600644.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

. Nr 644r�652

utkom från trycket den 14 dec. I960

Nr 644

Varumärkeslag;

given Stockholms slott den 2 dece mber 1960.

'Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

'endes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

tt förordna som följer.

AUmänna bestämmelser

1 §.

' Genom registrering enligt denna lag förvärvar näringsidkare ensamrätt

varumärke såsom särskilt kännetecken för att från andras varor skilja

dana varor, som han tillhandahåller i sin rörelse.

"Varumärke kan bestå av figur, ord, bokstäver eller siffror, så ock av sår­

en utstyrsel av vara eller dess förpackning.

. Vad i denna lag stadgas om varor skall i tillämpliga delar gälla även tjäns-

r.

"Om kollektivmärken är särskilt stadgat.

2 §.

Näringsidkare har även utan registrering ensamrätt till varumärke, då

ärket blivit inarbetat.

Genom inarbetning förvärvar han ensamrätt jämväl till slagord eller an-

t i näringen använt särskilt varukännetecken.

It kännetecken anses inarbetat, om det här i riket bland dem, till vilka

t riktar sig, är allmänt känt som beteckning för innehavarens varor.

3 §.

nvar må i näringsverksamhet använda sitt släktnamn eller sin firma

in kännetecken för sina varor, där det ej är ägnat att framkalla förväx-

g med annans skyddade varukännetecken. Näringsidkare har ock skydd

ligt denna lag mot att namnet eller firman av annan obehörigen användes

oni dylikt kännetecken.

mätt till varukännetecken enligt 1�3 §§ innebär, att annan än inneha-

en icke må i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kän-

tecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam

r affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet jämväl muntlig

andning. Vad nu sagts skall gälla oavsett om varan tillhandahålles eller

sedd att tillhandahållas här i riket eller utomlands eller ock hit införes.

rop, I960: 167; L^U 39 ; Rskr 372.

0702/f. Svensk författningssamling 1960, Nr 64é�652

¬

background image

i- J

5

,

"⬢ -if

1734

1960 . '

�r i fall som avses i 2 § kännetecknet icke inarbetat i hela riket, gäller rät­

ten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid till-

liandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för an­

nans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan giva

sken av att vad som tillhandahålles härrör från kännetecknets innehavare

eller av att denne medgivit kännetecknets användning.

Har vara tillhandahållits under visst kännetecken och har därefter annan

än kännetecknets innehavare väsentligt förändrat den genom bearbetning,

reparation eller liknande, må ej, då varan ånyo tillhandaliålles i näringsverk-

samhet här i riket, kännetecknet användas utan att förändringen tydligt an-

gives eller eljest tj'dligt framgår.

5 §.

'

Ensamrätt till varukännetecken innefattar icke sådan del av känneteck-�~'

net, som huvudsakligen tjänar att göra varan eller dess förpackning mera.:

ändamålsenlig eller eljest att fylla annan uppgift än att vara kännetecken.

6 §.

:

Ivännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avse

varor av samma eller liknande slag.

Dock må även eljest förväxlingsbarhet undantagsvis kunna åberopas:

a) till förmån för kännetecken, som är synnerligen starkt inarbetat och""

känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket, såframt med hänsyn "

härtill användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett'

otillbörligt utnyttjande av det förras good^^^ll; eller

^

b) till förmån för kännetecken, som är inarbetat, där med hänsyn till '

den särskilda arten av de varor, om vilka är fråga, användningen av ett an­

nat liknande kännetecken uppenbarligen skulle förringa det förras goodwill._

7 §.

Vid avgörande av tvist om rätt till varukännetecken, vilka äro förväx-..

lingsbara, skall företräde givas den som kan åberopa tidigaste rättsgrund,

där ej annat följer av vad nedan i 8 eller 9 § sägs.

8 §.

Har registrerat varumärke kommit till användning i icke oväsentlig om-,^

fattning, må rätt därtill, såvitt avser varor av samma eller liknande slagt

som de för vilka märket använts, bestå vid sidan av äldre rätt till förväx-^

lingsbart kännetecken, såframt registreringen sökts i god tro och varit gäl-^'

lande i fem år från registreringsdagen innan talan väckes om dess bestånd.'

