SFS 1963:521

630521.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1963 . ISfr 52 1�536

Utkom &ån trycket den 15 nov, 1963

Nr 521

Namnlag;

given Slockholms slott den 11 oktober 1963.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds uåde, Sveriges, Götes och

Ven (1 e s Konung, göra v e t e r 1 i g t; all Vi, med nksdagenS funnit
gott förordna som följer.

I. Om släktnamn

Barns förvärv av aluktnanm

1 §-

Barn i äktenskap förvärvar vid födelsen, faderns släktnamn.

Barn u nder aderton är, som erhåller äktenskaplig hörd genom att torald-

rama ingå äktenskap med varandra, förvärvar därvid faderns slaktnamn.

Får barn äktenskaplig börd sedan det fyllt aderton år, äger barne genom
anmälan h os pastor antaga faderns släktnamn.

Barn i äktenskap, som ej fyllt aderton år, må genom anmalan hos pastor

antaga de t släktnamn modern hade som ogift, såframt ratten fuiin

'

bytet v ara förenligt med barnels bästa. Har barn i äktenskap ^

irmå barnet, om lärskikla skäl äro därtill, efter ansökan hos namnmjndig-

belen e rhålla släktnamn som nu sagts.

2 §⬢

Barn ut om äktenskap förvärvar vid födelsen moderns f

^ j g s

tlern fö rvärvat sitt namn genom vigsel eller genom anma am

lixi-tnamn

andra stycket, må barnet genom anmälan hos pastor antaoU de .

nioderxi hade som ogift.

, > - i. ⬢!.

förvärvar hans

Ar barnet trolovningsharn eller har fadern medgivi a

,,T;:T.t«nmn

⬢ må barnet genom anmälan bos pastor antaga faderns slaktnamn.

^

t0ö3;37: L»u 31; nskr 307.

''h�638000, Suensl: förf all ningssamling 1963, Nr ^^1

) I

⬢ ⬢ ⬢⬢ b ;- ' i:

^ "v

⬢y

.

v

V

.⬢ ' ⬢' I

⬢Jl

41

! v V ⬢

X .U'.' ,

K -i

�&-

/'⬢'i

r.i

k;

i;i

l4i'

il

:f!:,

;⬢:?!

⬢I

Ii:

I ,

⬢iU":

¬

background image

Urn

1063. Nr 521

Ilarn. s»J>i a'Ioi.lcr.ils av m-aknr ucl, som ej fyllt adeiton ar,

⬢inniälaa Iios ]-.sslor anLsga clot slakliinnm adophvmoilern 1,5^; J"».,

säfraiol rälloa fann" naiimliylel v.ara forciihgl med Ijariiels häslo ^ "''"1.

j-,r 'it^opIcTfil Jmrn som fy]U a dcrlfui nr iim, oin särskilda skäl ä

cflpr .^n^^ö^nn Jios jinmnmyndigTiricn eidiällii släktiinmn som nu s^,

AJoplivJrirn som förvärvat adoptants släktnamn må framfor d n

(io( släktnanm iKirnot kade före adoptionen. Har adoplivbarnet

iuli^-arc släktnamn, jnå barnet framför detta Lära det namn, som r

'il

li^tVörsIa slYckotägt förvärva genom adoptionen. Anmälan om

srmi )in sagts mä göras Jios pastor.

iJarti imdcr adcrton är, vars moder är gift jned annan än barn I

inä genom anmälan hos pastor antaga stjTfaderns slaktnamn

^ H '

samlvckcr däriill oeli rätten funnit namnbytet vara förenlifrt

bästa.

"

^

"ärnets

Vad mi sagts .skall ock gälla i fräga om adoptivbarn och adontivm.r^

man, som ej tillika är barnels adoplivfador.

moden

o S.

Barn under aderlon år. som for fostran och värd stadmvirinri«

.

s="i-ss-^^

Hustrus föniirv av släktaaain

O

nan till pastorclkr vhfsd^^^^

-"^Inktnamn, om hon iclce dessförin-

släktnamn hon hade soni r, r'n' *

tinmäJt, att hon ämnar behålla de!

namn som tillkom henne vid äi-teuT

^ s tället avse annat släkt-

efter an.sökan funnit särskiIdVJ-"f

"ittacnde, om namnmjmdighelcn

namn.

sarskilda skal föreligga att hon behåller detta släkt-

Bar hustru kpliöiTu 1

'""'fin.

