700485.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 485�499

utkom från trycket den 3 aug. 1970

Nr 485

Mönsterskyddslag;

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

AUmänna bestämm elser

1 §

Med mönster förstås i denna lag förebilden för en varas utseende eller för

ett ornament.

Den som skapat ett mönster eller hans rättsinnehavare kan genom regis­

trering få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja mönstret enligt denna lag

(mönsterrätt).

2 §

Mönster registreras endast om det väsentligen skiljer sig från vad som

blivit känt före dagen för registreringsansökningen.

Som känt anses allt som blmt allmänt tillgängligt, vare sig detta skett

genom avbildande, utställande, saluhållande eller på annat sätt. �ven ett

icke allmänt tillgängligt mönster anses som känt, ifall mönstret framgår av

en ansökan här i riket om patent eller om varumärkes- eller mönsterregi­

strering, vilken är eller enligt vad därom är föreskrivet skall anses gjord före

den dag som anges i första stycket, och mönstret sedermera i samband

med ansökningens handläggning göres allmänt tillgängligt.

3 §

Mönster kan registreras utan hinder av att det inom sex månader innan

registreringsansökningen gjordes blivit allmänt tillgängligt

1. till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon

från vilken han härleder sin rätt eller

2. genom att sökanden eller någon från vilken han härleder sin rätt före­

visat mönstret på officiell eller officiellt erkänd, internationell utställning.

4 §

Mönster registreras icke

1. om mönstret eller dess utnyttjande strider mot goda seder eller all­

män ordning,

2. om i mönstret utan tillstånd intagits

a) statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem, statlig kontroll-

1 Prop. 1969:168, ILU 1970: 44, rskr 263.

84�700040. Svensk författningssamling 1970, Nr 486�499

¬

background image

1118

1970 . Nr 48

eller garantibeteckning, annan beteckning som bänsyftar på svens­

ka staten och därigenom ger mönstret en officiell karaktär, svenskt

kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som åt­

njuter skydd enligt lagen (1970: 498) om skydd för vapen och vissa

andra officiella beteclcningar eller något som lätt kan förväxlas

med vapen, flagga, emblem eller beteckning som nu nämnts,

b) något som kan uppfattas som beteckning för stiftelse, ideell före­

ning eller lilcnande sammanslutning eller som annans här i riket

skyddade firma eller varukännetecken eller som annat kännetec­

ken, vilket i näringsverksamhet inarbetats här i riket för annan,

c) annans porträtt eller något som kan uppfattas som annans slälct-

namn, konstnärsnamn eller lilcartat namn, om icke porträttet el­

ler namnet uppenbart åsyftar någon sedan länge avliden person,

d) något som kan uppfattas som titel på annans här i riket skyddade

litterära eller konstnärliga verk i fall då titeln är egenartad eller

något som kränker annans upphovsrätt till sådant verk eller an­

nans rätt till fotografisk bild som åtnjuter skydd här i riket,

e) något som icke väsentligen skiljer sig från mönster som är registre­

rat här i riket för annan.

5 §

Mönsterrätt innebär att, med de undantag som anges nedan, annan än

innehavaren av mönsterrätten (mönsterhavaren) icke får utan dennes lov

utnyttja mönstret yrkesmässigt genom att tillverka, införa till riket, utbjuda,

saliihålla, överlåta eller uthyra vara, vars utseende icke väsentligen skiljer

sig från mönstret eller som i sig har upptagit något som icke väsentligen

skiljer sig från detta.

Mönsterrätten omfattar endast de varor för vilka mönstret registrerats

och därmed likartade varor.

6 §

Den som utnyttjade mönster yrkesmässigt här i riket, när ansökan om

registrering av mönstret gjordes, får utan hinder av mönsterrätten fortsätta

utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art, om utnyttjandet ej

innefattade uppenbart missbruk i förhållande till registreringssökanden

eller någon från vilken han härleder sin rätt. Sådan rätt till utnyttjande

tillkommer under motsvarande förutsättningar även den som vidtagit vä­

sentliga åtgärder för att utnyttja mönstret yrkesmässigt här i riket.