9 §.

o

Har kännetecken inarbetats, må rätt därtill bestå vid sidan av äldre rätt .

till förväxlingsbart kännetecken, såframt innehavaren av den äldre rätten

icke inom rimlig tid inskridit mot användningen av det yngre kännetecknet. .

10 §.

_

I fall som avses i 8 eller 9 § må efter vad som finnes skäligt föreskrivas, ⬢

att något av kännetecknen eller båda må användas endast på särskilt sätt, s

såsom i visst utförande, med tillfogande av en ortsangivelse eller med annat^

förtvdligande.

11 §.

_ .

Författare, utgivare och förläggare av lexikon, handbok eller annan lik-:

nande tryckt skrift äro skyldiga att, på begäran av den som innehar registre­

rat varumärke, tillse, att varumärket ej återgives i skriften utan att detjj

framgår, att fråga är om dylikt märke.

¬

background image

. Nr 644

1735

mmar någon vad honom åligger enligt första stycket, är han skyl-

edverka till att heriktigande offentligg�res på det sätt och i den om-

ing som finnes skäligt samt bekosta dylikt heriktigande.

Om registrering av varumärke

12 §.

Varumärke registreras i varumärkesregistret, som föres för hela riket av

Stent- och registreringsverket.

13 §.

> Varumärke må registreras allenast såframt det är ägnat att särskilja in-

ehavarens varor från andras. Märke, som uteslutande eller med endast

indre ändring eller tillägg angiver varans art, beskaffenhet, mängd, an-

ndning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande,

all icke i och för sig anses äga särskiljningsförmåga. Vid bedömande av

* märke äger särskiljningsförmåga skall hänsyn tagas till alla föreliggan-

omständigheter och särskilt till den tid och omfattning märket varit i
k.

Varumärke, som enbart består av bokstäver eller siffror och icke kan an-

s som figurmärke, må registreras endast om märket genom inarbetning

ats äga särskiljningsförmåga.

ibäsom varumärke må icke registreras kännetecken, enbart bestående av

got, som är ägnat att uppfattas såsom sökandens släktnamn eller hans

äktnamn jämte förnamn, initialer, titel eller dylikt eller ock såsom firma.

14 §.

Varumärke må ej registreras:

1) om i märket utan tillstånd intagits sådan statlig eller internationell

teckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning

ke m å ohehörigen brukas såsom varumärke, eller ock något som lätt kan

rväxlas därmed;

2) om märket uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten;

,3) om märket eljest strider mot lag eller författning eller allmän ordning

er är ägnat att väcka förargelse;

) om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas

pm a nnans firma eller ock såsom annans släktnamn, konstnärsnamn el-

lilcartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppen-

hgen icke åsyftar någon sedan länge avliden;

) om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas såsom titel

annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egen-

ad, eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk

r annans rätt till fotografisk bild eller mönster;

6) om märket är förväxlingsbart med annan näringsidkares namn eller

ipa, med annans varumärke, som är registrerat efter tidigare ansökan,

ér pied annans varukännetecken, som är inarbetat då ansökan om regi-

cring göres; eller

T ) om märket är förväxlingsbart med varukännetecken, som vid tiden

ansökningen användes av annan, samt ansökningen gjorts med vetskap

om och sökanden ej använt sitt märke innan det andra kännetecknet

s i bruk.

fall som avses under 4), 5), 6) och 7) må registrering ske, om den vars

ar i fråga medgiver det och hinder enligt första stycket eljest ej möter.

¬

background image

1736

1960 ⬢

r

'

15 §.

Ensamrätt, som vinnes genom registrering av varumärke, innefattar icke

sådan beståndsdel av märket, som ej ensam för sig kan registreras.

Inneliåller märke dylik beståndsdel och finnes särskild anledning att an­

taga, att märkets registrering kan föranleda ovisshet om ensamrättens om­

fattning, må vid registreringen denna beståndsdel uttryckligen undantagas

från skyddet.

Visas senare att märkesdel, som undantagits från skydd, blivit registrer-

bar, må ny registrering ske av märkesdelen eller ock av hela märket utan

dylikt undantag.

