SFS 1991:481

910481.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Folkbokfdringslag;

SFS 1991:481

Utkom från trycket

Utfärdad den 30 maj 1991.

den 11 juni 1991

Enligt riksdagens besl ut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelse

1 § Folkbokföring sker fortlöpande i register som skattemyndigheten för

enligt särskilda bestämmelser,

Nyfödda barns folkbokföring

2 § Ett barn som föds levande här i lan det skall folkbokföras om inte

annat följer av 5 §. �ven ett barn som föds utom l andet av en kvinna som

är folkbokförd hä r skall folkbokföras.

Folkbokföring vid inflyttning till landet

3 § Den som efter inflyttning kan antas under sin normala livsföring

komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila

(dygnsvilan) i landet under minst ett år skall folkbokföras. �ven den som

kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och
utom landet skall folkbokföras om han med hänsyn till samtliga omstän­

digheter får anses ha sitt egentliga hemvist hä r.

Undantag från första stycket anges i 4 och 5 §§.

4 § En utlänning som är skyldig att ha uppehållstillstånd skall in te folk­
bokföras om han sak nar sådant tillstånd och det inte finns synnerliga skäl
för att han ändå folkbokförs.

5 § Den som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade kon­
sulat eller dess betjäning eller som avses i 4 § lag en (1976:661) om immu­

nitet och privilegier i vissa fall, folkbokförs endast om han är svensk

medborgare eller om han, utan att vara svensk medborgare, var bosatt här
när han kom att tillhöra beskickningen, konsulatet eller organisationen

eller dess betjäning. Detta gäller även en sådan persons familjemedlem
eller tjänare.

Rätt folkbok föringsort m. m.

6 § En person skall folkbokföras på den fastighet och i den te rritoriella

församling där han enligt 7�13 §§ är att anse som bosatt.

Ett nyfött barn folkbokförs i den församling d är modem är folkbokförd

eller, om modern inte är folkbokförd, i den församling där det har fötts.

Hittebarn folkbokförs i den församling där det har påträffats.

Undantag från första stycket anges i 1 4- 16 §§.

7 § En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt

tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan an tas komma att regel­
mässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt

på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet dä r han samman-

' Prop. 1990/91:153, SkU28, rskr. 320.

783

¬

background image

SFS 1991:481

lever med sin fa milj eller med hänsyn till övriga omständighe ter får anses

ha sitt egentlig a hemvist.

En person skall anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila på en fastighet

där han under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan minst en g ång i

veckan eller i samma om fattning men med annan förläggning i tiden.

Undantag från första stycket anges i 8 � 11 §§.

8 § Om en person und er en på förhand bestämd tid av högst sex måna ­

der regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där

han har sitt egentliga hemvist, anses detta inte leda till änd rad bosättning.

9 § En person, som under en på förhand bestämd tid regelmässigt till­

bringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där hans familj är
bosatt, anses bosatt hos familjen.

10 § En vistelse anses int e leda till ändrad bosättning om den föranleds

enbart av

1. uppdrag som riksdagsledamot,

2. uppdrag som statsråd,
3. förordnande till ledamot i kommitté eller kommission, befattning

som politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag att biträda som politiskt
sakkunnig i statsdepartement eller särskilt uppdrag av riksdagen,

4. fullgörande av värnplikt eller vapenfri tjänsteplikt,
5. vård vid en institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller

vård av missb rukare.

11 § En elev under 18 år som har sitt egentliga hemvist tillsammans med

föräldrar eller andra anhöriga anses bosatt där även om han till följd av

skolgången regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet.

Första stycket tillämpas även efter det att eleven fyllt 18 år så läng e han

genomgår grund- eller gymnasieskola eller motsvarande utbildning.