Rätt enligt första stycket kan övergå till annan endast tillsammans med

rörelse i vilken den uppkommit eller utnyttjandet avsetts skola ske.

7 §

Konungen kan förordna, att reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan

hinder av mönsterrätt får införas till rilcet för att användas vid reparation

av luftfartyg, hemmahörande i främmande stat, i vilken motsvarande för­

måner medges för svenskt luftfartyg.

8 §

Konungen kan förordna, att ansökan om registrering av mönster, vilket

tidigare angivits i ansökan om skydd utom riket, skall vid tillämpning av

2 och 6 §§ anses gjord samtidigt med ansökningen utom riket, om sökanden

yrkar det.

I förordnande skall anges de närmare villkor under vilka sådan prioritet

får åtnjutas.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 485

1119

Registreringsansökan och dess handläggning

9 §

Registreringsmyndighet är patent- och registreringsverket.

10 §

Ansökan om registrering av mönster göres skriftligen hos registrerings­

myndigheten.

Ansölmingen skall innehålla uppgift om vara för Aölken mönstret sökes

registrerat. I ansökningen skall anges vem som skapat mönstret. Sökes

registrering av annan än den som skapat mönstret, skall sökanden styrka

sin rätt till detta.

Vid ansökningshandlingen skall fogas bild, som visar mönstret. Om sö­

kanden innan ansökningen kungöres enligt 18 § inger även en modell, skall

modellen anses visa mönstret. Vid ansökningshandlingen skall vidare fogas

en av sökanden egenhändigt underskriven försäla-an på heder och samvete,

att mönstret, såvitt sökanden har sig bekant, icke före den dag då ansök­

ningen göres eller enligt 8 § skall anses gjord blivit känt på sätt som enligt

2 och 3 §§ hindrar registrering av mönstret.

Sökanden skall erlägga i 48 § angivna ansöknings- och tilläggsavgifter.

11 §

En ansökan får omfatta flera mönster, om de varor för vilka mönstren

sökes registrerade hör samman med avseende på tillverkning och bruk. An­

sökan om sådan samregistrering får omfatta högst 20 mönster och får ej

avse ornament.

12 §

Sökande, som icke har hemvist i Sverige, skall ha ett här bosatt ombud,

som äger företräda honom i allt som rör ansökningen.

13 §

Ansökan om registrering av mönster anses icke gjord förrän sökanden

givit in bild eller modell som ^dsa^ mönstret.

Ansökan får ej ändras till att avse annat mönster eller annan vara än

som angivits i ansökningen.

14 §

Vid prövning av ansökan om mönsterregistrering skall registreringsmyn­

digheten i den utsträckning Konungen bestämmer undersöka, om förutsätt­

ningarna för registrering av mönstret är uppfyllda. Har sökanden ej iakt­

tagit vad som är föreskrivet om ansökan eller finner myndigheten annat

hinder föreligga för bifall till ansökningen, skall sökanden föreläggas att

inom viss tid yttra sig eller vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller

vidtaga åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, avskrives ansökningen. Erin­

ran härom skall tagas in i föreläggandet.

Avskriven ansökan återupptages, om sökanden inom två månader efter

utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtager åtgärd för

att avhjälpa bristen och inom samma tid erlägger fastställd återupptag-

ningsavgift. �terupptagning får ske endast en gång.

15 §

Föreligger hinder för bifall till ansökningen även efter det yttrande avgivits

och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall ansökningen

avslås, om ej anledning förekommer att ge sökanden nytt föreläggande.

¬

background image

1120

1970 ⬢ Nr 485

16 §

Påstår någon inför registreringsmyndlglieten att han äger bättre rätt till

mönstret än sökanden och finnes saken tveksam, kan myndigheten före­

lägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid vid påföljd att hans

påstående annars lämnas utan avseende vid ansökningens fortsatta pröv­

ning.

