SFS 1991:1556

911556.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1556

om ändring i namnlagen (1982:670);

utkom Mn trycket

den 16 december 1991

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 48 § namnlagen (1982:670)^ skall

ha följande lydelse.

48 § För den som är under 18 år görs anmälan eller ansökan i mål eller
ärenden enligt denna lag av barnets vårdnadshavare. Har barnet fyllt 12 år
får sådan anmälan eller ansökan göras utan barnets samtycke endast om

barnet är varaktigt förhindrat att lämna samtycke på grund av en psykisk

störning eller på grund av något annat liknande förhållande.

'Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr. 42.

^ Lagen omtryckt 1982:1134.

29/0

¬

background image

SFS 1991:1556

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

'"t/-

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUREN

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.