SFS 1973:657

730657.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973: 657

^

om ämåriiiag i uammlageia (1963: 521);

utkom f rån trycket

given Stockholms slott den 5 juni 1973.

^

:)

v i GUSTAF ADOLF, medOudsnåde, Sveriges, Götes

;

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 7 och 15 §§ namnlagen (1963; 521)

- 1

skall ha nedan angivna lydelse.

^ 1

i ]

1 § Upplöses äktenskap, må hustru, som förvärvat mannens släkt-

If

namn, genom anmälan hos pastor återtaga det släktnamn hon hade
som ogift.

j

15 §2 Förklaras någon icke hava äktenskaplig börd och har hans mo­

der annat släktnamn än mannen, förlorar han dennes släktnamn och

förvärvar i stället moderns släktnamn. Om synnerliga skäl äro därtill,

må dock rätten tillåta att han behåller mannens namn.

!?

Denna lag träder i Icraft den 1 januari 1974. �ldre bestämmelser

tillämpas dock alltjämt vid återgång av äktenskap.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

il

kungl. sigill bekräfta låtit.

,i> I

Stockholms slott den 5 juni 1973.

⬢ | j j

II

GUSTAF ADOLF

CARLUDBOM

If

⬢! I'j

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

^^25

^ Prop. 1973: 32, LU 20, rslcr 256.

^ S enaste lydelse 1970: 844. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

'i j l

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.