---"".xiöjju Ull jion nenaiier oena siasi-

der älhenskapet genomBllkoinmandc släktnamn, niå kon n n-

, JBistru som fSrvarva^if fmannens

släktnamn.

^iaktnnmn lion hade som

^^Idktnamn må framför detta bära dd

jiifxide s läktnamn, må bon'7,. "

Jmstrii behållit henne tidigare tillkoai-

nn om sådant tilläggsnamn 7n.f^

bära mannens släktnamn. Aniiiä-

gäller även be träffan rlr.pastor. Vad nu sagts om tilläggs*

cfi-attande anka och frånskild hustru.

Furs arv av öläktnanm i andra fall

flin

''^^dhoi'fforf r,

..

^

^nnat SHS'"'

tillräckligt särskiljande eljj

⬢^J^btnamn.

^ ^Scr efter musökan hos namnmyndigheten eriiåH

¬

background image

1963 . Nr 521

I : I

1249

prat alt efler ansökan erhålla slaktiiajiin tillkommer ock svensk medbor-

som sa knar sådant namn.

med svensk medborgare anses utlänning, som är gift med svensk

IllC
oni

Hhor-mre. Annan utlänning, som stadigvarande vistas här i riket, ä«er

skäfäro därtill, erhålla släktnamn enligt vad nu år sagt.

9§.

^⬢isom nytt släktnamn må godkännas endast namn, som till bildning, nt-

i nch stav ning överensstämmer med inhemskt språlebruk. Har sökanden

tal öch

en

tiändsld släktnamn, må dock namn som innebär en anpassning av nam-

lå" till svenskt språk godkännas.

\'innn som är i bruk såsom förnamn må godkännas som nytt släktnamn

dast om s ärskilda skäl äro därtill.

Såsom n ytt släktnamn må ej godkännas namn, -vilket kan nppfatlas så-

coni benänming på järnvägsstation eller postanstalt eller annan dylik beteck­

ning ocb därigenom medföra olägcnliel eller som eljest Ur ägnat att vilse­

leda allmänheten. Ej heller må godkännas namn, som kan väcka anstöt eller

som kan antagas leda till obehag för bäraren. .

10 §.

Såsom slä ktnamn må ej godkännas namn, som lätt kan förväxlas med

1. annan tillkommande släktnamn eller ock släktnamn, vilket annan en-

jjotlag äger rätt alt förvärva eller eljest bära;

"2. allmän t känt släktnamn, vilket tillkommit utdöd släkt;

3. allmän t känt utländskt släktnamn;

4. ann ans konstnärsnamn eller likartat namn, som är ällmänt känt;

5, beteckning f�r stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sam­

manslutning;

6, annans här i riket skyddade firma eller varumärke eller ock annat kan­

netecken, som i näringsverksamhet här i riket inarbetats för annan. ^ ^

Har någon efter ansökan förvärvmt nytt släktnamn, utgör vad i forsla

stycket under 1 stadgas ej hinder för hans föräldrar, syskon eller syskons

barn att med hans samtycke efter ansökan hos namnmyndigheten erhalla

namnet. Har det ursprungliga förvärvet gjorts av flera, erfordras sam jc ve

av dem alla.

11 §.

Den som efter födelsen förvärvat släktnamn må, om särskilda skal aro

därtill, efter ansökan hos namnmyndigheten erhålla honom tidigare 1 m

j��<ie slä ktnamn, såframt han cj enligt vad i 15-18 §§ stadgas fortorat

"dta namn.

12

�ro synnerliga skäl därtill, må namnmyndighelcn bifalla ansokun

av s läktnamn, ehnrii hinder föreligger enligt 8 ^0 i,§-

fyllt adorton år, ntrnamnmyndgl.et»

⬢I ?

som ei lyiii aaerion an, lu^i

-o

. -

r>nrnpt<;

Illkor för bifall, att "rätten funnit namnbytet vara förenligt med barnets

basla.

Gemcnsanmia bcstiininielser om fon'urv av släktna

Förvärva makar släktnamn, tillkomlier

adoptivbarn, som hava makarnas

. t cUiltnamn efter ansökan

eke fyllt adcrton år. Förvärvar någon eljest

än som iivses

hamnmyndigheten eller genom annan anmalan hos p.-

⬢ i ⬢

j

I .

