SFS 1988:261

880261.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:261

Utkom från trycket

den 25 maj 1988

716

Lag

om ändring i namnlagen (1982:670);

utfårdad den 5 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)^
dels eXt 8,31, 32 och 45 §§ skall ha följande lydelse,
dels att i övergångsbestämmelserna till lagen skall f öras in en ny punkt,

9, av följande lydelse.

8 § Ett barn under 18 år , som för stadigvarande vård och fostran i ett

enskilt hem har tagits emot av någon annan än barnets föräldrar, kan
genom anmälan till pastorsämbetet byta sitt efternamn till ett namn som

bärs av den eller dem som har tagit emot barnet eller till ett namn som bärs
av någon av dem, om den eller de vars namn avses har samtyckt till
namnbytet och domstol har funnit att namnbytet är förenligt med barnets

bästa.

Den som har bytt efternamn enligt första stycket kan genom anmälan till

pastorsämbetet byta tillbaka till det efternamn som han eller hon har burit
närmast före det namnbytet.

31 § Den som enligt 30 § har förvärvat ett enda förnamn kan genom

anmälan till pastorsämbetet förvärva ytterligare ett eller flera förnamn.

Den som enligt 30 § har förvärvat flera förnamn kan genom anmälan till

pastorsämbetet byta ut, stryka eller lägga till ett eller flera förnamn. Ett av

de förnamn som har förvärvats enligt 30 § skall dock alltid behållas.

Anmälan enligt denna paragraf får göras endast en gång.

32 § �ndring av ordningsföljden mellan två eller flera förnamn kan göras
genom anmälan till pastorsämbetet. Genom en sådan anmälan får äverv '
stavningeri ändras, om inte namnets uttal ändras genom detta.

45 § En a nsökan om förklaring att ett namnbyte enligt 6, 8 eller 11 § är
förenligt med b arnets bästa prövas av den domstol som tar upp frågor om

vårdnaden om barnet.

I ärenden enligt första stycket skall domstolen, om det kan ske, höra den

vars efternamn barnet bär. om denne inte är vårdnadshavare. Domstolen

skall även inhämta yttrande från socialnämnden.

' Prop. 1987/88:84. LU 26 . rskr. 230.

- Lag en omtryckt 19 82: 1134.

¬

background image

ir.Tn

⬢ -'-it

I ärenden enligt första stycket får domstolen förordna att vardera parten

skall bära sin rättegångskostnad.

SFS 1988:261

1, Denna lag^ träder i kraft den I januari 1983. Beträffande svenska

medborgare som har hemvist i Finland träder dock 50 § i kraft först den

dag regeringen bestämmer,"

2, Genom den nya lagen upphävs namnlage n (1963:521), Förekommer i

lag eller annan författning hänvisning till föreskrifter som har ersatts av
bestämmelser i den nya lagen, tillämpas i stället de nya bestämmelserna.

3, Om inte annat sägs i det följande, tillämpas den nya lagen även i fall

då anmälan eller ansökan har gjorts före ikraftträdandet men då ännu inte

har slutligt prövats.

4, Förnamn och släktnamn som har förvärvats enligt den gamla lagen

anses som förnamn respektive efternamn som har förvärvats enligt den

bestämmelse i den nya lagen som gäller för motsvarande fall. Tilläggsnamn

som avses i den gamla lagen anses som mellannamn enligt den nya lagen,

5, Om en kvinna, som enligt bestämmelser före den gamla lagen bär sitt

eget och en makes efternamn i förening, ingår nytt äktenskap, anses
namnen vid tillämpning av den nya lagen som ett efternamn vilket har

förvärvats på grund av ett tidigare äktenskap,

6, Bestämmelsen i 13 § 7 tillämpas inte i fa ll då en ansökan har kommit

in till patent- och registreringsverket före den nya lagens ikraftträdande,

7, I fråga om verkan av d om, genom vilken fastställs att en man inte är

far till ett barn, tillämpas den gamla lagen i fa ll då dom i första instans har

meddelats före den nya lagens ikra ftträdande.

8, Bestämmelsen i 4 8 § om samtycke av barn över 12 år tillämpas inte i

fall då en anmälan eller ansökan har gjorts före den nya lagens ikraftträdan­

de.

9, Har kvinnan i ett äktenskap före ikraftträdandet förvärvat mannens

efternamn eller vid äktenska pets ingående före ikraftträdandet behållit ett
annat efternamn än det namn som hon har burit som ogif t och har makarna
inte därefter bytt efternamn, far de som gemensamt efternamn anta det

namn som hustrun senast har burit som ogift. Förvär vet av det gemensam­
ma narh net görs genom att makarna gemensamt anmäler namnbytet till

pastorsämbetet. Ett sådant förvärv skall anses ha skett med stöd av 9 § i

den nya lagen.

1. Denna lag^ träder i kraft den 1 juli 1988.

2, Den som före utgången av juni 1988 har lagt till, bytt eller strukit

förnamn med stöd av 31 § får ytterligare en gång ansöka om tillägg, byte
eller strykning av förnamn enligt 3 1 § andra st ycket i dess nya lydelse.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

^ 1982:670.

50 § har trätt i kraft den I januar i 1986 be träffande svenska medborgare som har

hemvist i Finland (1985:906),

1988:261.

717

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.