SFS 2018:232 Lag om ändring i lagen (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter / SFS 2018:232 Lag om ändring i lagen (2015:898) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter
SFS2018-232.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:898) om behandling av

personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och

bouppteckningsverksamheter

Utfärdad den 19 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2015:898) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och
bouppteckningsverksamheter

dels att 3 och 10 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 10 § ska utgå,
dels att 4, 6 och 7 §§ och rubriken närmast före 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 §, och närmast före 10 § en ny

rubrik av följande lydelse.

Förhållandet till annan reglering
4 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG
(allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen

(2018:

218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-

förordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen,
om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen.

6 § Personuppgifter får behandlas om det behövs i Skatteverkets
äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också behandlas

om det behövs för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överens-
stämmelse med lag eller förordning. Sådana uppgifter får behandlas även för
andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt
som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

7 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) får behandlas i en handling som har lämnats i ett
ärende. Sådana uppgifter får behandlas även i en handling som har upprättats
i ett ärende, om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

1 Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234.

SFS

2018:232

Publicerad
den

24 april 2018

background image

2

SFS

2018:232

Rätten att göra invändningar
10 §
Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra
invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Leena Mildenberger
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.