I ⬢

t .

i ⬢ . . i

'

< ⬢

r .
k

Iv":'

i..

^'.3 '

M:-

! -i⬢

j'' ⬢ .

! ⬢»

⬢ 't!'

.

⬢ f ⬢. ' i

I r.'- ⬢⬢⬢ ⬢

¬

background image

5 fi och 7

Jillkoininer naninot jiimyöl hnns barn ocli adopiivh..

hl va J Kins luunii ocli icke fviit ad erton ar, savjda han ensam har y^'

H;ir n;^j?oii ef!er ansökan förvarvat njit sialctnamn, må hans h

a(fop{ivharn. som ej enligt första stycket förviyvat samma namn

⬢n-l-nmliTlf nirf?

hans samtvcko iienom anmälan hat

aga I ,

håda,

dess avkoraJingmed hans samtycke genom anmälan hos pastor anta

net. Har namnet för värvats av makar, erfordras samtycke av dem

14 §.

Hava makar samma s läklriamn, kunna do endast gemensamt fö -

na t släktnamn; dock mä iuistrim efter prövning enligt 11 § ensaim^^-^'

Jicane tidigare tiilkoiiiinaude släktnamn.

'

Förlust av släktnamn

15 S.

FOrWaras någo n icke Jiavn äl;l ensl;a;illg börd och har hans moder «r ,

slaklnamn an mannen, förlorar han dennes släklnamn och förväTOH na

inodrnis siaktnaniil. Om svnncriiga skäl äro däriill inå rln^i -o

läla all I,an bchäller mannens' namn

' "

«"'

r' 'Tr

enligt G första é]ier%ndm s ^

släktnamn som h on

namn Imn hade före äktensVanpt n

återförvärvar det s läkt-

rätten tillåta att hon behåller manned 7^mn

H

§.

vän-al släklminT^som

' t® § genom anmälan hos pastor fän

W»n av den vars ma mn I.M förJärvaiWrH��"^^^

''

s\nner]iga skäl äro att han mö i \ SH

honom namnet förhistig, om

förlorar namn återförvärvar det sTi'n

⬢}'

anar det -slaklnanm han hade före anmälningen.

j S ef jer 12 f

JirUr

erhållit släktnamn enligt

som avses i 10 P örsf

^-^rfaiig tiH följd av sådan risk för

ålerr ^ ^

han må 1IP ,.?n , r'omnct detta förin st i g, om ej s yn-

⬢^l^'-forvurvar det släktnamn han

^-öriorarnäaon.mm^..

§-

, ska ll tiumar ="

bära hans namn

att han mä

må fipm

som enli.n ie

^'ga -^aai arc an nan

-

nomi, r'T f:'"'ävvut elfe ell! ^

g® ^ISktnmnn törh�

Förklara,

⬢" ^"ligl vad nv,

nnmti ändock W

®"l tilläfe """son o nligi fk ,1,

1-^' förlorade.'"®

§S t^sUläfia dfe'"'''"��" förlnstlg,

Oct namn som förvärvas i stalint

¬

background image

19G3 . Nr 521

1251

Särskilt skydd for egenar tat släktnamn

19 §.

Har

förv5n'£it egenartat släktnamn, må namn som lätt kan forväx-

Hs dä rmed icke bäras av annan, med mindre han enligt vad i denna las:

kan åberopa ratt till namnet, eller han eller hans släkt av ålder elle?

Hest enligt ortens sed burit det såsom tillnamn.

^ Ej må någon obehörigen, till förfång för den som fördärvat egenartat

släktnamn, i nä ringsverksamhet använda firma, varumärke eller annat kän­

netecken, som lätt kan förväxlas med namnet, Lika med firma anses beteck­

ning tor stiftelse, ideell förening eller därmed jämförlig sammanslutning.

Släktnamn a nses som egenartat, om det är ägnat att utmärka tillhörighet

till v iss s läkt.

20 §.

Har konstnärsnamn eller likartat namn blivit allmänt känt eller har kän­

netecken som sägs i 19 § andra stycket inarbetats, må utan hinder av vad

som stadgas i 19 § rätt därtill bestå vid sidan av äldre rätt till egenartat

släktnamn med vilket konstnärsnamnet eller kännetecknet lätt kan förväx­

las, såframt namnhavaren ej inom rimlig tid inskridit mot användningen

därav.