�r tvist om bättre rätt till mönstret anhängig vid domstol, kan registre­

ringsansökningen förklaras ^'ilande i avbidan på att målet slutligt avgöres.

17 §

Visar någon inför registreringsmyndigheten, att han äger bättre rätt till

mönstret än sökanden, skall myndigheten överföra ansökningen på honom,

om han yrkar det. Den som får en ansökan överförd på sig skall erlägga ny

ansökningsavgift.

Om överföring yrkas, får ansökningen ej ändras, avskrivas, avslås eller

bifallas, förrän yrkandet slutligt prövats.

18 §

�r ansökningshandlingarna fullständiga och föreligger ej hinder för

registrering, skall registreringsmyndigheten kungöra ansökningen för att

bereda allmänheten tillfälle att inkomma med invändning mot ansök­

ningen. Om handling i ärendet skall hållas hemlig enligt vad som sägs i

19 §, skall dock kungörandet anstå till dess handlingen skall hållas allmänt

tillgänglig.

Invändning göres skriftligen hos registreringsmyndigheten inom två må­

nader från kungörelsedagen.

19 §

Skall i ärende angående ansökan om registrering av mönster handling

som visar mönstret hållas hemlig enligt vad som är särskilt föreslcrivet där­

om, får handlingen ej utlämnas utan sökandens samtycke, förrän den av

honom begärda fristen löpt ut eller sex månader förflutit från den dag då

ansökningen gjordes eller, om prioritet som avses i 8 § första stycket yrkas,

från den dag från -\alken prioritet begäres. Har registreringsmyndigheten

beslutat avskriva eller avslå ansökningen, innan tiden för hemlighållande

gått ut, får handlingen utlämnas endast om sökanden begär att ansökningen

återupptagas eller anför besvär.

20 §

Efter utgången av den i 18 § andra stycket föreskrivna tiden upptages

ansökningen till fortsatt prövning. Vid denna prövning äger 14-�17 §§

tillämpning.

Har invändning gjorts, skall sökanden underrättas därom. �r invänd­

ningen ej uppenbart obefogad, skall sökanden beredas tillfälle att yttra sig

över den.

21 §

Talan mot slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ärende angående

ansökan om registrering av mönster får föras av sökanden, om beslutet gått

honom emot. Mot beslut, varigenom ansökan bifallits trots att invändning

framställts i behörig ordning, får talan föras av den som gjort invändning­

en. �&terkallar invändaren sin talan, får denna likväl prövas, om särskilda
skäl föreligger.

Mot beslut, varigenom begäran om återupptagning enligt 14 § tredje styc­

ket avslagits eller yrkande om överföring enligt 17 § bifallits, får talan fö-

¬

background image

1970 . Nr 485

1121

ras av sökanden. Den som framställt yrkande om överföring får föra talan

mot beslut varigenom jnrkandet avslagits.

22 §

Talan enligt 21 § föres lios patent- och registreringsverkets besvärsavdel­

ning genom besvär inom två månader från beslutets dag. Den som vill an­

föra besvär skall inom samma tid erlägga fastställd besvärsavgift vid på­

följd att besvären annars icke upptages till prövning.

Mot beslut på besvärsavdelningen får talan föras av sökanden, om beslu­

tet gått honom emot. Talan föres genom besvär hos Konungen inom två må­

nader från beslutets dag.

23 §

Bifalles ansökan om mönsterregistrering och vinner beslutet härom laga

kraft, skall mönstret tagas in i mönsterregistret och registreringen kun­

göras.

Beslut att avskriva eller avslå ansökan som kungjorts enligt 18 § skall

kungöras, sedan beslutet vunnit laga kraft.

Mönsterregistrerings giltighetstid

24 §

Mönsterregistrering gäller under fem år, räknat från den dag då ansökan

om registrering gjordes, och kan på begäran förnyas för ytterligare två fem­

årsperioder. Vai'je sådan period löper från utgången av föregående period.

