SFS 1982:670

820670.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Namnlag;

SFS 1982:670

Utkom från trycket

utfärdad den 24 juni 1982.

den 6 juli 1982

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

jlGI

Efternamn

Förvärv av efternamn vid födelsen

cr

1 § Barn till föräldrar med gemensamt efternamn förvärvar vid födelsen

det namnet.

Har föräldrarna olika efternamn när barnet föds och har de tidigare ett

eller flera gemensamma barn som står under deras vårdnad, förvärvar

barnet vid födelsen det efternamn som det senast födda syskonet bär.

Har föräldrarna olika efternamn när barnet föds och är andra stycket

inte tillämpligt, anses barnet vid födelsen ha förvärvat det av föräldrarnas

efternamn som anmäls till pastorsämbetet inom tre månader efter födelsen.

Anmälan kan i stället avse ett namn som någon av föräldrarna senast har

burit som ogift. Görs inte någon anmälan i fall som nu har sagts, anses

barnet vid födelsen ha förvärvat modems efternamn.

"

Fastställs inte faderskapet inom tre månader efter födelsen, anses barnet

vid födelsen ha förvärvat moderns efternamn.

Förvärv av efternamn vid adoption

2 § Den som adopteras av makar med gemensamt efternamn förvärvar

genom adoptionen det namnet.

'Prop. 1981/82:156, LU41, rskr 357.

1379

¬

background image

\

⬢ ⬢

.

. -V V

SFS 1982:670

Har adoptivföräldrarna olika efternamn och har de tidigare ett eller flera JT,'

gemensamma barn som står under deras vårdnad, förvärvar adoptivbarnet
genom adoptionen det efternamn som adoptivföräldrarnas senast födda
barn bär.

Har adoptivföräldrarna olika efternamn och är andra stycket inte

tillämpligt, förvärvar adoptivbarnet genom adoptionen det av adoptivför^
äldramas efternamn som dessa anmäler i adoptionsärendet. Anmälan kan i
stället avse ett namn som någon av adoptivföräldrarna senast har burit som

ogift. Görs inte någon anmälan i fall som nu har sagts, förvärvar adoptiv­

barnet genom adoptionen adoptivmoderns efternamn.

3 § Den som adopteras av en person ensam förvärvar genom adoptionen
det efternamn som denne bär. I stället för detta namn kan den som
adopteras genom adoptionen förvärva ett efternamn som adoptivföräldern
senast har burit som ogift, om denne anmäler detta namn i adoptionsären­
det. Om en make adopterar den andra makens barn, medför det dock inte

någon ändring av barnets efternamn.

4 § Domstolen kan i adoptionsärendet besluta att den som adopteras
skall behålla det efternamn som han eller hon hade fö re adoptionen.

Byte till förälders efternamn, m.m.

5 § Den som vill byta ett efternamn som har förvärvats enligt 1 § till ett
annat efternamn som bärs av någon av föräldrarna kan göra detta genom
anmälan till pastorsämbetet. Har föräldern förvärvat sitt namn enligt 9
eller 10 § genom äktenskap med någon annan än den andra föräldern, krävs

att maken i detta äktenskap samtycker till namnbytet.

Genom anmälan till past orsämbetet kan byte även ske till ett efternamn

som någon av föräldrarna senast har burit som ogift.

Den som har bytt efternamn enligt första eller andra stycket och som vid

namnbytet var under 18 år kan genom anmälan till pastorsämbetet byta till

ett annat namn som anges i något av dessa stycken.

6 § Om ett barn under 18 å r bär någon av föräldrarnas namn utan att

denna förälder är vårdnadshavare, krävs för byte av barnets efternamn
enligt 5 § att föräldern har samtyckt till namnbytet eller att domstol har
funnit att namnbytet är förenligt med barnets bästa.

7 § Bestämmelserna i 5 och 6 §§ tillämpas också då den som har adopte­

rats vill byta ett efternamn som har förvärvats enligt 2 eller 3 § till ett annat

efternamn som bärs av någon av adoptivföräldrarna eller som någon av

dem senast har burit som ogift. Detsamma gäller om den som har adopte­

rats har behållit sitt efternamn från tiden före adoptionen och vill byta det
till ett efternamn som nyss har angetts.