16 §.

Varumärke registreras i en eller flera klasser av varor. Indelningen i klas­

ser tästställes av patent- och registreringsverket.

17 §.

Den som vill låta registrera varumärke skall till registreringsmyndigheten

kandens namn eller firma samt den rörelse och de slag eller klasser av varor

ingiva skriftlig ansökan härom. Ansökningen skall innehålla uppgift om sö-

för vilka märket är avsett; därjämte skall märket tydligt angivas.

18 §.

Söker någon registrering av varumärke, som han första gången använt

för vara förevisad på internationell utställning, inom sex månader efter

den dag då varan först utställdes, skall ansökningen, under de närmare

villkor Konungen föreskriver, i förhållande till andra ansökningar eller med

hänsyn till skedd användning av andra kännetecken anses gjord nämnda

dag.

19 §.

Har sökanden icke iakttagit vad om ansökan är föreskrivet eller finner re­

gistreringsmyndigheten eljest hinder föreligga för bifall till ansökningen,

skall sökanden föreläggas att inom viss tid avgiva yttrande eller vidtaga rät­

telse, vid äventyr att ansökningen avskrives.

Finner registreringsmyndigheten även efter det yttrande avgivits hinder

för bifall föreligga, skall ansökningen avslås, där ej anledning förekommer

att giva sökanden nytt föreläggande.

20 §.

�ro ansökningshandlingarna fullständiga och finnes ej hinder för regi­

strering föreligga, skall registreringsmyndigheten kungöra ansökningen.

Den som vill framställa invändning mot ansökningen skall g�ra detta

skriftligen till registreringsmyndigheten inom två månader från kungörelse-

dagen.

21 §.

Efter utgången av tid, som sägs i 20 §, skall registreringsmyndigheten

företaga ansökningen till fortsatt prövning.

Bifalles ansökningen, skall, sedan beslutet härom vunnit laga kraft, mär­

ket intagas i registret samt kungörelse därom utfärdas.

Avslås eller avskrives ansökan, som kungjorts enligt 20 §, skall beslutet

härom, sedan det vunnit laga kraft, kungöras.

22 §.

Registrering gäller från dagen för ansökningens ingivande till dess tio

år förflutit från registreringsdagen.

Registrering förnyas på innehavarens ansökan, varje gång för tio Ar frän

utgången av föregående regislreringsperiod.

¬

background image

.Nr 644

1737

23 §.

Ansökan om förnyelse göres skriftligen hos registreringsmyndigheten ti-

Igast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens iit-

ång.

- Om handläggning av ansökan om förnyelse skall vad i 19 § stadgas äga

motsvarande tillämpning.

24 §.

'I

På ansökan av innehavare av registrerat varumärke må i registret göras

!

sådana oväsentliga ändringar i märket, som ej påverka helhetsintrycket

|

därav.

Om registrerings upphörande

25 §.

j Om va rumärke registrerats i strid mot denna lag och skälet mot registre-

"^ring all tjämt föreligger, må i den ordning nedan stadgas registreringen hä-

as, där ej enligt 8 eller 9 § rätt till märket likväl må bestå.

⬢ Registreringen må ock hävas, om innehavaren ej längre är näringsidkare

ieller om märket är vilseledande, förlorat sin särskiljningsförmåga eller hli-

Sit stridande mot allmän ordning eller ägnat att väcka förargelse, så ock om

arket icke varit i bruk under de fem senaste åren och innehavaren icke

"isar s käl för sin underlåtenhet att använda märket.

26 §.

Om registrerings hävande må envar som lider förfång av registreringen

iöra talan vid domstol mot märkeshavaren. Talan, som grundas på stadgan­

de i 13 §, 14 § 1)�3) eller 25 § andra stycket, må ock föras av myndighet

om Konung en bestämmer ävensom av sammanslutning av berörda närings-

hkare.

. Angående domstols behörighet i mål om registrerings hävande skall ut-

Ver vad eljest är stadgat gälla, att Stockholms rådhusrätt är behörig, då

ärkeshavaren icke har hemvist inom riket.

;j;

27 §.

