SFS 1977:733

770733.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:733

Lag

Utkom fran trvcket

den 15 sepl. 1977

om ändring i n amnlagen (1963: 521);

utfärdad den I s eptember 1977.

Hnligt riksdagens beslut' föreskrives i fråg a om namnlagen (1963:521)-

dch alt i 2 7. 30 och 43 SS ord et "Konungen" skall bytas ut mot "rege­

ringen".

dels att 35 S skall ha nedan angivna lydelse.

35 S' Talan mot slutligt beslut av namnmyndigheten må föras av sökan­

den. om det galt honom emot. Mot beslut, varigenom ansökan bifallits

oaktat invändning framställts i be hörig ordning, må talan föras av den som

gjort invändningen. �&terkallar invändaren sin talan, må denna likväl prö­

vas, om särskilda skäl föreligga.

Talan föres hos patentbesvärsrätten genom besvär.

Mot patent besvärsrättens slutliga beslut må talan icke föras.

1716

' Prop. 1976/77:96, NU 1976/77: 29, rskr 1976/77:237

2 Senaste lydelse av 27 § 19 72:220.

" Senaste lydelse 1971 :632.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den i j anuari 1978,

SFS 1977:733

Pä regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.