8 § Ett barn under 18 år, som för stadigvarande vård och fostran i ett

enskilt hem har tagits emot av någon annan än barnets föräldrar, kan
genom anmälan till pastorsämbetet byta sitt efternamn till ett namn som

bärs av den eller dem som har tagit emot barnet eller till ett namn som bärs

1380

av någon av dem, om den eller de vars namn avses har samtyckt till

¬

background image

'namnbytet och domstol har funnit att namnbytet är förenligt med barnets

SFS 1982:670

bästa.

Den som har bytt efternamn enligt första stycket kan genom anmälan till

pastorsämbetet byta tillbaka till ett efternamn som han eller hon har burit
tidigare.

Byte till makes efternamn

9 § De som ingår äktenskap kan välja antingen att ha den enes efternamn
som gemensamt efternamn eller att behålla var och en sitt efternamn från

tiden närmast före äktenskapet.

De som ingår äktenskap skall anmäla sitt val av efternamn till pasto rs­

ämbetet senast i samband med vigseln. Har de valt att ha den enes
efternamn som gemensamt efternamn förvärvar den andre det namnet vid

vigseln.

Efternamn får antas som gemensamt efternamn endast om den vars

namn avses lämnar sitt samtycke och namnet inte har förvärvats genom ett
tidigare äktenskap.

10 § En make som vid äktenskapets ingående har behållit sitt efternamn

kan med den andra makens samtycke senare under äktenskapet genom

anmälan till pastorsämbetet byta sitt efternamn till den andra makens
efternamn.

Den som har bytt efternamn enligt första stycket eller enligt 9§ kan

under eller efter äktenskapet genom anmälan till pa storsämbetet byta till

det efternamn som han eller hon senast har burit som ogift.

Byte under äktenskapet till en makes efternamn far inte avse ett efter­

namn som de n maken har förvärvat genom ett tidigare äktenskap eller ett

efternamn som maken under äktenskapet har bytt till enligt andra stycket
eller enligt 5 eller 7 §. En make som under äktenskapet har bytt efternamn
kan inte därefter byta till den andra makens efternamn.

Byte till andra efternamn

11 § Den som vill byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn eller till
ett efternamn som inte kan förvärvas enligt 1-10§§ kan göra ansökan om
tillstånd till bytet hos patent- och registreringsverket. Den som en gång har

bytt efternamn efter en sådan ansökan får på nytt byta efternamn på detta
sätt endast om det finns särskilda skäl.

Avser ansökningen ett barn under 18 år, kan patent- och registrerings­

verket som villkor fö r namnbytet uppställa att domstol har funnit att detta

är förenligt med barnets bästa.

Med byte av efternamn enligt denna paragraf jämställs ändring av efter­

namns stavning.

12 § Som nybildat efternamn får inte godkännas

1. namn som till bildning, uttal eller stavning har en sådan språklig form

att det inte är lämpligt som efternamn här i lan det,

2. namn som är i bruk som förnamn, om det inte finns särskilda skäl att

namnet ändå skall få bäras som ett nybildat efternamn,

3. dubbelnamn,
4. namn som kan uppfattas som en benämning på järnvägsstationer,

¬

background image

\. ⬢ ⬢' ;

If'

SFS 1982:670

postkontor eller liknande och därför kan medföra olägenhet eller i övri gt'

kan vilseleda allmänheten,

> '

5. namn som kan väcka anstöt, eller
6. namn som kan antas leda till obehag för den som bär det.

13 § Som efternamn, vare sig det är nybildat eller ej, fär inte godkännas

namn som lätt kan förväxlas med

1. ett efternamn som någon annan enligt lag bär eller har rätt att bära,

2. ett allmänt känt efternamn som har burits av en utdöd släkt,
3. ett allmänt känt utländskt efternamn,
4. någon annans konstnärsnamn eller ett likartat namn som är allmänt

känt,

5. en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller någon liknande

sammanslutning,

6. någon annans här i riket skyddade firma eller varumärke eller ett

annat kännetecken som har inarbetats för någon a nnan i en näringsverk­
samhet här i ri ket, eller

7. en titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,

om titeln är egenartad, eller ett särskilt skapat namn som förekommer i ett

sådant verk och vars utnyttjande skulle innebära en kränkning av någon
annans upphovsrätt till verket.

Har någon efter ansökan förvärvat ett nybildat efternamn, utgör vad

som sägs i första stycket 1 inte hinder för föräldrar, syskon eller syskon­
barn att med förvärvarens samtycke erhålla det namnet efter ansökan hos

patent- och registreringsverket. Har det förra förvärvet gjorts av flera,

fordras samtycke av dem alla.