^ Sedan beslut om registrerings hävande vunnit laga kraft, skall märket av-

�ras ur registret.

/ Vad i första stycket sägs skall jämväl gälla om registreringen ej förnyas

\ier om märkets innehavare begär dess avförande ur registret.

I,

;

Särskilda bestämmelser om registrering av utländska varumärken

28 §.

Söker någon, som icke driver näring i Sverige, registrering av varumärke,

skall han visa att märket är för honom i hemlandet registrerat för de varor

^ansökningen här i riket avser.

Under förutsättning av ömsesidighet äger Konungen föreskriva, att be-

häffande viss främmande stat vad i första stycket stadgas icke skall äga

ämpning.

29 §.

Konungen äger under förutsättning av ömsesidighet förordna, att varu-

som är registrerat i främmande stat må, med de förbehåll som angi-

i förordnandet, kunna registreras i Sverige så som det är registrerat i

främmande staten. Beträffande varumärke, som eljest icke kunnat

⬢i I

Ml

⬢ .1"

i !.

¬

background image

1V38

I960 ⬢ Nr 644

registreras här, skall sådan registrering icke gälla i vidare mån eller för

längre tid än i den främmande staten.

fffl

£1V

30 §.

Konungen äger under förutsättning av ömsesidighet förordna, att, där

varumärke tidigare anmälts till registrering i främmande stat, ansökan om

registrering här i riket skall, under de villkor som i förordnandet angivas,

i förhållande till andra ansökningar eller med hänsyn till skedd användning ⬢'('

av andra kännetecken anses gjord samtidigt med anmälningen i den främ-

mande staten.

31 §.

Innehavare av registrerat varumärke, vilken icke har hemvist i Sverige,

skall hava ett här bosatt ombud, som äger företräda honom i allt som rör

märket. Anteckning härom skall göras i varumärkesregistret.

Finnes icke behörigt ombud antecknat, skall registreringsmyndigheten

under innehavarens sist uppgivna adress förelägga honom att inom viss tid

vidtaga rättelse, vid äventyr att märket avföres ur registret.

Om överlåtelse ocli licens

.':c

⬢,.vl

32 §.

�verlåtes rörelse, till vilken hör varumärke eller kännetecken som avses

i 2 § andra stycket, innefattas detta i överlåtelsen, där ej annat avtalats.

⬢:ai

33 §.

1-iar registrerat varumärke �verlåtits, skall på begäran anteckning därom

göras i varumärkesregistret. Sådan anteckning må dock ej ske, där över­

låtelsen skett utan samband med �verlåtelse av den rörelse till vilken varu­

märket hör samt dess användning av den nye innehavaren uppenbarligen

är ägnad att vilseleda allmänheten.

I mål och ärenden angående varumärke skall den anses som innehavare

av märket, vilken senast blivit införd i registret i sådan egenskap.

i

a C

:3

34 §.

ötii

^

Har innehavaren av registrerat varumärke medgivit annan rätt att i nä-

)

ring använda märket (licens), skall på begäran anteckning därom göras

i varumärkesregistret. Sådan anteckning må dock ej ske, där licenstagarens

användning av märket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten,

Visas att licensen upphört att gälla, skall anteckningen avföras ur registret.

Där ej annat avtalats, äger licenstagare ej överlåta sin rätt vidare.

'

Rätt till varumärke eller kännetecken, som avses i 2 § andra stycket, 'in

må ej tagas i mät. Avträdes innehavarens egendom till konkurs, ingår dock <1,

rätten i konkursboet.

Om förbud mot användnmg av vilseledande varukännetecken

35 §.

.

�~

Om varukännetecken, efter överlåtelse eller sedan licens därtill upplå-ijt|g

tits, är vilseledande i den nye innehavarens eller licenstagarens hand, äger

domstol i den omfattning som finnes påkallat vid vite förbjuda honom att;j|^j^

använda kännetecknet.

_

Sådant förbud må ock eljest meddelas, där varukännetecken är vilsele-,^,^j^^

dande eller innehavare av varukännetecken eller annan med hans medgivan-^jj,^^

de använder kännetecknet på sådant sätt, att allmänheten vilseledes,

¬

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.