SFS 1967:198

670198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 198

KUNGL. MAJ;TS

Folkl)okföriiigsförordnmg5

given Stockholms slott den 9 juni 1907.

Kungl. Maj;t har, med riksdagenh funnit gott förordna som följer.

Inledande bestämmelser

1 §.

Folkl)okföring sker
dels fortlöpande hos pastorsämbetet i kyrkoböcker och andra register för

sarje församling av svenska kyrkan (kyrkobokföring),

dels ärligen hos lokal skattemyndighet i mantalslängder församlings vis

för varje kommnn (mantalsskrivning).

Konungen kan förordna, att kyrkobokföringen i Stockholm och Göteborg

skall ske hos den lokala skattemyndigheten.

2 §.

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden handlägger centrala upp­

gifter inom och har tillsyn över folkbokföringsväsendet.

Domkapitel har inom stiftet tillsyn över pastorsämbetenas befattning

loed kjTkobokföringen.

3 §.

Med folkbokföringsmyndighet avses' länsstyrelse och myndighet som

namnes i 1 eller 2 §.

4 §.

Bestämmelser om kyrkobokföring i icke territoriell försjmiling av svens-

kjTkan och i svensk församling i utlandet meddelas av Konungen.

5 §.

Har Konungen förordnat att församling slcall vara Indelad j kyrkobok­

föringsdistrikt, gäller förordningens bestämmelser om församling i stället

sädant dislrilet.

6 §.

Konungen förordnar i varje stift minst en kyrkobokföringsinspektör att

oiträda domkapitlet vid tillsyn ö%Tr kyrkoboltföringen.

. När flera kyrkobokförings^inspektörer förordnas i ett stift, indelas stiftet

^ insp ektionsområden, ett f�r varje inspektör.

' Prop, it]67: 88; L"LT 34; Rskr 294.

dlSOOO, Svensk författningssamling 1967, Nr lOS oc h 109

¬

background image

⬢'V

482

1967 ⬢ Nr 198

7 §.

För varje person faslställes personnummer som identitelsbetecluiing. p^j

sonnummer anger födclselid samt innehåller vidare födelsenummcr och

konlrollsiffra.

^

» r -

Födelseliden anges med sex siffror, tva for aret, tva lor månaden och hs

för dagen i nu nämnd ordning.

Födelsenumret består av tre siffror och är udda för man och jämnt för

kvinna.

Kyrkobokföring

Definitioner ni. m.

S §.

I denna förordning förslås med en persons

kyrkobokföringsort den församling i vilken han är kjTkobokförd,

]v}Tkobokföringsfaslighet den fastighet på vilken han är kyrkobokförd.

9 §.

Har beslut om kyrkobokföring på grund av inflyttning meddelats efter

imälan enligt 33 §, gäller kyrkobokföringen från och med den dag a n­

mälan inkom. Har beslutet meddelats utan föregående anmälan, gäller kyr­

kobokföringen från och med beslutets dag.

^ad flyttning inom landet upphör den flyttande att vara kyrkobokförd på

ulflyttningsorten från och med den dag han är kyrkobokförd på inflytt-

ningsorten. Vid flyttning till utlandet upphör kyTkobokföringen att gälla

från och med utresedagen. Anmäles flyttning till utlandet efter utresedagen,

upphör dock kyrkobokföringen att gälla från och med den dag anmälan

inkom.

10 §.

Om kyrkoböcker, register över obefintliga (obefintligregister) och andra

register för kyrkobokföringen bestämmer Konungen.

Bätt kijrkobokföringsort m. m.

11 §.

Var och en kyn-kobokföres i den församling och på den fastighet där lia«

är bosalt, om annat ej följer av bestämmelse i 19�24 och 27 §§.

12 §.

En person anses hosatt på den fastighet där han regelmässigt vistas eller,

när byte av bostad skett, kan antagas komma att regelmässigt vistas under

naftvilan eller motsvarande vila (dygnsvilan). Den som enligt denna regel

kan anses bosatt på flera fastigheter anses bosatt på den fastighet där hen

med hänsyn till sin tjänst eller verksamhet och övriga omständigheter n»

anses ha sitt egentliga hemvist.

Undantag från första stycket anges i 13�17 §§.

13 §.

.

Den soin på grund av sina arbetsförhållanden tillbringar dygnsvilan P

annan fastighet än den där hans familj är bosatt anses bosatt hos familjen,

om han regelbundet besöker den när tillfälligt hinder ej möter.