14 § Utan hinder av 12 eller 13 § kan, om det finns särskilda skäl, byte
ske till et t efternamn som är bildat av faders eller moders förnamn med

tillägg av ändeisen son eller dotter eller till ett efternamn som sökanden har
burit tidigare utan att ha förlorat det enligt 16-19 §§.

I övrigt kan byte till ett efternamn ske utan hinder av 12 eller 13 § endast

om det finns synnerliga skäl.

�ndring av efternamns genusform

15 § �ndring av ett utländskt efternamns genusform anses inte som byte

till annat efternamn. Sådan ändring sker genom anmälan till pastorsämbe­

tet.

Förlust av efternamn

16 § Fastställs det att en man inte är far till ett barn som på grund av
faderskapet har förvärvat mannens efternamn eller ett efternamn som

mannen har burit, förlorar barnet det efternamnet. I stället förvärvar

barnet modems efternamn vid tiden för barnets födelse. Barnet anses då
ha förvärvat det namnet enligt 1 §.

Finns det synnerliga skäl, får domstol tillåta att barnet behåller sitt

efternamn. Sådant tillstånd meddelas, om frågan angående faderskapet

prövas av domstol, i samband med domen. I ann at fall prövas namnfrågan

efter särskild ansökan, som skall ha kommit in till domstolen inom en

1382

månad efter fastställelsen.

¬

background image

17 § Har någon genom anmälan till pastorsämbetet förvärvat ett efter-

SFS 1982:670

namn som han eller hon inte har rätt till och är det inte fråga om fall som

avses i 16 §, skall domstol på talan av den vars namn sålunda har förvär­

vats besluta att namnet förloras, om inte synnerliga skäl talar för att
namnet far behållas. Den som på detta sätt förlorar sitt namn å terfår det

efternamn han eller hon hade före anmälningen.

18 § Har någon efter ansökan hos patent- och registreringsverket bytt till

ett efternamn som han eller hon inte har burit tidigare och uppstår olägen­

het för någon an nan till följd av sådan risk för förväxling som anges i 13 §

första stycket, skall domstol på talan av den andre besluta att den som har

erhållit namnet förlorar detta, om inte synnerliga skäl talar för att han eller

hon får behålla det. Den som på detta sätt förlorar sitt namn återfår det

efternamn han eller hon hade före ansökningen.

19 § Förlorar någon sitt efternamn enligt 16�18§§ skall domstolen, om

talan förs om detta, besluta att också den som genom denne har förvärvat

eller i övrigt har rätt att bära namnet förlorar namnet eller rätten att bära
det, om i nte synnerliga skäl talar mot detta. Detsamma gäller om någon

som borde ha förlorat sitt efternamn enligt 16-18 §§ har avlidit.

Förlorar någon sitt efternamn enligt första stycket, skall domstolen med

tillämpning av 1 �10§§ fastställa det namn som förvärvas i stället för det
som förloras.

Särskilt skydd för egenartade efternamn
20 § Har någon förvärvat ett egenartat efternamn, får ett namn som lätt

kan förväxlas med detta användas av någon annan endast om han eller hon

enligt denna lag kan åberopa rätt till n amnet eller om han eller hon eller
släkten av ålder eller annars enligt ortens sed har burit det som tillnamn.

Ingen får obehörigen, till nackdel för den som har förvärvat ett egenartat

efternamn, i nä ringsverksamhet använda en firma, ett varumärke eller ett
annat kännetecken som lätt kan förväxlas med namnet. Med firma likställs

beteckning för stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sammanslut­
ning.

Ett efternamn skall anses som egenartat, om det är ägnat att utmärka

tillhörigheten till en viss s läkt.

21 § Har ett konstnärsnamn eller ett liknande namn blivit allmänt känt
och har någon annan en äldre rätt till et t egenartat efternamn med vilket

konstnärsnamnet lätt kan förväxlas, måste den andre inom rimlig tid in­

skrida mot användandet. Annars får konstnärsnamnet användas utan

hinder av vad som föreskrivs i 20 §.

Första stycket tillämpas även i fall d å ett kännetecken av det slag som

anges i 20 § andra stycket har inarbetats och någon annan har en äldre rätt

till ett egenartat efternamn med vilket kännetecknet lätt kan förväxlas.