25 §

Ansökan om förnyelse av registrering göres skriftligen hos registrerings­

myndigheten tidigast ett år före och senast sex månader efter utgången av

löpande registreringsperiod. Inom samma tid skall i 48 § angivna förnyelse-

och tilläggsavgifter erläggas vid påföljd att ansökningen annars avslås.

Förnyelse av registrering skall kungöras.

Licens, överlåtelse m. m.

26 §

Har mönsterhavare medgivit annan rätt att yrkesmässigt utnjdtja mönst­

ret (licens), får denne överlåta sin rätt \ddare endast om avtal träffats där­

om.

Ingår licensen i en rörelse får den dock överlåtas i samband med över­

låtelse av rörelsen, om ej annat avtalats. I sådant fall svarar överlåtaren

alltjämt för att licensavtalet fullgöres.

27 §

Har mönsterrätt övergått på annan eller har licens upplåtits eller över­

låtits, skall på begäran och mot fastställd aA'gift anteckning därom göras i

mönsterregistret. Visas att licens som antecknats i registret upphört att gälla,

skall anteckningen avföras.

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om tvångslicens och

rätt som avses i 32 § andra stycket.

Har samregistrering skett, kan övergång av mönsterrätt antecknas endast

i fråga om samtliga mönster.

I mål eller ärende om mönsterrätt anses den som mönsterhavare, vilken

senast blivit införd i mönsterregistret i denna egenskap.

¬

background image

1122

1970 ⬢ Nr 485

28 §

Den som här i riket yrkesmässigt utnyttjade mönster som avses med

ansökan om registrering, när handling som visar mönstret blev allmänt till­

gänglig, kan, under förutsättning att ansökningen leder till registrering, få

tvångslicens till utnyttjandet, om synnerliga skäl föreligger samt han sak­

nade kännedom om ansökningen och ej heller skäligen kunnat skaffa sig

kännedom om den. Rätt till sådan tvångslicens tillkommer under motsva­

rande förutsättningar den som vidtagit väsentliga åtgärder för att utnyttja

mönstret yrkesmässigt här i riket. Tvångslicens kan avse även tid innan

mönstret registrerades.

Om hänsyn till allmänt intresse av synnerlig ^nkt kräver det, kan den som

\dll yrkesmässigt utnyttja mönster, vilket är registrerat för annan, få tvångs­

licens därtill.

29 §

Tvångslicens får icke meddelas annan än den som kan antagas ha för­

utsättningar att utnyttja mönstret på godtagbart sätt och i överensstämmel­

se med licensen.

Tvångslicens utgör icke hinder för mönsterhavaren att själv utnyttja

mönstret eller att upplåta licens. Tvångslicens kan övergå till annan endast

tillsammans med rörelse vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola

ske.

30 §

Tvångslicens meddelas av rätten, som även bestämmer i vilken omfatt­

ning mönstret får utnjdtjas samt fastställer vederlaget och övriga villkor för

licensen. När väsentligt ändrade förhållanden påkallar det, kan rätten på

yrkande upphäva licensen eller fastställa nya villkor för denna.

Registrerings upphörande m. m.

31 §

Har mönster registrerats i strid mot 1�4 §§ och föreligger alltjämt hindret

mot registrering, skall rätten på talan därom häva registreringen. Regis­

trering får dock icke hävas på den grund att den som fått registreringen

varit berättigad till endast viss andel i mönsterrätten.

Talan som grundas på att registrering meddelats för annan än den som

är berättigad därtill enligt 1 § får föras endast av den som påstår sig vara

berättigad till mönstret. Talan skall väckas inom ett år efter det att käran­

den fått kännedom om registreringen och de övriga omständigheter på vilka

talan grundas. Var mönsterhavaren i god tro när mönstret registrerades

eller när mönsterrätten övergick på honom, får talan icke väckas senare

än tre år efter registreringen.