14 §.

Dygnsvila som en person på grund av tillfälligt arbete eller uppdrag l>"'

bnngar på annan fastighet än den där han har sitt egentliga hemvist ans

icke leda till ändring i hans bosättning.

.--i

Ka

vist

på a l

lillhr

De

regel

anse

jnilj»

och

om

,⬢

¬

background image

1967 . Nr 198

4^3

15 §.

K�~n olcv

allmin eller enskild läroanstalt anses lia sitt egcnUiga hem­

vist hos föräldrar, andra anhöriga eller, om han är gift, hos sin faiilj e��r

pä anna n |i ats, anses han bosatt dar, även om han tUl följd av studierna

lillbringar dygnsvilan på annan fastighet,

16 §.

Den _soni på grund av ^ke eller tjänst ieke kan tillbringa sin dygnsvila

regelmässigt pä viss fastighet anses bosatt pä den fastighet där hM kan

anses lia sitt egentliga hemvist. Därvid bealrtas hans yrke eller tjänst, fa­

miljens eller annan nara anhörlgs bosättning, förvaringen av hans bohag

och a nnan omständighet,

"

,

17 §.

Den som tillhor den. nomadiserande samebefolkningen och icke är bosatt

p;\ viss fastighet anses bosatt på sitt h^vud^iste i samebyn. Om sådant

huvudvisle galler i tillämpliga delar vad som enligt denna förordning gäller

om fastig het.

18 §,

�&vcn om en person icke är bosatt på viss fastighet, anses han dock bosatt

i \ iss församling, om det med tillämpning på församlingens område av be­

stämmelserna i 12�17 §§ om fastighet kan anses att han är bosatt inom

området.

19 §.

På ansökan av den som äger eller innehar fast egendom men endast under

någon del av året vistas på egendomen eller i övrigt inom den försam­

ling där egendomen är belägen kan Konungen f�rordna, att sökanden skall

vara kjTkobokförd på viss fastighet i församlingen, om det är skäligt med

liänsjm till egendomens betydenhet och övriga omständigheter,

20 §.

Den som ar anställd på utländsk ort i svenska statens tjänst kyrkobok­

föres i Storkyrkoförsamlingen i Stocldiolm med sin familj och svenska be­

tjäning. Konungen kan dock medge den, som äger eller innehar fast egen­

dom utom Stocldiolm, att med familj och betjäning kyrkobokföras på viss

fastighet i den församling där egendomen är belägen,

21 §.

Ledamot av statsrådet som för att utöva statsrådsämbetet flyttar från för-

samliog, där han var bosatt vid utnämningen, får fortfarande vara kyrko-

bokford där,

22 §.

Den som förordnats av Konungen till ledamot i kommitté eller kommis­

sion eller fått uppdrag att biträda i statsdepartement som saldtunnig eller

fått särskilt uppdrag av riicsdagen och för att fullgöra uppdraget flyttar

från den församling, där han var bosatt när. han fick uppdraget, får, fort­

farande vara kjTkobokförd i denna församling, om han där innehar an­

ställning, äger eller brukar fastighet eller idkar rörelse,

23 §,

�~ Den som för vård eller tillsyn vistas pä ålderdomshem i annan församling

än den, där han rätteligen var eller bort vara kyrkobolcförd när han flyttade

jill ålderdomshemmet, får kyrkobokföras i sistnämnda församling. Han

nyrkobokföres då på den fastighet, där han förut vm bolrförd, eller under

rubrik på församlingen skrivna eller, om särskilda skäl föreligger, på annan

fastighet.

¬

background image

'ISI

19C7 . Nr 198

Den som lor vård eller lillsyn vistas på ålderdomshem och är IvYrkol

förd i den församling där hemmet ligger får kjTkobokföras på imnan i

tigliet i församlingen, om särskilda skäl föreligger.

'

24 §.

Intagning på sjukvårdsinrällning ändrar icke den intagnes kjTkobolf

]-ing. Förhållanden som inträffar efter intagningen beaktas vicl kyrkobön

föringen, som om han ej varit intagen på sjukvårdsinrättningen.

Förslå slycket äger motsvarande tillämpning i fråga om den som iii la"cs

eller intagits i förbättrings-, uppfostrings-, fångvårds- eller arbetsansk^i^

Den som frigivits eller utskrivils villkorligt från fångvårds- eller arbetsan

stall eller som efter att ha dömts till ungdomsfängelse eller internering

överförts till vård utom anstalt anses vid kyTkobokföring vara intagen i an^-

stalten även under prövotiden eller vården utom anstalt.

