SFS 1994:1510 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 1994:1510 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
SFS 1994_1510 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960_644)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i varumärkeslagen (1960:644);

SFS 1994:1510
Utkom från trycket
den 23 december 1994

utfärdad den 16 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen

(1960:644),

dels att 1,2, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 42 och 47 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas 15 nya paragrafer, 50 � 64 §§, av följande

lydelse,

dels att det närmast före 50 § skall införas en ny rubrik av följande

lydelse.

1 §2 Genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt till ett
varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en

näringsverksamhet.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt

ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen
eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan
särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som
tillhandahålls i en annan.

Vad som sägs i denna lag om varor skall gälla även tjänster.
Om kollektivmärken finns särskilda bestämmelser.

2 §3 �ven utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då
märket har blivit inarbetat.

Genom inarbetning förvärvas ensamrätt också till andra särskilda varu-

kännetecken som används i en näringsverksamhet.

Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande

del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor
som tillhandahålls under kännetecknet.

13 §4 Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsför-

måga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller
tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geo-
grafiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig
anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömande av om ett märke har sär-
skiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till
den omfattning och den tid märket varit i bruk.

Som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består

av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå
ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

5867

1

Prop. 1994/95:59, bet. 1994/95: LU7, rskr. 1994/95:108.

2

Senaste lydelse 1992:1686.

3

Senaste lydelse 1992:1686.

4

Senaste lydelse 1992:1686.

background image

SFS 1994:1510

14 §5 Ett varumärke får inte registreras:

1) om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell

beteckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning
inte får obehörigen brukas som varumärke, eller också något som lätt kan
förväxlas därmed;

2) om märket är ägnat att vilseleda allmänheten;
3) om märket på annat sätt strider mot lag eller författning eller allmän

ordning eller är ägnat att väcka förargelse;

4) om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas

som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likar-
tat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen
inte åsyftar någon sedan länge avliden;

5) om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på

annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad,
eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller
annans rätt till fotografisk bild eller mönster;

6) om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon

annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke
som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukän-
netecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs;

7) om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden

för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om
detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet
togs i bruk; eller

8) om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en

internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och i fråga om
vilket den dag som avses i 55 § andra stycket ligger före tiden för ansök-
ningen.

I fall som avses under 4, 5, 6, 7 och 8 får registrering ske, om den vars

rätt är i fråga medger det och det inte i övrigt finns hinder enligt första
stycket.

17 §6 Den som vill låta registrera ett varumärke skall ge in en skriftlig

ansökan om detta till registreringsmyndigheten. Ansökan skall innehålla
uppgift om sökandens namn eller firma samt uppgift om de varor för vilka
märket är avsett och de klasser varorna tillhör; dessutom skall märket
tydligt anges.

20 § �r ansökningshandlingarna fullständiga och finns det inte något
hinder för registrering, skall varumärket tas in i registret och en kungörelse
om detta utfärdas.

Den som vill framställa invändning mot registreringen skall göra detta

skriftligen till registreringsmyndigheten inom två månader från kungörel-
sedagen.

Registreringsmyndigheten skall underrätta innehavaren av varumärket

om invändningen och ge denne tillfälle att yttra sig.

�&terkallas invändningen får invändningsförfarandet ändå fullföljas, om

det finns särskilda skäl.

5

Senaste lydelse 1992:1686.

6

Senaste lydelse 1992:1686.

5868

background image

21 § Registreringsmyndigheten skall efter invändning upphäva registre-
ringen, om det finns något hinder mot denna. Finns det hinder endast för
en del av de varor som varumärket har registrerats för, skall myndigheten i
stället upphäva registreringen enbart för dessa varor, om varumärkeshava-
ren begär det.

Registreringsmyndigheten skall avslå invändningen, om det inte finns

något hinder mot registreringen.

När registreringsmyndighetens beslut om en invändning har vunnit laga

kraft, skall det kungöras. Om beslutet innebär att registreringen helt eller
delvis upphävs, skall en anteckning om detta göras i registret.

