SFS 1977:597

770597.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:597

Lag

Utkom från trycket

den 12 juli 1977

1480

om ändring i lag en (1935:45) om kvarlåtenskap efter den

som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller

Norge;

utfärdad den 30 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 10 § lagen (1935:45) om kvar­

låtenskap efter den som hade hemvist i Danmark, Finland, Island eller

Norge skall ha nedan angivna lydelse.

10 § I fråga om erkännande och verkställighet av dom eller förlikning
om rätt på grund av arv eller testamente, efterlevande makes rätt, bout-

redning eller skifte med anledning av dödsfall eller ansvarighet för den

' Prop. 1976/77:128, LU 30, rskr 348.

r

5

•'{•ii

¬

background image

dödes gäld gälla bestämmelserna i lagen (1977:595) om erkännande och

SFS 1977:597

verkställighet av nordiska domar på privaträttens område.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen får sättas

i kraft i förhållande till två eller tre av de länder som anges i lagen.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Trygve Hellners
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.