I de fall som avses i första eller andra stycket kan domstol efter vad som

är skäligt föreskriva att konstnärsnamnet eller kännetecknet får användas
endast på ett särskilt sätt.

22 § Talan om fastställelse huruvida en rätt till ett egenartat efternamn

¬

background image

SFS 1982; 670

består eller ej eller huruvida ett förfarande utgör intrång i e n sådan rätf

eller ej får prövas av domstol, när det råder ovisshet om förhållandet och
ovissheten är till nackdel för den som har väckt talan.

23 § Den som gör intrång i någon annans rätt till ett egenartat efternamn

är skyldig att ersätta den andres skada, om han eller hon har insett eller
borde ha insett att förfarandet var till nackdel för denne. Vid bedömande

om och i vad mån s kada har uppstått skall hänsyn tas även till lidande och
övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Mellannamn

24 § En make som har förvärvat den andra makens efternamn får bära
ett tidigare efternamn som mellannamn.

Har makar olika efternamn får en av dem, med d en andres samtycke,

bära den andres efternamn som mellannamn, om inte detta har förvärvats
på grund av ett tidigare äktenskap. Rätten för en make att med den andra
makens samtycke böija bära dennes efternamn som mellannamn gäller

även sedan äktenskapet har upplösts. En efterlevande make får utan

samtycke böija bära ett sådant mellannamn.

25 § Har barn förvärvat ett efternamn som bärs av enbart den ena av

föräldrarna får barnet bära den andra förälderns efternamn som mellan­

namn.

Om en förälder förvärvar ett nytt efternamn genom äktenskap med

någon annan än den andra föräldern krävs att maken i detta äktenskap

samtycker till att barnet bär detta namn som mellannamn.

26 § Den som har adopterats av makar med gemensamt efternamn och
som har förvärvat det namnet får som mellannamn bära sitt efternamn från
tiden före adoptionen. Har adoptivföräldrarna olika efternamn och har

adoptivbarnet förvärvat ett efternamn som en av dem bär, får adoptivbar­

net som mellannamn bära den andra adoptivförälderns efternamn eller sitt

efternamn från tiden före adoptionen.

Om den som adopterats har behållit sitt tidigare efternamn, får han eller

hon som mellannamn bära ett efternamn som bärs av adoptivföräldrarna

eller en av dem.

Om en adoptivförälder förvärvar ett nytt efternamn genom äktenskap

med någon annan än den andra adoptivföräldern, krävs att maken i d etta
äktenskap samtycker till at t den som har adopterats bär detta namn som

mellannamn.

27 § Den som har adopterats av en person ensam och som har förvärvat

adoptivförälderns efternamn får som mellannamn bära sitt namn från tiden
före adoptionen.

Om den som adopterats har behållit sitt tidigare efternamn, får han eller

hon som mellannamn bära adoptivförälderns efternamn.

Om adoptivföräldern förvärvar ett nytt efternamn genom äktenskap,

krävs att maken i detta äktenskap samtycker till att den som har adopterats

1384

bär detta namn som mellannamn.

¬

background image

28 § Har ett bam under 18 år för stadigvarande vård och fostran i ett

SFS 1982:670

enskilt hem tagits emot av några andra än barnets föräldrar och har barnet

bytt sitt efternamn till ett efternamn som bärs av enbart den ena av dem

som har tagit emot barnet, far barnet med samtycke av den andre av dem

som har tagit emot barnet bära dennes efternamn som mellannamn.

29 § Bestämmelserna i 24-28 §§ medför inte rätt att samtidigt bära mer
än ett mellannamn. Mellannamnet skall alltid bäras närmast framför efter­
namnet.

Den som vill bära ett mellannamn skall anmäla detta namn till past ors­

ämbetet. Vill han eller hon inte längre bära mellannamnet skall anmälan

härom göras till pastorsämbetet.

Förnamn m. m.
30 § Vaije barn skall ges ett eller flera förnamn, som inom tre månader
från födelsen skall anmälas till pastorsämbetet.

31 § Den som enligt 30 § har förvärvat ett enda förnamn kan genom
anmälan till pastorsämbetet förvärva ytterligare ett förnamn.

Den som enligt 30 § har förvärvat flera förnamn kan genom anmälan till

pastorsämbetet antingen byta ut ett av förnamnen mot ett nytt förnamn

eller enbart lägga till ett förnamn eller stryka ett förnamn. Sådan anmälan
får göras endast en gång.