25 §.

Levande fött barn kyrkobokföres i sin födelsehemort, om det är fött inom

landet eller fött utom landet av kvinna som är kyrkobokförd här eller ä r

bosatt här och upptagen i obefintligregister.

Födelsehemort är den församling där modern vid barnets födelse var

kyTkobokförd eller upptagen i obefintligregisler. Kan moderns kyrkoboklö-

ring icke utredas, är den församling, där barnet föddes, födelsehemort. För

hittebru-n är den församling, där barnet anträffas, födelsehemort.

Sedan barnet kymkobokförts i lödelsehemorten, tillämpas övTiga bestäm­

melser om kyrkobokföringsort.

26 §.

Den som tillhör främmande makts beskicknmg eller lönade konsulat eller

dess betjäning kyrkobokföres endast om han är svensk medborgare. Detta

galler även sådan persons familjemedlem eller tjänare.

27 §.

Den som icke är bosatt på någon fastighet i den församlmg däi' han skall

kjTlmbokforas bold-öres under rubrik pä församlingen skrivna, om annat

ej följer ay 19, 20, 23 eller 24 §. Den som saknar känt hemvist eller, i fniga

om nomadiserande same, känt huvudviste bokföres under rubrik utan Avl/i'

hemvist.

dock pröva om person som saknar bestämt hemvist i

01 sam ingen i stället för att bokföras enligt första stycket kan behålla sin

Kigaie vyrkobokföring. Beslutas vid mantalssla-ivning att han icke skall

"tycke?''

fastighet i manlalslängden, bokföres han enligt första

28 §

Från kjTkobokföringen avregislreras den som avlidit eller kyrkobokförts

ror'!'''1

eller enligt 2G § ej läng-e skall kyTkobokföras. Vidare

til idlanTet^

provning av anmälan enligt 34 § anses ha flyt''''

upplvt,,

stadigvarande bosatt i utlandet.

följd befim?ils^akn'a?" överföres den som \id två mantalsskrivningar '

¬

background image

1967 . Nr 198

435

Andra och tredje styckena ^ller icke sådan svensk missionär eller präst,

som a r anslaild i utlandet, och ej heller make eller barn under 15 år som

iMfoIjer Jionom,

ArtmCilningar /n. m.

29 §.

Amiiajari enligt dennaJörordiiing f^r göras muntligen, om annat icke

anges särskilt FoIIdiokfonngsmyndighelen kan dock begära att muntlig

anmalan, som anmas i telefon, för att gälla skall bekräftas skriftligen eller,

om särsk ilda skal föreligger, vid personlig inställelse.

30 §.

Barns födelse anmäles till pastorsämbetet i födelsehemorten, om det är

fött inom riket eller fött utom rilcet av kvinna som är k^^Tkobokförd h är el­

ler är bosatt här och upptagen i obefintligregister.

Födes barnet pä sjukhus eller enskilt sjukhem gör inrättningen anmälan.

Biträder barnmorska vid födelsen i annat fall, gör hon födelseanmälan. An­

mälan skall ske ofördröj ligen och vara skriftlig.

1 andra fall skall barnets vårdnadshavare göra anmälan enligt första

stycket inom en manad från födelsen. Sker det icke kan. pastorsämbetet före­

lägga v årdnadshavaren att inom viss iid fullgöra sin skyldighet.

Med b arn avses nyfödd, som efter födelsen andats eller visat annat livs­

tecken, s amt dödfödd som avlidit efter utgången av tjiigoåttonde havande­

skapsveckan.

31 §.

Dödsfall anmäles skyndsamt till pastorsämbete. Anmälan göres av efter­

levande make eller annan anhörig, som sammanbott med den döde eller av

annan anledning finns på platsen. Om sådan anraälningsskyldig ej finnes,

bör husfolk, husvärd eller annan som är närmast till det anmäla dödsfallet.

Den som anmäler dödsfall skall, om dödsbevis ej lämnas enligt 32 §, vid

anmälan uppge sannolik dödsorsalt och namn på läkare som under sista

året före dödsfallet rådfrågats av eller för den döde.

32 §.

