SFS 2014:813 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 2014:813 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
140813.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10, 16 och 16 b §§ firmalagen

(1974:156) ska ha följande lydelse.

10 §

2

En firma får inte registreras om den

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän

ordning,

2. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning

som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som firma,
eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning,

3. utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen

(2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
inte får användas obehörigen som firma, eller något som kan förväxlas med
ett sådant kännetecken,

4. i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,
5. är identisk med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma

slag,

6. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet

av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet
risken för att användningen av firman leder till uppfattningen att det finns ett
samband mellan den som använder firman och innehavaren av näringskänne-
tecknet,

7. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt

inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen av firman
skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för
näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende,

8. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i ut-

landet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande an-
vänds, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan,

9. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon an-

nans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn,
om användningen av firman skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet
och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden,

10. innehåller något som kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller

konstnärligt verk, eller

1 Prop. 2013/14:129, bet. 2013/14:UU25, rskr. 2013/14:323.

2 Senaste lydelse 2010:1889.

SFS 2014:813

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:813

11. innehåller något som är ägnat att uppfattas som benämning på en stif-

telse, ideell förening eller liknande sammanslutning.

De hinder för registrering som anges i första stycket 5�7 gäller på motsva-

rande sätt för

1. ett varumärke som är registrerat enligt 2 kap. varumärkeslagen

(2010:1877) eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sve-
rige,

2. ett gemenskapsvarumärke som är registrerat enligt rådets förordning

(EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken eller
en internationell varumärkesregistrering som gäller i Europeiska unionen,
samt

3. ett inarbetat varukännetecken.
Om den firma som ansökan om registrering avser ska gälla i hela landet

och den äldre rättigheten utgörs av ett inarbetat näringskännetecken eller av
ett sådant namn eller inarbetat varukännetecken som är skyddat enligt 2 a §,
finns det hinder mot registrering endast om skyddet för den äldre rättigheten
gäller inom en väsentlig del av landet.

Trots första stycket 5�11 och andra stycket får registrering ske, om den

vars rätt är i fråga medger det och hinder inte finns enligt första stycket 1�4.

16 §

3

En registrering av en firma får hävas om

1. firman har registrerats i strid mot denna lag eller mot vad i annan författ-

ning är föreskrivet om firma,

2. registreringen fortfarande strider mot lagen, och
3. rätten till firman ändå inte får bestå enligt 8 §.
En registrering får vidare hävas om
1. innehavaren har upphört att vara näringsidkare,
2. firman har förlorat sin särskiljningsförmåga,
3. firman har kommit att strida mot lag eller annan författning eller mot

goda seder eller allmän ordning, eller

4. firman har blivit vilseledande.
I de fall som avses i första stycket får registreringen inte hävas på den grun-

den att det enligt 10 § första stycket 5�8 finns ett hinder mot den, om hindret
utgörs av en äldre registrerad firma och den äldre firman inte uppfyller kraven
på användning enligt 16 a §.

16 b §

4

Den som vill inleda ett förfarande för att häva en registrering kan

föra talan vid domstol, eller ansöka om hävning av registreringen hos berörd
registreringsmyndighet enligt 16 c�16 q §§ (administrativ hävning).

Ett förfarande för att häva en registrering med stöd av 9 §, 10 § första

stycket 1�4, 16 § andra stycket eller 16 a § får också inledas av en myndighet.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får göra detta.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

3 Senaste lydelse 2010:1889.

4 Senaste lydelse 2010:1889.

background image

3

SFS 2014:813

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.