestämmel­

ser.
CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.