'

Intyg om dödsorsak, (dödsbevis) lämnas vid dödsfall Ull pastorsämbete

ay polismyndighet, om särsldld undersölming för att utröna dödsorsaken

gjorts genom mymdighetens försorg, och av sjukvårdsinrättning om den

avlidne vårdades på inrättningen vid dödsfallet.

Den som anmäler dödsfall till pastorsämbete skall avlämna dödsbevis

om läka re i annat fall vårdade den avlidne under hans sista sjukdom, bi­

trädde vid f örlossning, där moder eller barn dog, eller besiktigade den dödes

^i-opp efter dödsfallet.

Medicinalstyrelsen kan förordna att dödsbevis skall lämnas till pastors­

ämbete vid andra dödsfall än som avses i första och andra styckena såvitt

^ivser kommun eller ort där tjänsteläkare är stationerad. Sådant dödsbevis

avlämnas av den som anmäler dödsfallet.

33 §.

Flyttning som bör föranleda ändring 1 kyrkobokföringen anmäles av den

jlyttande inom två veckor Ull pastorsämbetet i den efter flyttningen rätta

b}Tkobokföringsorten. Det sagda gäller även den som flyttat in från ut-

kndet.

¬

background image

- '--*i

4SG

1967 ⬢ Nr 198

Sker icke anmälan enligt första stycket eller ar anmalan ofullständig ocli

saknar pastorsämbetet erforderliga uppgifter for kyrkobokföringen,

pastorsämbetet förelägga den flyttande att lämna dessa uppgifter.

34 §.

Den som har för avsikt att bosätta sig stadigvarande i utlandet skall an­

mäla delta till pastorsämbetet i kjTkobokföringsorlen. Anmälan göres före

utresan och skall innehålla uppgift om utresedagen. Om utresan inslälks

eller uppskjutes skall detta anmälas till pastorsämbetet senast den tidig

uppgivna utresedagen.

35 §.

[are

Fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet, som upplåter bostad

åt annan, skall anmäla detta till pastorsämbetet i den församling där faslig-

heten är belägen. Anmälan göres inom två veckor efter inflyttningen.

Fastighetsägare eller innehavare av bostadslägenhet är skyldig att på för­

frågan av folkbokföringsmyndighet uppge om viss person bor i fastigheten
respektive lägenheten.

Pastorsämbetes beslut m. m.

36 §.

Pastorsämbete beslutar efter anmälan eller när annat skäl föreligger om

viss persons kyrkobokföring i församlingen. Pastorsämbetet skickar under­

rättelse till honom, om åtgärd vidtages utan att anmälan skett eller ora

anmälan ej följts And kjnkobokföringen.

37 §.

�r pastorsämbeten scv o lika mening i fråga om kjnkobokföring, inhämtas

kjTkobokföringsinspektörens råd i ärendet. Kvarstår oenigheten, liänskju-

ter den mjmdighet som först handlagt ärendet detta till den länsstjToIse

eller det domkapitel som prövar besvär över mjmdighetens beslut i samma

ämne. Vid sådan underställning skall den ifrågasatta kyrkobokföringsåt­

gärden anstå till dess länsstyrelsens eller domkapitlets beslut föreligger.

Länsstyrelsen eller domkapitlet kan förordna att åtgärden skall anstå till

dess lagakraftägande beslut i ärendet föreligger.

Mantalsskrivning

38 §.

I denna förordning förstås med

mantalsäret det kalenderår för vilket mantalsskrivning sker,

förrättningsåret kalenderåret närmast före mantalsåret,

mantalsdagen den 1 november förrättningsåret,

mantalsskrivningsort för varje person den kommun och församling

vilken han mantalsskrives.

39 §.

Var och en mantalsskriA-es på den fastighet och i den församling, där

rätteligen skall vara kyrkobokförd mantalsdagen, samt i den kommim

fastigheten och församlingen är belägen. Den som skall vara kyrkobodo

1 icke territoriell församling mantalsskrives på kyrkobokföringsfastign*^

OCll 1 QCri ICOmiTllin OO.ll fnfcnmliT-vrr

,

o

i VVJO |JU. tVJJL

OCll 1 den kommun och församling där fastigheten är belägen.

�~

Den som mantalsdagen skall vara kyrkobokförd under rubrik på

hngcn sbrwna eller utan känt hemvist mantalsskrives under samma rubr

fes ' P⬢

den

kraft

Ti

sone

skri

E

gcno

laga

An

ston

lalss

¬

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.