12 § Den som inte regelmässigt tillb ringar sin dygnsvila på någon viss

fastighet eller regelmässigt tillbringar dygnsvilan endast på en fastighet där
han med tillämpning av 10 § inte skall anses bosatt, anses bosatt på den

fastighet till vilken han med hänsyn till sina familje- och arbetsförhållan­
den och övriga omständighete r kan anses ha sin starkaste anknytning.

13 § Kan en persons bosättning med tillämpning av 7� 12 §§ hänföras

till en församling men inte till viss fastighet inom denna skall han anses

bosatt i församlingen.

14 § Den som är utsänd för a nställning på utländsk ort i svenska statens

tjänst folkbokförs under denna tjänstgöring tillsammans med sin med­
följande familj på den fastighet och i den församling där den utsände

senast var eller borde ha varit folkbokford eller, om ändrade förhållanden

föranleder det, endast i församlingen.

Den utsände får efter ansökan medges att tillsammans med sin med­

följande familj folkbokföras på en fastighet i en församling där han eller

784

¬

background image

någon a nnan i familjen äger eller innehar fast egendom eller innehar en

SFS 1991:481

bostad med bos tadsrätt.

Vad som sägs i 11 § skall til lämpas på medföljande barn som for skol­

gång vistas i utlandet på annan ort än den där den utsände är stationerad.

15 § Den som for service och omvårdnad har en sådan bostad för äldre

människor som avses i 20 § socialtjänstlagen (1980:620) i en annan for­

samling än den, där han var eller borde ha varit folkbokförd när han

flyttade till den aktuella bostaden, får folkbokföras i sistn ämnda försam­

ling. Han folkbokförs då på den fastighet där han förut var eller borde ha

varit folkbokförd eller endast i församlingen eller, om det finns särskilda

skäl, på en annan fastighet.

Den som för service och o mvårdnad har en sådan bostad som anges i

första stycket och är folkbokford i den församling där bostaden ligger får
folkbokforas på en annan fastighet i församlingen om det finns särskilda
skäl.

Första och andra styckena skall även tillämpas på den som vistas i ett

hem för äldre som dri vs av någon annan än kommunen, om boendet med

hänsyn till upplåtelseform och tillgå ng till vård kan anses motsvara vistelse

som avses i första stycket.

16 § En person som av särskilda skäl kan an tas bli ut satt för en allvarlig
eller upprepad brottslighet, förföljelser eller trakasserier på ann at sätt, får,

om han flytta t eller avser att flytta, efter ansökan medges att vara folkbok­
förd på den gamla folkbokföringsorten i högst tre år (kvarskrivning). När
det inte längre finns skäl f�r kvarskrivning skall den up phöra.

Kvarskrivning får även avse den utsatte personens medflyttande familj.

17 § För utredning av frågor om kvarskrivning får skattemyndigheten
anlita biträde av polismyndighet.

Personnummer

18 § För varje folkbokförd person fastställs ett personn ummer som iden­

titetsbeteckning. Vidare fastställs per sonnummer för personer som inte är

folkbokförda i de fall som anges i lag eller annan författning.

Personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra.
Födelsetiden anges med sex siffror, två för året, två för månaden och två

för dagen i nu nämnd ordning.

Födelsenumret består av tre siffror och ä r udda för män och j ämnt för

kvinnor.

Mellan födelsetiden och födelsenumret sätts ett bindestreck som byts ut

mot ett plustecken när en person fyller 100 år.

A vregistrering från folkbokföringen

19 § Den som avlider eller dödförk laras skall avregistreras från folkbok­

föringen.

20 § Den som kan an tas under sin normala livsföring komma att regel­
mässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år skall avre­
gistreras från folkbokföringen som utflyttad om inte annat följer av 14 §.

785

¬

background image

SFS 1991:481

�ven den som kan a ntas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila
både inom och utom landet skall avregistreras om han med hänsyn till

samtliga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist utom landet.

21 § Den som oavbrutet under två år saknat känt hemvist avregistreras
från folkbokföringen som obefintlig. Den som folkbokfors med fingerade

personuppgifter skall avregistreras såvitt avser de tidigare uppgifterna.

