SFS 2016:372 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 2016:372 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
160372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485);

utfärdad den 21 april 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § mönsterskyddslagen (1970:485)

ska ha följande lydelse.

4 §

2

Det finns hinder mot mönsterrätt, om

1. mönstret strider mot goda seder eller allmän ordning,
2. det i mönstret utan tillstånd tagits in statsvapen, statsflagga eller annat

statsemblem, statlig kontroll- eller garantibeteckning, annan beteckning som
hänsyftar på svenska staten och därigenom ger mönstret en officiell karaktär,
svenskt kommunalt vapen eller sådan internationell beteckning som är skyd-
dad enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella be-
teckningar eller något som lätt kan förväxlas med vapen, flagga, emblem eller
beteckning som nu nämnts,

3. mönstret strider mot ett annat mönster som visserligen inte var allmänt

tillgängligt före den dag som anges i 2 § andra stycket men som framgår av en
ansökan om registrering i Sverige eller vid Europeiska unionens immaterial-
rättsmyndighet för vilken en tidigare ansöknings- eller prioritetsdag gäller,
förutsatt att detta mönster sedermera har gjorts allmänt tillgängligt,

4. mönstret utan tillstånd innehåller
a) någon annans i Sverige skyddade firma eller varukännetecken eller

något som kan uppfattas som ett kännetecken som i näringsverksamhet har
inarbetats i Sverige för annan,

b) någon annans porträtt eller något som kan uppfattas som annans släkt-

namn, konstnärsnamn eller likartat namn, om inte porträttet eller namnet
uppenbart syftar på någon sedan länge avliden person,

c) något som kan uppfattas som titel på annans i Sverige skyddade litterära

eller konstnärliga verk i fall då titeln är egenartad eller något som kränker
annans upphovsrätt till sådant verk eller annans rätt till fotografisk bild som är
skyddad i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

1 Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202.

2 Senaste lydelse 2002:570.

SFS 2016:372

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:372

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.