I fall som nu sagts må rätten efter vad som finnes skäligt föreskriva, alt

konstnärsnamnet eller kännetecknet må användas endast på särskilt sätt.

21 §.

Talan om fastställelse huruvida rätt till egenartat släktnamn består eller

icke beslår eller huruvida visst förfarande utgör intrång i sådan rätt eller ej,

må a v domstol upptagas till provning, där ovisshet råder om förhållandet

och denna länder käranden till förfång.

22 §,

Gör någon i ntrång i annans rätt till egenartat släktnamn, är han, om han

insett eller bort inse alt hans förfarande länder namnhavaren till förfång,

pliktig att till denne utgiva ersättning för lidande och annan skada.

n. Om fömainn

23 §.

9arn skall, om det lever, givas förnamn inom sex månader efter födelsen.

Har förnamn givits annorledes än vid dop inom svenska kyrkan, s 'a

lornamn givits annorledes an vid dop inom s-\eni>j

'lamnot före utgången av nämnda tid anmälas hos pastor.

24 §.

�~

,

.,'^Ser dop elle r motsvarande religiös förrättning rum efter det for namn gi-

dM

därvid givas ytterligare förnamn. Sådant namn skall, om

givits vid dop inom svenska kyrkan, anmälas hos pas or.

åS\T fnsökan hos namnrajmdigheten må ock eljest,

®

den som förvärvat förnamn erhålla ytterligare sådant namn.

25

J O'? synner liga skäl äro därtill, rnä efter ansökan hos

wT ''^"⬢⬢'"⬢at förnamn i stället för delta eihälla annat foinamn si

förklaring, att han ej längre skall bära visst fornamn.

1

'c,: ;.'i

⬢Ii -i:-.-

si'

^ '⬢ ".åi :!

⬢ i: 'X

! i-

⬢ ⬢

⬢ i:

I "v

-v

^

r'

⬢⬢

t .

ri'-

' ⬢

' ' . I

'

'rlFp'.i

fi :

i-ML

v

m .i.

!⬢! Jh 'p' ⬢ ⬢

. .

¬

background image

19G3 ⬢ i\r 521

1232

2G §.

S3soin förnamn mi3 ej godkännas namn, som kan väcka anstöt el?

j,,n antagas leda JiJI obehag för bäraren eller som eljest uppenbarjjl'

är lämpligt sä som förnamn.

icl

IIL Om förfara udct i måJ och ärenden enligt denna lag

Förfarandet rid auniälan

SfiDj

27 §.

Anmälan iios pastor enligt denna lag skall göras i den församling dSrH

som anmäl ningen avser är eller skall vara kyrkobokförd eller, om han ,

ken är eller skall vara kyrkobokförd i sv ensk församling, där han vists^^

Anmälan skall sko. mimlligen vid personlig inställelse eller skriftr

Vad jui sagts gfd icr ock sådan anmälan till vigsel förråt lare, varom st

! G ?.

2S § .

Finner pastor gjord anmälan ej kunna upptagas, skall han med aa ri

vande av grunden därfö r meddela beslut att anmälningen er föranleder 1

teckning i kjTkobok. Meddelas beslutet ej genast i anledning av muntlig

anmulan eller ar anmälningen skriftlig, skall han ofördröjlige^ om bes2

inrderralta den som gjo rt anmälningen. I underrättelsen skall angivas vad

den som vi ll fullfölja talan mot beslutet har att iaktta<m.

n

"

§⬢

j;en vars ratt beröres av beslut, som pastor meddelat enligt ^8 S plbr

^1��;; �r ^^

^-nnarende, må

S

ramn lares hos domka pitlet genom besvär.

tmdrderilrörn^^^r'^^^

^

Stycket dragik

' dess provning, fores bos Konungen genom besvär.

Förfarandet vid ansökan hos namrmiyndigheten

\

^0 ^

nebälla ^ipp gift

shriftligen hos namnmyndigheten och in-

iiingen grundas.