32 § �ndring av ordningsföljden mellan två eller flera förnamn, så att

tilltalsnamnet kommer först, kan göras genom anmälan till pastorsämbetet.

Genom en sådan anmälan får även stavningen ändras, om inte namnets

uttal ändras genom detta.

33 § Tillägg, ändring eller strykning av förnamn kan i andra fall än som
avses i 30�32§§ ske efter ansökan hos patent- och registreringsverket, om

det finns särskilda skäl.

34 § Som förnamn får inte godkännas namn s om kan väcka anstöt eller

kan antas leda till ob ehag för den som skall bära det eller namn som av
någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn.

Förnamn som anmäls till pastorsämbetet enligt 30 eller 31 § förvärvas

genom anm älningen, om det inte finns något hinder enligt första stycket

mot att namnet godkänns.

35 § Den som invid ett förnamn vill b ära ett gårdsnamn, som han eller

hon har anknytning till g enom släktskap eller äktenskap och som enligt

gammal sedvänja är i bruk som tillnamn, kan anmäla gårdsnamnet till

pastorsämbetet. Vill han eller hon inte längre använda gårdsnamnet, kan
anmälan härom göras till pastorsämbetet.

1385

\

¬

background image

SFS 1982:670

Förfarandet i mål och ärenden enligt denna lag
Anmälan till pastorsämbetet

36 § Anmälan till pastorsämbetet görs i den församling där den som
anmälningen avser är kyrkobokförd. �r denne inte kyrkobokförd i Sveri­
ge, görs anmälningen i den församling där han eller hon vistas eller senast

har varit kyrkobokförd. I övriga fall får anmälningen göras till riksskatte-

verket.

Anmälningen till pastorsämbetet eller riksskatteverket skall göras skrift­

ligen.

Som anmälan till pas torsämbetet anses anmälan som vid vigse l görs om

efternamn till vigs elförrättaren och vid dop inom svenska kyrkan görs om
förnamn till dopförrättaren.

37 § Beslut av pastorsämbetet får överklagas till domkapitlet genom

besvär.

Domkapitlets beslut får överklagas till ka mmarrätten genom besvär.

38 § Beslut av riksskatteverket får överklagas till kammar rätten genom

besvär.

Ansökan hos patent- och registreringsverket

39 § Ansökningar hos patent- och registreringsverket skall göras skriftli­
gen. De skall innehålla uppgift om sökandens postadress och om skälen för
ansökningen. Till ansökningen skall fogas ett personbevis. Till ansökan om
förnamn för den som är född här i landet skall också fogas utdrag ur
födelse- och dopboken.

Sökanden skall betala ansökningsavgift. Regeringen bestämmer avgif­

tens storlek.

40 § Har sökanden inte iakttagit vad som är föreskrivet om en ansökan

eller finner patent- och registreringsverket annars att det föreligger hinder
för att bifalla a nsökningen, skall verket förelägga sökanden att yttra sig
eller göra rättelse samt erinra att ansökningen annars kan avskrivas.

Finner verket även efter det att sökanden har yttrat sig att ansökningen

inte kan bifallas, skall ansökningen avslås, om det inte finns anledning att

förelägga sökanden på nytt.

Föreläggande enligt denna paragraf skall delges sökanden.

41 § �r i fall som avses i 11 § ansökningshandlingarna fullständiga och

finns det inte något hinder för bifall till an sökningen, skall ansökningen
kungöras av patent- och registreringsverket i Post- och Inrikes Tidningar,

om verket inte finner att ett sådant kungörande skulle sakna betydelse.

När kungörande har skett skall den som vill framställa någon invändning

mot ansökningen göra detta skriftligen inom en månad från kungörelseda­

gen. Sedan denna tid har gått ut, skall verket avgöra ärendet.

42 § Ett slutligt beslut av patent- och registreringsverket får överklagas
av sökanden, om beslutet har gått emot honom eller henne. Beslut, som

innebär att en ansökan bifalls trots att en invändning har framställts, får

¬

background image

överklagas av den som har gjort invändningen. �&ter kallar denne sin tala n

SFS 1982:670

får invändningen ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Beslut som avses i första stycket får överklagas till p atentbesvärsrätten

genom besvär.

43 § Ett slutligt beslut av patentbesvärsrätten får överklagas till rege­

ringsrätten genom besvär. Därvid tillämpas bestämmelserna i 35-37 §§

förvaltningsprocesslagen (1971:291) om besvär över kammarrättens be­
slut. Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att särskilt

tillstånd krävs för prövning av besvär till r egeringsrätten och om de grun­

der på vilka sådant tillstånd meddelas.