I övriga fall får talan föras av var och en som lider förfång av registre­

ringen. Talan som grundas på bestämmelse i 4 § 1 eller 2 a ) får föras även

av myndighet som Konungen bestämmer.

32 §

Har mönster registrerats för annan än den som är berättigad därtill en­

ligt 1 §, skall rätten på talan av den berättigade överföra registreringen pä

honom. Talan skall väckas inom tid som anges i 31 § andra stycket.

Har den som frånkännes registrering av mönster i god tro börjat utnyttja

mönstret yrkesmässigt här i riket eller vidtagit väsentliga åtgärder därför,

får han mot skäligt vederlag och på skäliga villkor i övrigt fortsätta det

påbörjade eller igångsätta det tillämnade utnyttjandet med bibehållande av

¬

background image

1970 ⬢ Nr 485

1123

dess allmänna art. Sådan ratt tillkommer under motsvarande förutsätt­

ningar innehavare av licens som är antecknad i registret.

Rätt enligt andra stycket kan övergå till annan endast tillsammans med

rörelse vari den utnyttjas eller utnyttjandet avsetts skola ske.

33 §

Om mönsterhavare skriftligen hos registreringsmyndigheten avstår från

mönsterrätten, skall myndigheten avföra mönstret ur registret.

�r mönsterrätt utmätt eller är tvist om överföring av registrering an-

hängig, får mönstret icke på begäran av mönsterhavaren avföras ur registret

så länge utmätningen består eller tvisten icke blivit slutligt avgjord.

Uppgiftsskyldighet

34 §

Om den som sökt registrering av mönster åberopar ansökningen mot

annan, innan handling som visar mönstret blivit allmänt tillgänglig, är

han skyldig att lämna sitt samtycke till att den andre får taga del av hand­

lingen.

Den som genom direkt hänvändelse till annan, i annons eller genom på­

skrift på vara eller dess förpackning eller på annat sätt anger att registre­

ring av mönster sökts eller meddelats, utan att samtidigt lämna upplysning

om ansökningens eller registreringens nummer, är skyldig att på begäran

lämna sådan upplysning utan dröjsmål. Anges ej uttryckligen att registre­

ring sökts eller meddelats men är vad som förekommer ägnat att fram­

kalla uppfattningen att så är fallet, skall på begäran utan dröjsmål lämnas

upplysning huruvida registrering sökts eller meddelats.

Ansvar och ersättningssk yldighet m. m.

35 §

Gör någon intrång i mönsterrätt (mönsterintrång) och sker det uppsåt-

ligen, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast om

målsägande anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl finnes påkallat

från allmän synpunkt.

36 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör mönsterintrång skall utge

skälig ersättning för utnyttjandet av mönstret samt ersättning för den ytter­

ligare skada som intrånget medfört. Föreligger endast ringa oalrtsamhet,

kan ersättningen jämkas.

Gör någon mönsterintrång utan uppsåt eller oalrtsamhet, skall han utge

ersättning för utnyttjandet av mönstret, om och i den mån det finnes

skäligt.

Talan om ersättning för mönsterintrång skall väckas inom fem år från

det skadan uppkom vid påföljd att rätten till ersättning annars är förlorad.

37 §

På yrkande av den som lidit mönsterintrång kan rätten efter vad som är

skäligt till förebyggande av fortsatt intrång förordna, att vara, som tillver­

kats eller förts in till riket i strid mot annans mönsterrätt, eller föremål,

vars användande skulle innebära mönsterintrång, skall på visst sätt ändras

eller sättas i förvar för återstoden av skyddstiden eller förstöras eller, i

fråga om olovligen tillverkad eller till rilret införd vara, mot lösen utlämnas

¬

background image

1124

1970 ⬢ Nr 485

till den som lidit intrånget. Detta gäller icke mot den som i god tro förvär­

vat egendomen eller särskild rätt till denna och själv icke gjort mönster­

intrång.

