700485.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 485�499

utkom från trycket den 3 aug. 1970

Nr 485

Mönsterskyddslag;

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

AUmänna bestämm elser

1 §

Med mönster förstås i denna lag förebilden för en varas utseende eller för

ett ornament.

Den som skapat ett mönster eller hans rättsinnehavare kan genom regis­

trering få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja mönstret enligt denna lag

(mönsterrätt).

2 §

Mönster registreras endast om det väsentligen skiljer sig från vad som

blivit känt före dagen för registreringsansökningen.

Som känt anses allt som blmt allmänt tillgängligt, vare sig detta skett

genom avbildande, utställande, saluhållande eller på annat sätt. �ven ett

icke allmänt tillgängligt mönster anses som känt, ifall mönstret framgår av

en ansökan här i riket om patent eller om varumärkes- eller mönsterregi­

strering, vilken är eller enligt vad därom är föreskrivet skall anses gjord före

den dag som anges i första stycket, och mönstret sedermera i samband

med ansökningens handläggning göres allmänt tillgängligt.

3 §

Mönster kan registreras utan hinder av att det inom sex månader innan

registreringsansökningen gjordes blivit allmänt tillgängligt

1. till följd av uppenbart missbruk i förhållande till sökanden eller någon

från vilken han härleder sin rätt eller

2. genom att sökanden eller någon från vilken han härleder sin rätt före­

visat mönstret på officiell eller officiellt erkänd, internationell utställning.

4 §

Mönster registreras icke

1. om mönstret eller dess utnyttjande strider mot goda seder eller all­

män ordning,

2. om i mönstret utan tillstånd intagits

a) statsvapen, statsflagga eller annat statsemblem, statlig kontroll-

1 Prop. 1969:168, ILU 1970: 44, rskr 263.

84�700040. Svensk författningssamling 1970, Nr 486�499

¬

background image

1118

1970 . Nr 48

eller garantibeteckning, annan beteckning som bänsyftar på svens­

ka staten och därigenom ger mönstret en officiell karaktär, svenskt

kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som åt­

njuter skydd enligt lagen (1970: 498) om skydd för vapen och vissa

andra officiella beteclcningar eller något som lätt kan förväxlas

med vapen, flagga, emblem eller beteckning som nu nämnts,

b) något som kan uppfattas som beteckning för stiftelse, ideell före­

ning eller lilcnande sammanslutning eller som annans här i riket

skyddade firma eller varukännetecken eller som annat kännetec­

ken, vilket i näringsverksamhet inarbetats här i riket för annan,

c) annans porträtt eller något som kan uppfattas som annans slälct-

namn, konstnärsnamn eller lilcartat namn, om icke porträttet el­

ler namnet uppenbart åsyftar någon sedan länge avliden person,

d) något som kan uppfattas som titel på annans här i riket skyddade

litterära eller konstnärliga verk i fall då titeln är egenartad eller

något som kränker annans upphovsrätt till sådant verk eller an­

nans rätt till fotografisk bild som åtnjuter skydd här i riket,

e) något som icke väsentligen skiljer sig från mönster som är registre­

rat här i riket för annan.

5 §

Mönsterrätt innebär att, med de undantag som anges nedan, annan än

innehavaren av mönsterrätten (mönsterhavaren) icke får utan dennes lov

utnyttja mönstret yrkesmässigt genom att tillverka, införa till riket, utbjuda,

saliihålla, överlåta eller uthyra vara, vars utseende icke väsentligen skiljer

sig från mönstret eller som i sig har upptagit något som icke väsentligen

skiljer sig från detta.

Mönsterrätten omfattar endast de varor för vilka mönstret registrerats

och därmed likartade varor.

6 §

Den som utnyttjade mönster yrkesmässigt här i riket, när ansökan om

registrering av mönstret gjordes, får utan hinder av mönsterrätten fortsätta

utnyttjandet med bibehållande av dess allmänna art, om utnyttjandet ej

innefattade uppenbart missbruk i förhållande till registreringssökanden

eller någon från vilken han härleder sin rätt. Sådan rätt till utnyttjande

tillkommer under motsvarande förutsättningar även den som vidtagit vä­

sentliga åtgärder för att utnyttja mönstret yrkesmässigt här i riket.

Rätt enligt första stycket kan övergå till annan endast tillsammans med

rörelse i vilken den uppkommit eller utnyttjandet avsetts skola ske.

7 §

Konungen kan förordna, att reservdelar och tillbehör till luftfartyg utan

hinder av mönsterrätt får införas till rilcet för att användas vid reparation

av luftfartyg, hemmahörande i främmande stat, i vilken motsvarande för­

måner medges för svenskt luftfartyg.

8 §

Konungen kan förordna, att ansökan om registrering av mönster, vilket

tidigare angivits i ansökan om skydd utom riket, skall vid tillämpning av

2 och 6 §§ anses gjord samtidigt med ansökningen utom riket, om sökanden

yrkar det.

I förordnande skall anges de närmare villkor under vilka sådan prioritet

får åtnjutas.

¬

background image

1970 ⬢ Nr 485

1119

Registreringsansökan och dess handläggning

9 §

Registreringsmyndighet är patent- och registreringsverket.

10 §

Ansökan om registrering av mönster göres skriftligen hos registrerings­

myndigheten.

Ansölmingen skall innehålla uppgift om vara för Aölken mönstret sökes

registrerat. I ansökningen skall anges vem som skapat mönstret. Sökes

registrering av annan än den som skapat mönstret, skall sökanden styrka

sin rätt till detta.

