SFS 2015:898 Lag om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter

150898.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om behandling av personuppgifter i
Skatteverkets äktenskapsregister- och
bouppteckningsverksamheter;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens syfte

1 §

Syftet med denna lag är att ge Skatteverket möjlighet att behandla per-

sonuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i verkets äktenskapsregister- och
bouppteckningsverksamheter och att skydda människor mot att deras person-
liga integritet kränks vid en sådan behandling.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets

äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad

eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställ-
ning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 5–9 §§ gäller även vid behandling av uppgifter om

avlidna.

3 §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utfö-

ras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Förhållandet till personuppgiftslagen

4 §

Vid behandling av personuppgifter som omfattas av denna lag gäller

personuppgiftslagen (1998:204), om inte annat följer av denna lag eller före-
skrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Personuppgiftsansvar

5 §

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av person-

uppgifter som verket utför.

1 Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.

SFS 2015:898

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:898

Tillåtna ändamål

6 §

Personuppgifter får behandlas om det behövs i Skatteverkets äkten-

skapsregister- och bouppteckningsverksamheter.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas

om det behövs för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse
med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204).

Behandling av känsliga personuppgifter

7 §

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) får behandlas i en handling som har lämnats i ett ärende. Sådana
uppgifter får behandlas även i en handling som har upprättats i ett ärende, om
de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Sökbegrepp

8 §

Vid sökning får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Vid sökning efter
handlingar får dessutom namn och person- eller samordningsnummer använ-
das som sökbegrepp.

Som sökbegrepp får inte känsliga personuppgifter som avses i 7 § använ-

das.

Utlämnande av personuppgifter på medium för automatiserad
behandling

9 §

Personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad behandling

om det inte är olämpligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om begräns-
ningar av möjligheterna att lämna ut personuppgifter på medium för automa-
tiserad behandling.

Rättelse och skadestånd

10 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd tillämpas också vid behandling av personuppgifter i strid med denna
lag.

Avgifter

11 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om avgifter för ut-
lämnande av uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

background image

3

SFS 2015:898

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.