SFS 2016:373 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 2016:373 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
160373.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

utfärdad den 21 april 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § firmalagen (1974:156) ska ha

följande lydelse.

10 §

2

En firma får inte registreras om den

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän

ordning,

2. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning

som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som firma,
eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning,

3. utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen

(2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
inte får användas obehörigen som firma, eller något som kan förväxlas med
ett sådant kännetecken,

4. i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,
5. är identisk med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma

slag,

6. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet

av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet
risken för att användningen av firman leder till uppfattningen att det finns ett
samband mellan den som använder firman och innehavaren av näringskänne-
tecknet,

7. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt

inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen av firman
skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för
näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende,

8. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i

utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande
används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan,

9. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon

annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat
namn, om användningen av firman skulle medföra en nackdel för bäraren av
namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avli-
den,

10. innehåller något som kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller

konstnärligt verk, eller

1 Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202.

2 Senaste lydelse 2014:813.

SFS 2016:373

Utkom från trycket
den 3 maj 2016

background image

2

SFS 2016:373

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

11. innehåller något som är ägnat att uppfattas som benämning på en stif-

telse, ideell förening eller liknande sammanslutning.

De hinder för registrering som anges i första stycket 5�7 gäller på motsva-

rande sätt för

1. ett varumärke som är registrerat enligt 2 kap. varumärkeslagen

(2010:1877) eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i
Sverige,

2. ett varumärke som är registrerat enligt rådets förordning (EG) nr 207/

2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken eller en internationell
varumärkesregistrering som gäller i Europeiska unionen, samt

3. ett inarbetat varukännetecken.
Om den firma som ansökan om registrering avser ska gälla i hela landet

och den äldre rättigheten utgörs av ett inarbetat näringskännetecken eller av
ett sådant namn eller inarbetat varukännetecken som är skyddat enligt 2 a §,
finns det hinder mot registrering endast om skyddet för den äldre rättigheten
gäller inom en väsentlig del av landet.

Trots första stycket 5�11 och andra stycket får registrering ske, om den

vars rätt är i fråga medger det och hinder inte finns enligt första stycket 1�4.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.