SFS 1976:623

760623.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:623

Lag

Utkom från trycket

den 22 juli 197 6

om ändring i namn lagen (1963:521);

utfardad den 23 juni 1976.

Fniigt riksdagens beslut' föreskrives att 1.2, 15. 37 och 38 §§ namnlagen

(1963: 521) skall ha nedan angivna lydelse.

1 § �r vid barns födelse modem gift. förvärvar bamet vid födelsen man­
nens släktnamn, om det ej dessförinnan har fastställts att mannen icke är

barnets fader. Detsamma gäller, om modern är änka och barnet födes inom

sådan tid e fter mannens död att det kan vara avlat dessförinnan.

Barn vars föräldrar ingå äktenskap med varandra förvärvar därvid fa­

derns släktnamn, om barnet är under aderton år. Ingå föräldrama äkten­

skap sedan barnet fyllt aderton år. får bamet genom anmälan hos pastor

antaga faderns släktnamn.

Barn. som har förvärvat släktnamn enligt första eller andra stycket och

som är under aderton år. får genom anmälan hos pastor antaga det släkt­
namn modern hade som ogift, om rätten funnit namnbytet vara förenligt

med barnets bästa. Har bamet fyllt aderton år kan barnet, om särskilda

skäl föreligga, efter ansökan hos namnmyndigheten erhålla modems släkt­

namn som ogift.

2 §- 1 annat fall än som avses i I § första stycket förvärvar bam vid födel­

sen moderns släktnamn. Har modern förvärvat sitt namn genom vigsel el­

ler genom anmälan som avses i 6 § and ra stycket, får bamet genom anmä­
lan hos pastor antaga det släktnamn modern hade som ogift. Barnet får
t)ckså genom anmälan hos pastor antaga faderns släktnamn.

1304

' Prop. I97.S/76: 170. LU 33 . rskr 39 7.

2 Senaste lydelse 1969: 622. �ndri ngen innebär bl . a. alt andra stycket upphä vs.

¬

background image

15 §⬢' Fastställes att viss man icke är fader till b arn, som enligt I S för sta

eller andra stycket förvärvat hans släktnamn, och har barnets moder annat

släktnamn än mannen, förlorar barnet mannens släktnamn och förvärvar i
stiillet moderns släktnamn. Föreligga synnerliga skäl. får dock rätten tillåta

att barnet behåller mannens släktnamn. Sådant tillstånd meddelas, om frå­
gan angående mannens faderskap prövas av rätten, i samb and med rättens
dom och i ann at fall ef ter särskild ansökan, som skall ha inkommit till rät­

ten inom en månad efter fastställelscn.

37 § Ansökan om förklaring att namnbyte, som avses i I S tre dje stycket.
3 § andra stycket. 4. eller 12 §. är förenligt med barnets bästa upptages av
den rätt som har att upptaga fråga rörande vårdnaden om barnet.

Ansökan enligt 1.'» § om rättens tillstånd att få behålla släktnamn uppta­

ges av den rätt som har att upptaga fråga rörande vårdnaden om barnet el­

ler. om barnet ej står under vårdnad, av rätten i den ort där barnet har sitt
hemvist.

SFS 1976:623

38 § 1 ärende som avses i 37 § för sta stycket skall rätten, där så kan ske.
höra den vars släktnamn barnet har och den vars släktnamn barnet avses
skola förvärva, även om de icke äro vårdnadshavare. Har barnet fyllt tolv
år skall, om det finnes lämpligt, jämväl barnet höras. �ro skäl därtill, skall

yttrande inhämtas från barnavårdsnämnden.

I äre nde som avses i 37 § andra stycket skall rätten, där så kan ske. höra

modern och den vars släktnamn barnet avses skola behålla. I övr igt gäller
vad som sägs i för sta stycket.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

ERIC HOL.MQVIST

Staffan Magnusson
(Justitiedepartementet)

⬢' Se nasle hdeise I97.V (ifil .

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.