SFS 1981:361

810361.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:361

om ändring i lagen (1937:81) om internationella

utkom från trycket

rättsförhållanden rörande dödsbo;

den 26 maj i98i

utfärdad den 23 april 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 3 och 7 §§ lagen (1937; 81)

om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo skall ha nedan angiv­

na lydelse.

2 kap.

3 § Finns det här i riket egendom efter någon som vid sin dö d inte hade

hemvist här och har egendomen inte avträtts till förvaltning av boutred­
ningsman enligt 2 §, skall anmälan om detta utan dröjsmål göras hos so­

cialnämnden av den som har vård om egendomen eller annars av anhörig,
medlem av det hushåll som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan som

är närmast till d et. Då anmälan sker eller förhållandet på annat sätt blir

känt, skall socialnämnden, om det behövs, ta hand om egendomen.

' Prop. 1980/81:48, LU 11, rskr 224.

629

¬

background image

SFS 1981:361

�r egendomen av ringa värde och består den huvudsakligen av kontan­

ter, kläder och andra lösören för personligt bruk, får socialnämnden över­

lämna egendomen till anhörig till den avlidne eller, om denne var utländsk
medborgare, till konsul för det land han tillhörde. �verlämnande får dock

ske först sedan kostnaderna här i riket för den avlidnes uppehälle, vård
och begravning har betalts. �verlämnande får inte ske, om det skulle med­

föra skada för någon rättsägare som ä r svensk medborgare eller som har

hemvist här.

I annat fall än som avses i andra stycket skall socialnämnden göra anmä­

lan till rätten, som d å förordnar att egendomen skall avträdas till förvalt­

ning av boutredningsman. Därefter gäller vad som sägs i 2 §.

7 § Då boutredning, bodelning eller arvskifte sker här i riket skall f rågan

om dö dsbodelägares ansvar för den dödes skulder bedömas efter svensk

lag.

Denna lag träder i kraft den I juli 198 1. Har den döde avlidit före ikraft­

trädandet, tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

pi

l!,'

D'

ö
EE

EE

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.