SFS 1972:220

720220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 6 jun i 1972

SFS 1972: 220 Lag

om ändring i namnlagen (1963: 521);
given Stockholms slott den 26 maj 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagenS funnit gott förordna, att 27 och 29 §§ namnlagen (1963:521)

skall ha nedan angivna lydelse.

n
t-

27 § Anmälan, som enligt denna lag skall göras hos pastor, göres i

den församling, där den som anmälningen avser är eller skall vara kyr-

kobokförd eller, om han varken är eller skall vara kyrkobokförd i
svensk församling, där han vistas. För den som varken är eller skall vara

kyrkobokförd i svensk församling och som ej heller vistas i riket må
sådan anmälan i stället göras hos annan myndighet som Konungen be­
stämmer.

Anmälan skall ske muntligen vid personlig inställelse eller skriftligen.

Vad nu sagts gäller ock sådan anmälan till vigselförrättare, varom stad­
gas i 6 §.

10

29 §2 Talan mot beslut, som pastor meddelat enligt 28 §, eller mot
annan åtgärd, som pastor vidtagit i namnärende, föres hos domkapitlet

genom besvär.

Talan mot domkapitlets beslut i fråga, som enligt första stycket dra­

gits under dess prövning, föres hos kammarrätten genom besvär.

Mot beslut eller åtgärd enligt denna lag av myndighet som avses i

27 § första stycket andra punkten föres talan hos kammarrätten genom
besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 26 maj 1972.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

460

1 Prop. 1972: 91, LU 16 , rskr 20 8.

^ Sen aste lydelse 1971: 632.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.