Egendom som avses i första stycket kan tagas i beslag, om brott som an­

ges i 35 § skäligen kan antagas föreligga. Vad som är föreskrivet om beslag

i brottmål i allmänhet äger där^dd tillämpning.

Utan binder av vad som sägs i första stycket kan rätten, om synnerliga

skäl föreligger, på yrkande förordna, att innehavare av egendom som avses

i första stycket skall äga förfoga över egendomen under återstoden av

skyddstiden eller del därav mot skäligt vederlag och på skäliga \dllkor i

övrigt.

38 §.

Utnyttjar någon yrkesmässigt mönster, som avses med ansökan om regi­

strering, efter det att handling som visar mönstret blivit allmänt tillgänglig,

äger vad som sägs om mönsterintrång motsvarande tillämpning i den mån

ansökningen leder till registrering. Till straff får dock icke dömas och er­

sättning för skada på grund av utnyttjande som sker innan ansökningen

kungjorts enligt 18 § får bestämmas endast enligt 36 § andra stycket.

Bestämmelsen i 36 § tredje stycket äger icke tillämpning, om ersättnings­

talan väckes senast ett år efter det mönstret registrerades.

39 §

Har registrering av mönster hävts genom dom som vunnit laga kraft, får

icke dömas till straff, ersättning eller säkerhetsåtgärd enligt 35�38 §§.

Föres talan om mönsterintrång och gör den mot vilken talan föres gäl­

lande att mönsterregistreringen bör hävas, skall rätten på hans yrkande för­

klara målet vilande i avbidan på att frågan om registreringens hävande

slutligt prövas. �r talan härom icke väckt, skall rätten i samband med

\ilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan talan skall

väckas.

40 §

Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet, som ej är ringa,

1. underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt 34 §,

2. i fall som avses i nämnda paragraf lämnar felaktig upplysning, om

straff för gärningen ej är föreskrivet i brottsbalken.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig skyldig till underlåten­

het eller förfarande som avses i första stycket skall ersätta uppkommen

skada. �r oaktsamheten ringa, kan ersättningen jämkas.

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast om

målsägande anger brottet till åtal och åtal av särskilda skäl finnes påkallat

från allmän synpunkt.

Rättegångsbestämmclser

41 §

Mönsterhavare eller den som på grund av licens får utnyttja mönster

kan föra talan om fastställelse, huruvida han på grund av registreringen

åtnjuter skydd mot annan, om ovisshet råder om förhållandet och denna

länder honom till förfång.

Under samma villkor kan den som driver eller avser att driva verksam-

/

¬

background image

nil

Itii'

1970 ⬢ Nr 485

1125

liet föra talan mot mönsterliavare om fastställelse, huruvida hinder förelig­

ger mot verksamheten på grund av viss mönsterregistrering.

Göres i mål som avses i första stycket gällande att mönsterregistreringen

bör hävas, äger 39 § andra stycket motsvarande tillämpning.

42 §

Den som vill väcka talan om hävande av mönsterregistrering, om över­

föring av re^strering eller om meddelande av tvångslicens skall anmäla

detta till registreringsmyndigheten samt underrätta var och en som enligt

mönsterregistret innehar licens att utnyttja mönstret. Vill licenstagare

väcka talan om mönsterintrång eller om fastställelse enligt 41 § första styc­

ket, skall han underrätta mönsterhavaren därom.

Underrättelseskyldighet enligt första stycket anses fullgjord, när under­

rättelse i hetald rekommenderad försändelse sänts under den adress som

antecknats i mönsterregistret.

Visas icke, när talan väckes, att anmälan eller underrättelse skett enligt

första stycket, skall käranden ges tid därtill. Försitter han denna tid, får

hans talan icke upptagas till prövning.