Vid ansökningshandlingen skall fogas bild, som visar mönstret. Om sö­

kanden innan ansökningen kungöres enligt 18 § inger även en modell, skall

modellen anses visa mönstret. Vid ansökningshandlingen skall vidare fogas

en av sökanden egenhändigt underskriven försäla-an på heder och samvete,

att mönstret, såvitt sökanden har sig bekant, icke före den dag då ansök­

ningen göres eller enligt 8 § skall anses gjord blivit känt på sätt som enligt

2 och 3 §§ hindrar registrering av mönstret.

Sökanden skall erlägga i 48 § angivna ansöknings- och tilläggsavgifter.

11 §

En ansökan får omfatta flera mönster, om de varor för vilka mönstren

sökes registrerade hör samman med avseende på tillverkning och bruk. An­

sökan om sådan samregistrering får omfatta högst 20 mönster och får ej

avse ornament.

12 §

Sökande, som icke har hemvist i Sverige, skall ha ett här bosatt ombud,

som äger företräda honom i allt som rör ansökningen.

13 §

Ansökan om registrering av mönster anses icke gjord förrän sökanden

givit in bild eller modell som ^dsa^ mönstret.

Ansökan får ej ändras till att avse annat mönster eller annan vara än

som angivits i ansökningen.

14 §

Vid prövning av ansökan om mönsterregistrering skall registreringsmyn­

digheten i den utsträckning Konungen bestämmer undersöka, om förutsätt­

ningarna för registrering av mönstret är uppfyllda. Har sökanden ej iakt­

tagit vad som är föreskrivet om ansökan eller finner myndigheten annat

hinder föreligga för bifall till ansökningen, skall sökanden föreläggas att

inom viss tid yttra sig eller vidtaga rättelse.

Underlåter sökanden att inom förelagd tid inkomma med yttrande eller

vidtaga åtgärd för att avhjälpa anmärkt brist, avskrives ansökningen. Erin­

ran härom skall tagas in i föreläggandet.

Avskriven ansökan återupptages, om sökanden inom två månader efter

utgången av förelagd tid inkommer med yttrande eller vidtager åtgärd för

att avhjälpa bristen och inom samma tid erlägger fastställd återupptag-

ningsavgift. �terupptagning får ske endast en gång.

15 §

Föreligger hinder för bifall till ansökningen även efter det yttrande avgivits

och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret, skall ansökningen

avslås, om ej anledning förekommer att ge sökanden nytt föreläggande.

¬

background image

1120

1970 ⬢ Nr 485

16 §

Påstår någon inför registreringsmyndlglieten att han äger bättre rätt till

mönstret än sökanden och finnes saken tveksam, kan myndigheten före­

lägga honom att väcka talan vid domstol inom viss tid vid påföljd att hans

påstående annars lämnas utan avseende vid ansökningens fortsatta pröv­

ning.

�r tvist om bättre rätt till mönstret anhängig vid domstol, kan registre­

ringsansökningen förklaras ^'ilande i avbidan på att målet slutligt avgöres.

17 §

Visar någon inför registreringsmyndigheten, att han äger bättre rätt till

mönstret än sökanden, skall myndigheten överföra ansökningen på honom,

om han yrkar det. Den som får en ansökan överförd på sig skall erlägga ny

ansökningsavgift.

Om överföring yrkas, får ansökningen ej ändras, avskrivas, avslås eller

bifallas, förrän yrkandet slutligt prövats.

18 §

�r ansökningshandlingarna fullständiga och föreligger ej hinder för

registrering, skall registreringsmyndigheten kungöra ansökningen för att

bereda allmänheten tillfälle att inkomma med invändning mot ansök­

ningen. Om handling i ärendet skall hållas hemlig enligt vad som sägs i

19 §, skall dock kungörandet anstå till dess handlingen skall hållas allmänt

tillgänglig.

Invändning göres skriftligen hos registreringsmyndigheten inom två må­

nader från kungörelsedagen.

19 §

Skall i ärende angående ansökan om registrering av mönster handling

som visar mönstret hållas hemlig enligt vad som är särskilt föreslcrivet där­

om, får handlingen ej utlämnas utan sökandens samtycke, förrän den av

honom begärda fristen löpt ut eller sex månader förflutit från den dag då

ansökningen gjordes eller, om prioritet som avses i 8 § första stycket yrkas,

från den dag från -\alken prioritet begäres. Har registreringsmyndigheten

beslutat avskriva eller avslå ansökningen, innan tiden för hemlighållande

gått ut, får handlingen utlämnas endast om sökanden begär att ansökningen

återupptagas eller anför besvär.

20 §

Efter utgången av den i 18 § andra stycket föreskrivna tiden upptages

ansökningen till fortsatt prövning. Vid denna prövning äger 14-�17 §§

tillämpning.

Har invändning gjorts, skall sökanden underrättas därom. �r invänd­

ningen ej uppenbart obefogad, skall sökanden beredas tillfälle att yttra sig

över den.

21 §

Talan mot slutligt beslut av registreringsmyndigheten i ärende angående

ansökan om registrering av mönster får föras av sökanden, om beslutet gått

honom emot. Mot beslut, varigenom ansökan bifallits trots att invändning

framställts i behörig ordning, får talan föras av den som gjort invändning­

en. �&terkallar invändaren sin talan, får denna likväl prövas, om särskilda
skäl föreligger.

Mot beslut, varigenom begäran om återupptagning enligt 14 § tredje styc­

ket avslagits eller yrkande om överföring enligt 17 § bifallits, får talan fö-

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.