44 § Har en ansökan om namn bifallits, skall patent- och registrerings­

verket utfärda namnbevis till sökanden sedan beslutet har vunnit laga
kraft.

Förfarandet inför domstol

45 § En ansökan om förklaring att ett namnbyte enligt 6, 8 eller 11 § är

förenligt med b arnets bästa prövas av den domstol som tar upp frågor om

vårdnaden om barnet.

I ärenden enligt första stycket skall domstolen, om det kan ske, höra den

vars efternamn barnet bär, om denne inte är vårdnadshavare. Domstolen

skall även inhämta yttrande från socialnämnden.

46 § Särskild ansökan enligt 16 § andra stycket prövas av den domstol
som tar upp frågor om vårdnaden om barnet eller, om barnet inte står
under någons vårdnad, av domstolen i de n ort där barnet har sitt hemvist.

Finns det inte någon sådan behörig domstol prövas ansökningen av Stock­
holms tingsrätt.

I ärenden enligt första stycket skall domstolen, om det kan ske, höra den

vars efternamn barnet avses få. �r barnet under 18 år skall domstolen även
höra modem, om hon inte är vårdnadshavare, samt inhämta yttrande från

socialnämnden.

47 § Sådan talan i tvister om efternamn som får föras i särskild rättegång

väcks vid doms tolen i de n ort där den mot vilken talan förs skall svara i
tvistemål i allmänhet. Finns det inte någon sådan behörig domstol får talan
väckas vid Stockholms tingsrätt.

Talan som avses i 18 § får inte väckas senare än fem år efter det att

patent- och registreringsverkets beslut med an ledning av en ansökan har
vunnit laga kraft. Detsamma gäller talan enligt 19 § mot någon som genom

anmälan till p astorsämbetet har förvärvat ett efternamn som någon annan

har erhållit efter ansökan hos patent- och registreringsverket.

Särskilda bestämmelser

48 § För den som är under 18 år görs anmälan eller ansökan i mål el ler
ärenden enligt denna lag av barnets vårdnadshavare. Har barnet fyllt 12 år

fär sådan anmälan eller ansökan göras utan barnets samtycke endast om

1387

¬

background image

SFS 1982:670

bamet är varaktigt förhindrat att lämna samtycke på grund av psykisk.

sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat
slag eller på grund av något annat liknande förhållande.

49 § Samtycke som avses i den na lag skall lämnas skriftligen. Har i ett

ärende som avses i 6 eller 8§ samtycke lämnats hos domstolen, behövs

inte nytt samtycke när anmälan görs till pastorsämbetet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983, då namnlagen (1963:521)

skall upphöra att gälla. Förekommer i lag eller annan författning hänvis­

ning till föreskrifter som har ersatts av bestämmelse i den nya lagen,

tillämpas i stället de nya bestämmelserna.

2. Om inte annat sägs i det följande, tillämpas den nya lagen även i fall

då anmälan eller ansökan har gjorts före ikraftträdandet men då ännu inte

har slutligt prövats.

3. Förnamn och släktnamn som har förvärvats enligt den gamla lagen

anses som förnamn respektive efternamn som har förvärvats enligt den

bestämmelse i den nya lagen som gäller för motsvarande fall. Tilläggsnamn

som avses i den gamla lagen anses som mellannamn enligt den nya lagen.

4. Om en kvinna, som enligt bestämmelser före den gamla lagen bär sitt

eget och en makes efternamn i förening, ingår nytt äktenskap, anses

namnen vid tillämpning av den nya lagen som ett efternamn vilket har

förvärvats på grund av ett tidigare äktenskap.

5. Bestämmelsen i 13 § 7 tillämpa s inte i fall då en ansökan har kommit

in till pate nt- och registreringsverket före den nya lagens ikraftträdande.

6. I fråga om verkan av dom, genom vilken fastställs att en man inte är

far till ett barn, tillämpas den gamla lagen i fall då dom i första instans har

meddelats före den nya lagens ikraftträdande.

7. Bestämmelsen i 48 § om samtycke av barn över 12 år tillämpas inte i

fall då en anmälan eller ansökan har gjorts före den nya lagens ikraftträ­

dande.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

CARL AXEL PETRI

(Justitiedepartementet)

1388

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.