SFS 1971:889

710889.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i namnlagen (1963: 521);

given Stockholms slott den 10 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 3 och 13 §§ namnlagen (1963: 521)

skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Den som antages till adoptivbarn förvärvar därigenom adoptantens
eller, om han adopteras av makar, adoptivfaderns släktnamn, såframt

ej rätten tillåter, att han behåller det släktnamn hän hade före adoptio­
nen. Har adoptivbarn behållit sitt tidigare släktnamn, må barnet senare

genom anmälan hos pastor antaga det släktnamn, som barnet enligt vad

nyss sagts ägt förvärva genom adoptionen.

Barn, som adopterats av makar och som ej fyllt aderton år, må ge­

nom anmälan hos pastor antaga det släktnamn adoptivmodern hade
som ogift, såframt rätten funnit namnbytet vara förenligt med barnets

bästa. Av makar adopterat barn som fyllt aderton år må, om särskilda

skäl äro därtill, efter ansökan hos namnmyndigheten erhålla släktnamn
som nu sagts.

Bestämmelserna i första och andra styckena om den som adopteras av

makar äga motsvarande tillämpning då make adopterar andre makens

barn.

1 Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299.

126�SFS 1971

SFS 1971:889
Utkom från trycket

den 17 dec. 1971

1989

¬

background image

SFS 1971: 889

it

\ :>

Barn som adopterats av kvinna må, om adoptivmodern förvärvat sitt

släktnamn genom vigsel eller anmälan som avses i 6 § andra stycket, ge­

nom anmälan hos pastor antaga det släktnamn adoptivmodern hade

som ogift. Detta gäller dock ej om kvinnan vid adoptionen var gift med

barnets fader eller adoptivfader eller om barnet efter adoptionen adopte­
rats av hennes make.

Adoptivbarn som förvärvat adoptants släktnamn må framför detta

bära det släktnamn barnet hade före adoptionen. Har adoptivbarnet be­
hållit sitt tidigare släktnanm, må barnet framför detta bära det namn,

som barnet enligt första stycket ägt förvärva genom adoptionen. An­

mälan om tilläggsnamn som nu sagts må göras hos pastor.

13 § Förvärva makar släktnamn, tillkommer namnet jämväl makar­

nas barn, som hava makarnas namn, stå under makarnas vårdnad och

icke fyllt aderton år. Förvärvar någon eljest släktnamn efter ansökan hos

namnmyndigheten eller genom a nnan anmälan hos pastor än som avses
i 6 och 7 §§, tillkommer namnet jämväl hans barn, som hava hans namn
och icke" fyllt aderton år, såvida han ensam har vårdnaden.

Har någon efter ansökan förvärvat nytt släktnamn, må hans barn, som

ej enligt första stycket förvärvat samma namn, så ock dess avkomling
med hans samtycke genom anmälan hos pastor antaga namnet. Har

namnet förvärvats av makar, erfordras samtycke av dem båda.

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

CARL LIDBOM

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.