SFS 1967:842

670842.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 842

Lag

om ändrad lydelse av 35 § namnlagen den 11 oktober 1963 (nr 521);

given Stockholms slott den 1 december 1967.

\i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V c n d e s Konung, göra v e t e r I i g t: att Vi, med riksdagen^ funnit

golt förord na, att 35 g namnlagen den 11 oktober 1963 skall erhålla ändrad

lydelse på sätt nedan angives,

35 §.

Talan mot slutligt beslut av namnmyndigheten må föras av. sökanden,

om de t gått honom emot. Mot beslut, varigenom ansökan bifallits oaktat in­

vändning framställts i behörig ordning, må talan föras av den som gjort in­

vändningen. �&terkallar invändaren sin talan, må denna likväl prövas, om

särskilda skäl föreligga.

Talan föres genom besvär hos patent- och registreringsverkets besvärsav­

delning inom en månad från beslutets dag.

Mot besvärsavdelningens beslut må talan icke f�ras.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Del alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill
bekräfta låtit.

Stockholms slott den 1 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(L, S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

' Pi-op. 106G: -10; U V 1967: 53j Rskr 325,

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.