'

^ p ostadress ävensom <le s käl på vilka ansök-

^^f^sölvnIrj^

ständiga namn''och föddsefm

uppgift om sökandens fsH-

skall prästbeviset tilliP-i inv , v »k,

ansökningen förvärv av släktnainn,

under aderton år, som^^iör

om. sökandens civilstånd och barn

Vid an sökan skall erlä^ff., ^

vårdnad och har hans släktnamn.

Sf,«ns avgift till holopp som Konungen föreskriver.

flar sökanden icke ial fU rr-f

^i;"nmyndigheten eljest^ihrnL^^^e- T '»"^^ökan är föreskrhmt eller finae[

okanden Före läggas i tt inom ^ ^o^eligga för bifall till ansökningen, skall

skMl^ansölmin^^^^^

yttrande avgivits hinder för IJ "

^

^'"I^önden nytt fördäggandJ'

anledning förekommer alt

m\i,dT4rt2

fullstän#

⬢ "'.lietcn lan,Säras i llmäma

¬

background image

1963 . Nr 521

1253

pen som

^ansökningen skall göra delta

j^^jpjirtcn till namn myndighe t en inom en månad från knngörelsedagen.

33 §.

rfipr utg ången av tid, som sägs i 32 §, skall namnniyndigheten. företa^^a

^nSuan efet 8 eller 12 § till fortsalt prövning.

34 §.

Sedan slutlig t beslut i ansökningsärende fattats, skall namnmyndighelcn

därom und errätta sökanden och den som i behörig ordning framställt in-

"ndning mot ansökningen. Om talan må föras mot beslutet, skall under-

lällelsen inneliålla uppgift om skälen för beslutet samt vad som skall iakt-

tä^asmd fullföljd av talan.

35 §.

Klagan över namnmyndighetcris slutliga beslut i ansökuingsärende må

föras av sö kanden ävensom, i fall då ansökan bifallits oaktat invändning

framställts i behörig ordning, av den som gjort invändningen. Klagan föres

-enom besvär, som skola hava inkommit till namnmyndighelen inom en

månad från beslutets dag.

För pr övning

besvär skall hos namnmyndighelen finnas särskild be­

svärsavdelning" Avdelningen är beslutför med tre ledamöter, av vilka minst
Ivä skola vara rätlslainniga.

över besvärsavdelningens beslut må klagan icke föras.

36 §.

Har ans ökan om namn bifallits, skall namnmyndigheten sedan beslutet

vunnit laga kraft utfärda namnbevis till sökanden.

Förfarandet infor domstol

37 §

Ansökan om förklaring att namnbyte, som avses i 1 § t redje stycket, 3 g

undra stycket, 4, 5 eller 12 §, är förenligt med barnets bästa upptages

den rätt som har att tinnlaga fråga rörande vårdnaden om barnet-

av

Ira styck et, 4, 5 eller 12 §, är förenligt med narnets uasm upj

! rätt som har att tipplaga fråga rörande vårdnaden om barnet.

38 §⬢

1 ärende som avses i 37 § skall rätten, där så kan ske, böra den vars

släktnamn b arnet har och den vars släktnamn barnet

även om de i cke äro vårdnadshavare. Har barnet fyllt tolv är ^kaH'^

bfines lämpligt, jämväl barnet höras. �ro skäl därtill, ska J

liämlas från barnavårdsnämnden.

3D §

Sådan tvist angående släktnamn, varom talan

säng, instämmes till den domstol, där den mot vilken la '

väckes

jvara i tvis temål i allmänhet. Finnes icke sålunda behörig, don s ,

alan vid St ockholms rådhusrätt.

cnli'd 13 §

T^alan som avses i 17 § så ock talan enligt 18 b

' erhållet^släkl-

annan, cfrer ansökan 1-^

1

n ^

som avses i 17 § så ock talan enligt 10 s

.rbållet släkl-

"^'ärvat av annan efter ansökan hos

må ej väckas senare än fem år efter det beslutet 1 anl ednin,

sokninge-. r.

gen v unnit laga kraft.

Särskilda bestäin radser

Medgivande av fader att barn utom^

H^on" e'ifaVnande^^^^^

^ lamnas samtidigt med och på samma satt som er

1;

.⬢

t

'

'

i

I :.

; i ⬢

i .>

-t ⬢

⬢ ' ] ⬢

t

^

⬢ ⬢

"i 'A

, i ⬢ i-. .

