SFS 1985:372

850372.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:372

Utkom från trycket

den 12juni 1985

932

Lag

om ändring i namnlageii (1982:67 0);

utfärdad den 30 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 50 och 51 §§ namnlagen

(1982:670)^ skall ha nedan angivna lydelse.

50 § Denna lag tillämpas inte på svenska medborgare som har hemvist i

Danmark, Finland eller Norge.

' Prop. 1984/85:124, LU 38. rskr 324.

- Lagen omtryckt 1982:1134.

P(l!

öl

ti
5

r-.

¬

background image

51 § Lagen tillämpas på danska, fins ka och norska medb orgare som har

SFS 1985:372

hemvist i Sverige.

Andra utländska medborgare som har hemvist i Sverige får med tillämp­

ning av denna lag förvär va, ändra eller behå lla namn gen om anmä lan till
pastorsämbetet eller efter ansökan hos patent- och registreringsverket. I

fråga om efter namn som har förvärvats på detta sätt tillämpas 16-23 §§.

Utländska medborgare som har hemvist i Sverige får också bära mel lan­
namn enligt denna lag efter anmälan till pastorsämbetet.

När utländska medborgare adopteras här i landet enligt svensk lag

tillämpas alltid 2-4 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.