22 § Den som flyttat till ett annat nordiskt land får avregistreras från
folkbokföringen endast med stöd av ett intemordiskt flyttningsbevis.

Anmälningar och ansökningar m. m.
23 § Anmälan enligt denna lag skall göras skriftligen, om inte annat
anges.

Om det finns särskilda skal får skattemyndigheten begära att anmälan

eller uppgift skall lämnas vid personlig inställelse.

24 § Ett barns födelse skall anmälas till skattemyndigheten om barnet
föds inom landet eller om det föds utom landet av en kvinna som är
folkbokförd här.

Föds barnet på ett s jukhus eller enskilt sjukhem skall inrättningen göra

anmälan. Om en barnmorska hjälper till vid födelse n i annat fall, skall hon
göra fodelseanmälan. Anmälan skall ske så snart som möjligt.

I andra fall skall barnets vårdnadshavare g�ra anmälan inom en månad

från födelsen.

Anmälan enligt första stycket skal l göras för en nyfödd, som efter föde l­

sen andats eller visat något annat livstecken, samt dödfödd som avlidit
efter utgången av tjugoåtton de havandeskapsveckan.

25 § Den som flyttat skall inom en vecka anmäla flyttningen till en

skattemyndighet, en allmän försäkringskassa eller ett p ostkontor.

Den som än drar postadress utan att flyttning skett skall göra anmälan

enligt första stycket om postadressen skal! gälla för minst sex månader.

26 § Den som flyttat in från utlandet skall göra anmälan om inflyttning­
en till en skattemyndighet eller en allmän försäkringskassa. Detsamma

gäller den som är registrerad som obefintlig och skall folkbokföras.

27 § Den som är folkbokförd och avser att flytta till utlandet skall
anmäla detta till en skattemyndighet eller en allmän försäkringskassa.
Anmälan skall göras senast en vecka f�re utresan och skall innehålla

uppgift om utresedagen. Om utresan ställs in eller skjuts upp skall detta

anmälas senast den tidigare uppgivna utresedagen.

28 § Anmälan enligt 25 eller 26 § skall innehålla följande uppgifter;

1. namn och pers onnummer,

2. datum för ändring av bostads- eller postadress,
3. ny bostads- och postadress samt dess beräknade giltighetstid,
4. registerbeteckning f�r den fastighet som den nya bostadsadressen

786

avser,

¬

background image

-

5. vem som upplåtit den fastighet eller bostadslägenhet som den nya

SFS 1991:481

bostadsadressen avser.

Uppgift om bostads- eller postadress enligt första stycket 3 s om avser en

lägenhet i flerfamiljshus bör innehålla den bete ckning för lägenheten som
fastighetsägaren a nvänder. Anmälan enligt 26 § skall dessutom innehålla

uppgift om inflyttningsdag till landet, avsikten med vistelsen här och dess
beräknade varaktighet samt de uppgifter som får föras in i folkbokförings­
registret enligt lage n (1990:1536) om folkbokföringsregister.

29 § Anmälan enligt 27 § skall innehålla följand e uppgifter:

1. namn och personnummer,

2. bostads- och postadress i Sverige,

3. datum for utresan,
4. adress i utlandet samt bostadstyp,

5. avsikten med vistelsen och dess beräknade varaktighet,

6. arbetsgivare under vistelsen i utlandet,
7. fastighet eller bostad i Sverige s om efter utresan fortfarande ägs eller

förhyrs.

30 § För barn under 18 år skall anmälan enligt 25, 26 eller 27 § göras av

barnets vårdnadshavare. Barn som har fyllt 16 år har dock rätt att själv

göra sådan anmälan.

För barn under 18 år får ansökan enligt 16 § göras av endast en vård­

nadshavare, om syftet med ansökningen är att skydda mot den andre
vårdnadshavaren.

