SFS 1971:631

710631.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:631 Lag

Utkom från trycket

den 27 juli 19 71

om ändring i lage n (1962:381) om a llmän

försäkring;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagenL funnit gott förordna, att 3 kap. 6 §, 18 kap. 9 och 22 §§ samt

20 kap. 13 § lagen (1962: 381) om allmän försäkring skall ha nedan an­

givna lydelse.

3 kap.

6 §- Försäkrad är skyldig att så snart ske kan och senast inom två
veckor till den allmänna försäkringskassan anmäla sådan stadigvarande
ändring i sina inkomstförhållanden, som är av betydelse för placeringen

i sjukpenningk lass.

18 kap.

9

Ledamot av allmän försäkringskassas styrelse skall vara svensk

medborgare. Uppdraget må ej innehavas av den som är omyndig eller
i konkurstillstånd . Ej heller må den vara styrelseledamot som är ledamot

i eller befattningshavare vid försäkringsdomstolen eller som är i riksför­

säkringsverkets eller allmän försäkringskassas tjänst.

22 §⬢» �rende avgöres i pensionsdelegation efter föredragning av före­
dragande för peiisionsärenden.

I ärende, som handlägges av pensionsdelegation, må envar som saken

rör eller som eljest antages kunna lämna upplysningar av betydelse hö­
ras.

Begär den saken rör att bliva muntligen hörd inför pensionsdelega­

tion, skall hans begä ran villfaras, om ej särskilda skäl däremot äro.

20 kap.

13 §"' Besvärshandling skall tillställas den myndighet som meddelat be­

slutet.

Den omständigheten att besvärshandlingen tillställts den myndighet,

som har att pröva besvären, utgör ej hinder för besvärens upptagande till

prövning, därest handlingen inkommit före besvärstidens utgång.

1528

' Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 22 2.

- �ndringen innebär att andra sty cket upphävs.

- �ndringen innebä r att andra styc ket upphävs.

^ �ndringen inneb är att fjärde sty cket upphävs.

�ndringen inneb är bl. a. att tredje stycket upph ävs.

¬

background image

Allmän försäkringskassas och riksförsäkringsverkets beslut lända till

SFS 1971:631

omedelbar efterrättelse, om ej annat föreskrivits i beslutet eller bestäm­

mes av myndighet som har att pröva beslutet.

Denna lag träder i kraf t den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

SVEN A SPLING

(L. S.)

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.