SFS 1982:1135

821135.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1135

om ändring i foikbokföringsförordningen (1967:198);

utkom från trycket

den 27 december 1982

Utfärdad den 16 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 57 § folkbokföringsförordningen

(1967:198) skall ha nedan angivna lydelse.

57

Om föreläggande enligt 30 eller 33 § icke efterkommes, kan pas­

torsämbetet anlita biträde av länsstyrelsen. Denna kan bestämma lämpligt
vite för fortsatt försummelse. Mot sådant beslut av länsstyrelsen föres
talan hos ka mmarrätten genom besvär. Länsrätten utdömer försuttet vite
på anmälan av länsstyrelsen.

Vid underlåtenhet att enligt 30 § namnlagen (1982:670) anmäla förnamn

för barn inom tre månader från födelsen kan pastorsämbetet förelägga

barnets vårdnadshavare att inom viss tid fullgöra sin skyldighet. Om före­

läggandet inte efterkommes, tillämpas första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Jan Francke
(Budgetdepartementet)

' Prop. 1982/83:38, LU 13, rskr 87.

^ Senaste lydelse 1979:180.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.