43 §

Finnes ej enligt rättegångsbalken behörig domstol för talan om bättre

rätt till mönster, om hävande av mönsterregistrering, om överföring av så­

dan registrering, om tvångslicens eller rätt som avses i 32 § andra stycket,

om ersättning enligt 40 § andra stycket eller om fastställelse enligt 41 §,

väckes talan Add Stockholms tingsrätt.

44 §

Avskrift av dom eller slutligt heslut i mål som avses i 16, 30�32, 35�38

eller 41 § sändes till registreringsmyndigheten.

Särskilda bestämmelser

45 §

Mönsterliavare som icke har hemvist i Si^erige skall ha ett här bosatt

ombud med behörighet att för honom mottaga delghming av stämning, kal­

lelser och andra handlingar i mål och ärenden om mönsterrätt med undantag

av stämning i brottmål och av föreläggande för part att infinna sig person­

ligen inför domstol. Ombud skall anmälas till mönsterregistret och anteck­

nas i detta.

Har mönsterliavare ej anmält ombud enligt första stycket, kan delgiATiing

i stället ske genom att den handling som skall delges sändes till honom med

posten i betalt brev under hans i mönsterregistret antecknade adress. �r full­

ständig adress ej antecknad i registret, kan delgivning ske genom att hand­

lingen anslås i registreringsmyndighetens lokal. Om delgivningen skall kun­

görelse införas i allmänna tidningarna. Delgivning anses ha skett, när vad

nu sagts blivit fullgjort.

46 §

Konungen kan under förutsättning av ömsesidighet förordna, alt bestäm­

melserna i 12 eller 45 § icke skall gälla i fråga om sådan sökande eller möns-

terhavare som har hemvist i viss främmande stat eller har ett i den staten

bosatt ombud som anmälts hos registreringsmyndigheten här i riket och

äger sådan behörighet som avses i nämnda paragrafer.

\ \

¬

background image

1126

1970 ⬢ Nr 485

47 §

Talan mot annat slutligt beslut av registreringsmyndigheten enligt denna

lag än som avses i 21 § föres genom besvär hos patent- och registreringsver­

kets besvärs avdelning inom två månader från beslutets dag. Den som vill

anföra besvär skall erlägga fastställd besvärsavgift inom samma tid vid på­

följd att besvären annars icke upptages till prövning.

Talan mot besvärsavdelningens beslut föres genom besvär hos Konungen

inom två månader från beslutets dag.

48 §

I ärende rörande ansökan om registrering av mönster eller om förnyelse

av mönsterregistrering skall sökanden erlägga ansöknings- eller förnyelse­

avgift samt, i förekommande fall, följande tilläggsavgifter, nämligen klass­

avgift för varje varuklass utöver den första, samregistreringsavgift för varje

mönster utöver det första, förvaringsavgift för förvaring av modell och kun­

görelseavgift för kungörande av varje bild utöver den första. Förnyelse­

avgift som erlägges efter utgången av löpande registreringsperiod utgår med

förhöjt belopp.

49 §

Konungen fastställer avgifter enligt denna lag.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Konung­

en eller, efter Konungens bemyndigande, av registreringsmyndigheten.

Denna lag träder i loraft den 1 oktober 1970, då lagen (1899: 59) om skydd

för vissa mönster och modeller upphör att gälla.

Har mönster registrerats före den nya lagens ikraftträdande, gäller äldre

lag fortfarande i fråga om mönstret. �r vid ikraftträdandet ansökan om

registrering enligt äldre lag alltjämt beroende på prövning, gäller äldre lag

angående den fortsatta handläggningen av ansökningen och, vid bifall till

denna, i fråga om mönstret. Bestämmelserna i 24 och 25 §§ nya lagen gäller

dock i fråga om mönsterregistrering, som är gällande vid den nya lagens

ikraftträdande eller som sker efter ikraftträdandet på grund av ansökan som

gjorts dessförinnan.

Vad i 43 § nya lagen sägs om Stockholms tingsrätt skall för tiden intill

den 1 januari 1971 gälla Stockholms rådhusrätt.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.