31 § Om det kan an tas att en person är skyldig att göra anmälan enligt
denna lag, får skattemyndigheten förelägga honom att antingen göra en
sådan anmälan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som

behövs för bedömningen av hans folkbokföring. I föreläggandet skall anges
vilka uppgifter som skall lämna s.

Om ett barns vårdnadshavare inte anmält barnets förnamn inom före­

skriven tid enligt 30 § namnlagen (1982; 670), får skattemyndigheten före­
lägga barnets vå rdnadshavare att inom viss tid fullgö ra denna skyldighet.

32 § Skattemyndigheten får förelägga en fastighetsägare eller innehavare
av bostadslägenhet, som upplå ter en bostad åt någon annan, att uppge till

vem han upplåter bostad och om denne med hans medgivande upplåter
bostaden åt annan samt vilka personer som enligt hans kännedom bor i

fastigheten respektive lägenheten. I fråga om en person som bor i flerfa- ⬢

miljshus får föreläggandet också avse uppgift om den beteckning (lägen­

hetsnummer) som fastighetsägaren a nvänder för bostadslägenheten.

33 § Bestämmelser om dödsbevis och intyg om dödsorsaken finns i

begravningslagen (1990:1144).

Beslui om folkbokjonng m. m.

34 § Skattemyndigheten beslutar i ärende enlig t denna lag efter anmälan
eller ansökan eller annars när det finns skäl till de t.

787

¬

background image

SFS 1991:481

Rör ärendet folkbokföring på fastighet eller i församling beslutar skatte­

myndigheten i det län där fastigheten eller församlingen är belägen.

Personnummer enligt 18 § första stycket andra meningen fastställs av

den skattemyndighet som be stäms av regeringen eller den myndighet som

regeringen förordnar.

I övriga ärenden beslutar den skattemyndighet inom vars verksamhets­

område en person är eller senast har varit folkbokförd.

35 § Vid flyttning gäller den nya folkbokföringen från och med flytt­

ningsdagen om anmälan görs enligt 25 eller 26 §. Kommer anmälan in

senare gäller folkbokföringen från och med den dag då anmälan kom in.

Har beslut om folkbokföring meddelats utan föregående anmäla n, gäller

folkbokföringen från och med beslutets dag.

36 § Vid flyttning inom landet upphör den flyttande att vara folkbok-

förd på utflyttningsorten den dag då han blir folkbokförd på inflyttn ingsor-

ten.

Vid flyttning till utlandet upphör den flyttande att vara folkbokförd

utresedagen eller om flyttningen anmä ls senare den dag anmälan kom in.

Viie

37 § Vite kan av skattemyndigheten föreläggas den som inte följer ett

föreläggande enligt 31 eller 32 § .

�verklagande

38 § En skattemyndighets beslut överklagas hos länsrätten. Beslut om

personnummer överklagas dock hos riks skatteverket.

Ett beslut om någons folkbokföring enligt 3-16 och 20-22 §§ får över­

klagas av den person vars folkbokföring det gäller, av en kommun som

berörs av beslutet och av riksskatteverket. Ett överklagande av en kom­

mun eller riksskatteverket skall ha kommit in till skattemyndigheten inom
tre veckor från det att beslutet meddelades.

Ett beslut i en an nan fråga än som avses i an dra stycket får överklagas

utan begränsning till viss tid.

39 § Riksskatteverkets beslut om personnummer får inte överklagas.

Föreläggande vid vite får inte överklagas.

Straff
40 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte fullgör sin
anmälningsskyldighet enligt 25 eller 26 § skall dömas till penningböter.

I ringa fa ll skall inte dömas till ansvar.

Föreskrifter om ikraftträdandet av denna lag meddelas i lagen

(1991:482) om inf örande av folkbokföringslagen (1991:481).

På regeringen s vägnar

INGVAR CARLSSON

788

ERIK�&SBRINK

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.