SFS 1990:355

900355.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:355

om ändring i folkbolcföringslagen (1967:198);

trycket

den 11 juni 1990

utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

(1967:198)2

dels att i 3, 40 och 57 §§ ordet "länsskattemyndighet" i oli ka böjnings­

former skall bytas ut mot "skattemyndighet" i motsvarande form,

dels att i 42, 44 och 46 § § orden "lokal skattemyn dighet" i olika böj­

ningsformer skall bytas ut mot "skattemyndighet" i motsvarande form,

dels att i 43 och 45 §§ orden "den lokala skattemyndigheten" skall bytas

ut mot "skattemyndigheten",

dels att 1 och 41 §§ skall ha följande lydelse,

' Prop. 1989/90:74, SkU32, rskr. 217.

2 Senaste lydelse av

lagens rubrik 1985; 1121

3 § 1986:1317

40§ 1986:1317

44 § 1979:180

45 § 1985:1121

46 § 1985:1121

57 § 1986:1317.

667

¬

background image

SFS 1990:355

1 §' Folkbokföring sker

dels fortlöpande hos pastorsämbetet i kyrkoböcker och andra registe

vaije församling av svenska kyrkan (kyrkobokföring),

dels årlig en hos skatte myndighet i mantalslängder församlingsvis för

vaije kommun (mantalsskrivning).

Regeringen kan förordna, att kyrkobokföringen i S tockholm och Göte­

borg skall ske hos skattemyndigheten.

41

Ansökan om mantalsskrivning med avvikelse från vad som uppta­

gits i stomme till mantalslängd får göras av enskild person i fråga om hans

mantalsskrivning och av kommun i fråga som rör kommunen samt av det

allmänna ombudet.

Ansökan göres senast den 5 februari mantalsåret hos den skattemyndig­

het som skall vidtaga den yrkade åtgärden. Ansökan bör vara skriftlig men

får göras muntligen vid in ställelse hos skattemyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den

I januar i 1991.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

^Senaste lydelse 1985:1121.

" Senaste lydelse 1985:1121.

D

Si:

11

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.