SFS 1991:493

910493.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:493

om ändring i namnlagen (1982:670);

utkom frän irvck«

Utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)^
dels att 38 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1, 5, 8, 9, 10, 15, 17, 29-32, 34, 35, 47, 49 och 51 §§ samt

punkt 9 i övergångsbestämmelsern a ordet "pastorsämbetet" skall bytas ut
mot "skattemyndigheten",

dels att 36, 37 och 39 §§ samt rubriken närmast före 36 § skall ha

följande lydelse.

Anmälan till skattemyndighet m.m.

36 § Anmälan till skattemyndigheten prövas i det län där den som

anmälningen avser är eller senast har varit folkbokf�rd. Har d enne aldrig

varit folkbokf�rd i landet prövas anmälningen av den skattemyndighet

som bestäms av regering en eller den myndighet som regeringen förord nar.

Anmälningen till skattemyndigheten skall göras skriftligen.
Som anmälan till skattemyndighet anses anmälan som

1. görs till valfri skatte myndighet eller allmän försäkringskassa,
2. vid vigs el görs om efternamn till vi gselförrättaren och vid do p inom

svenska kyrkan görs om förnamn till dopf�rrättaren.

1 37 § Beslut av skattemyndigheten får överklagas till länsrätten.

39 § Ansökningar hos pa tent- och registreringsverket skall göras skriftli­

gen. De skall innehålla uppgift om sökandens postadress och om skälen för
ansökningen. Till ansökningen skall fogas ett pers onbevis.

Sökanden skall betala ansökningsavgift. Regeringen bestämmer avgif­

tens storlek.

' Prop. 1990/91: 153, SkU28. rskr. 320.

' Senaste lydelse av

den 11 juni 1991

8§ 1988:26!

31 § 1988:261

32!) 1988:261

51 !) 1985:372

punkt 9 i öve rgångsbestämmelserna 1988:261.

799

¬

background image

SFS 1991:493

l. Denna lag träder i kraft den 1 j uli 1991.

2. Namnärende hos pastorsämbetet eller riksskatteverket som inte har

avförts före ikraftträdandet skall prövas av skattemyndigheten.

3.1 fråga om överklagande av beslut av pa storsämbetet som har medde­

lats fbre ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.