\.

i . ⬢

: ⬢

} :

jj

I i-

j;-

. y '

⬢'⬢tj

.ii 'i-

⬢ _ vf- ' i'.!

¬

background image

ions - X r 5 21

I 1
⬢knpol. F.-.rHi.iper cj iiicd.sivancle i s adaii ordning, nar anmälan

itor läiniwa ninisivandcl nmntligi-n infor pastor, hos vilken anmn®'"»»

SiT ollrr ock s kriflliscl med viltncn.

'"''⬢'Itilnj,

11 5,

S iHiivckc Vjroni förjnnlos i 4 eller 5

sa ock samtycke som aysr...

aiuira s(vc]<c[ ska ll lämnns inmiliiiten iufor pastor, hos vilken anmäl

^

nnln^nmio av imnmet sker, eller ock skrifHigcii med vitlnen, SatnlveW

avses i 10 § a ndra siyekcl skali läjiinus skriftligen med vitlnen. '

42

For den som st:^r nndcr annans vdrdnad ocli ej fyllt aderlon ar

anmäla II eller ansökan av vårdnad shavarcn.

'

43 §.

.Vaiinimymiigliet är palcnl- och registreringsverket.

Do näniiare föreskrifter som erfordras för tiilämjmingen av denn i r

ineddelas av Konungen,

'

C?

H'. Ikraftträdariile- och övergångsbestiiiiimeléer

44 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari

45 §.

iärfr7�~ta4'"dr.,'"'

,r:'

''»S'-^-sningar som nedan sladg,-»

47vn,i i Iv ri4 ' ^

""i migäcnde antagande av släktiiaraa, ii

mclscnia i dciina'i."g''

"

särskild JorXattiiing stridande mot besläm-

iiin4nnii'"74'7r7i?'''''' '"'⬢''f""'"." förek-orainer Iiiinvisning fiii förbit-

mcläi rsi^iöl

i """"il Ins. sk nilöien iicsl».,-

;

^3 §.

"idecknat i kvrkoW

Jags ikraftträdande finnes för nfi.^on

denna la"

'

denne som om lian förvärvat del enlid

9

reroidiiing4''7754i44nk77%f44''"'r''

'"'"''k

^oni ej vid dentni la"Q ik rnfif J i

antagande av släktnamn mn

^kall till kom in a hon om QAII

ar antecknat för honom i kyrkoLok,

knn inom ett ar fj-\n ,mr, i ^

förvärvat namnet enligt denna lag, oni

införande i ky rkobok

^

namnet godkändes anmäler det lios pastor liH

inniii Iv^

d 3 ny ss-

.�~mn, ski JI

-<Mxnijiuin enlicg

,

i KyrKoiioJc, tiUkomma honom 5"

tiönoni anindl^^''

träder i kraft, äger inom tvä är

^^^1- dklensk^

dterlaga det släktnamn

'd mom v'f-''

tilläinpnim/'^''

ikraftträdande, s ⬢ -

fr..,v 1.. . ⬢ ^ "4 1 d cnnn ]r,�~ 7,..

¬

background image

1963

Nr 521 och 522

1255

�~<,ives i § 1

o förordningen den 5 decemher 1901 angående antagan-

sUildnamn, ma talan Yuckas aven efter lagens ikraftträdande, dock

senare än Ivå år från den dag namnet godkändes.

'

47 §,

ne:

under

vd delt a namn.

Vad i O § och 46 § 2 mom. tredje stycket första punkten stadgas om rätt

för inistru att behålla eller återtaga släktnamn, som hon hade såsom ogift,

sk'ill om hon saknar eller före äktenskapet saknat sådant släktnamn, un­

der den ovan i första stycket omförmälda övergångstiden i stället gälla till­

namn, som ä r eller varit för henne såsom ogift antecknat i kyrkobok.

Fön den som enligt denna paragraf förVänmt eller behållit tillnamn gäller

vad i 40 § 2 mom. a"ndra stycket sägs.

Det alla so m vederbör hava sig hörsamligen alt efterrätta. Till yttenuera

visso hav a Vi detta med egen hand under.skrivit och med Vårt kungl. sigill
liekräfla lå tit.

Stockholms sl ott den 11 oktober 1963.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

CL. S .)

(Justitiedepartementet)

HERMAN K LING

i. I ⬢

f i

t' ⬢.

(⬢.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.