SFS 1971:310

710310.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198);

SFS 1971:310

given Sofiero den 4 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott att i fråga om folkbokföringsförordningen (1967:
198) förordna,

dels att 51 och 54 §§ skall upphöra att gälla,

dels att i 2 § orden "centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden"

skall bytas ut mot "riksskatteverket",

dels att i 37, 44 och 48 §§ ordet "länsstyrelse" i olika böjningsformer

skall bytas ut mot "länsskatterätt" i motsvarande form,

dels att 36, 45�47, 49, 50, 52 och 57 §§ skall ha nedan angivna ly­

delse.

36 § Pastorsämbete beslutat efter anmälan eller när annat skäl före­
ligger om viss persons kyrkobokföring i församlingen.

45 § Mot beslut i kyrkobokföringsärende som underställes länsskatte­

rätt eller domkapitel eller avser föreläggande av pastorsämbete enligt

30 eller 33 § eller 57 § andra stycket får talan icke föras.

Talan mot beslut i annat kyrkobokföringsärende föres genom besvär
a) hos länsskatterätten om beslutet meddelats av pastorsämbete och

avser fråga om kyrkobokföringsort, kyrkobokföringsfastighet, kyrkobok­
föring under viss rubrik eller registrering i obefintligregister,

b) hos domkapitlet om beslutet meddelats av pastorsämbete och av­

ser annan fråga,

c) hos länsskatterätten om beslutet meddelats av den lokala skatte­

myndigheten i Stockholm eller Göteborg.

Talan i fråga om kyrkobokföringsort, kyrkobokföringsfastighet,

kyrkobokföring under viss rubrik eller registrering i obefintligregister
får föras av den vars kyrkobokföring beröres av beslutet och av kom­
munen.

I annan fråga än som avses i tredje stycket får talan föras av den som

beröres av beslutet. Talan i sådan fråga får föras utan inskränkning i
tiden.

46 § Mot lokal skattemyndighets beslut i ärende om mantalsskrivning

som underställes länsskatterätt får talan icke föras.

Talan mot beslut av lokal skattemyndighet i annat mantalsskrivnings-

ärende föres genom besvär hos länsskatterätten. Talan får föras av
den vars mantalsskrivning beröres av beslutet och av kommunen.

Besvären skall ha inkommit senast den 15 april mantalsåret.

47 §2 Innan underställt ärende avgöres, skall person och kommun som
får föra talan i ärendet beredas tillfälle att yttra sig över det som är av
betydelse för avgörandet.

1 Prop. 1971: 30, KU 36 , rskr 22 2.

2 �n dringen innebär bl. a. att tred je stycket upphävs.

Utkom från trycket

den 18 juni 1971

699

¬

background image

SFS 1971:310

Innan länsskatterätt eller domkapitel avgör besvärsärende inhämtas

yttrande från beslutsmyndigheten och beredes den som, förutom kla­

ganden, får föra talan i ärendet tillfälle att avge yttrande över det som

är av betydelse för avgörandet.

49

Mot länsskatterätts beslut i ärende som underställes kammarrätt

får talan icke föras.

Talan mot domkapitels beslut föres hos kammarrätten genom besvär.
Beslut av länsskatterätt, som ej skall underställas kammarrätt, samt

beslut av domkapitel och kammarrätt skall verkställas omedelbart, om
beslutsmyndigheten ej förordnat annat.

50 §4 Länsskatterätts beslut, varigenom mål underställes kammarrätts

prövning, och länsskatterätts, domkapitels eller kammarrätts beslut, var­

igenom ärendet avgjorts, skall delges person och kommun som beröres
av beslutet.

I underställningsbeslut skall anges att yttrande, som part vill inge

till kammarrätten, skall ha inkommit till domstolen inom tre veckor
efter det parten fick del av underställningsbeslutet.

52 § Vid avgörande av kyrkobokföringsärende kan underställnings­
myndighet eller besvärsmyndighet förordna om sådan kyrkobokförings-
åtgärd som ej yrkats i ärendet. I mantalsskrivningsärende gäller motsva­
rande i fråga om såväl kyrkobokförings- som mantalsskrivningsåtgärd.

57 § Om föreläggande enligt 30 eller 33 § icke efterkommes, kan
pastorsämbetet anlita biträde av länsstyrelsen. Denna kan bestämma
lämpligt vite för fortsatt försummelse. Mot sådant beslut av länsstyrel­
sen föres talan hos kammarrätten genom besvär. Länsskatterätten utdö­
mer försuttet vite på anmälan av länsstyrelsen.

Vid underlåtenhet att enligt 23 § namnlagen den II oktober 1963 (nr

521) anmäla förnamn för nyfött barn som ej blivit döpt inom svenska

kyrkan äger 30 § tredje stycket och första stycket av denna paragraf
motsvarande tillämpning.

700

Denna lag träder i kraft, såvitt angår 2, 37, 44�52 och 57 §§, den 1

juli 1971 och i övrigt den 1 januari 1972.

I fråga om underställning av och talan mot beslut som meddelats f�re

den 1 juli 1971 gäller äldre bestämmelser. Underställningsärende och
besvärsärende prövas dock av länsskatterätten i stället för av länsstyrel­

sen.

Talan mot domkapitels beslut som meddelats före den 1 januari 1972

föres hos Konungen genom besvär.

Mot kammarrätts beslut som meddelats före den 1 januari 1972 får

talan icke föras.

Vid talan mot beslut av folkbokföringsmyndighet, som meddelats

under tiden den 1 juli�den 31 december 1971, skall besvärshandlingen

ges in till besvärsmyndigheten. Har handlingen före besvärstidens ut-

' �ndringen inne bär bl . a. att andra o ch fjärde styckena upphävs.

^ �nd ringen inneb är bl. a. a tt tredje stycket upp hävs.

¬

background image

gång kommit in till beslutsmyndigheten, skall besvären ändå upptagas

SFS 1971:310

till prövning. Beslut som nyss nämnts skall innehålla besvärshänvisning.

Har vid talan mot beslut av länsskatterätt, som meddelats under tiden

den 1 juli�den 31 deeember 1971, besvärshandlingen före besvärstidens
utgång kommit in till länsskatterätten i stället för till kammarrätten,
skall besvären ändå upptagas till prövning.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.
Sofiero den 4 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

BERTIL L�FBERG

(L. S.)

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.