25 §7 Har ett varumärke registrerats i strid mot denna lag och föreligger
alltjämt skälet mot registrering, får registreringen hävas i den ordning som
föreskrivs nedan, om inte rätt till märket ändå får bestå enligt 8 eller 9 §.
�r ett registrerat varumärke förväxlingsbart med någon annans varumär-
ke, får dock registreringen av det förstnämnda varumärket inte hävas på
denna grund, om det andra varumärket inte uppfyller kraven på använd-
ning enligt 25 a §.

Registreringen får också hävas, om märket

1) är vilseledande,

2) inte längre har någon särskiljningsförmåga,
3) strider mot allmän ordning, eller
4) är ägnat att väcka förargelse.
Att registreringen får hävas även vid utebliven användning av varumär-

ket framgår av 25 a §.

42 § Om en registrering av ett varumärke har upphävts genom ett beslut
eller en dom som har vunnit laga kraft, får rätten inte döma till påföljd
eller besluta om annan åtgärd enligt 37 � 41 §§.

I mål om sådant intrång skall rätten, på yrkande av den mot vilken talan

föres, förklara målet vilande i avbidan på att frågan om registreringens
hävande slutligen avgöres. �r talan härom icke väckt, skall rätten i sam-
band med vilandeförklaringen förelägga honom viss tid inom vilken sådan
talan skall väckas.

47 §8 Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten om en ansökan om

registrering av ett varumärke får överklagas av sökanden, om det har gått
honom emot. Ett slutligt beslut om en invändning mot registrering får
överklagas av varumärkeshavaren och invändaren, om det har gått den
som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan får denna ändå
prövas, om det finns särskilda skäl.

�verklagande enligt första stycket görs hos Patentbesvärsrätten inom

två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Regeringsrät-

ten inom två månader från beslutets dag. Vid ett överklagande till Rege-
ringsrätten tillämpas bestämmelserna i 35 � 37 §§ förvaltningsprocesslagen
(1971:291). Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla uppgift om att det
krävs särskilt tillstånd för prövning i Regeringsrätten och om de grunder
på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

7

Senaste lydelse 1992:1686.

8

Senaste lydelse 1986:234.

5869

SFS 1994:1510

background image

SFS 1994:1510

Om internationell varumärkesregistrering

50 § Med en internationell varumärkesregistrering avses en registrering
av ett varumärke som är gjord av den internationella byrån hos Världsor-
ganisationen för den intellektuella äganderätten enligt protokollet den 27

juni 1989 till överenskommelsen om den internationella registreringen av

varumärken den 14 april 1891.

Patent- och registreringsverket är varumärkesmyndighet i Sverige i ären-

den om internationell varumärkesregistrering.

51 § Om någon som i Sverige innehar eller har ansökt om en varumär-
kesregistrering och antingen är svensk medborgare, har hemvist i Sverige
eller driver rörelse här i landet vill få en internationell varumärkesregi
strering, skall han ge in en ansökan om detta till varumärkesmyndigheten.

Har en ansökan om en internationell registrering getts in till varumär-

kesmyndigheten enligt första stycket, skall även en senare begäran om att
den internationella registreringen skall gälla i ytterligare länder ges in till
varumärkesmyndigheten, om sökanden eller innehavaren har hemvist i

Sverige.

52 § Ansökan skall vara skriftlig samt vara avfattad på engelska språket
och innehålla de uppgifter som föreskrivs av regeringen eller av den
myndighet som regeringen bestämmer.

53 § Varumärkesmyndigheten skall kontrollera om uppgifterna i ansö-
kan om den internationella varumärkesregistreringen stämmer överens
med uppgifterna i den varumärkesregistrering som sökanden har eller har
ansökt om i Sverige.

Om uppgifterna inte stämmer överens, skall sökanden föreläggas att

inom viss tid rätta uppgifterna i ansökan om den internationella registre-
ringen. Gör han inte det, skall denna ansökan avskrivas.

Om det finns en sådan överensstämmelse som avses i första stycket,

skall varumärkesmyndigheten sända ett intyg om detta till den internatio-
nella byrån tillsammans med ansökan inom en månad från den dag då
ansökan kom in till myndigheten eller, om ett föreläggande enligt andra
stycket har meddelats, inom en månad från det tiden för föreläggandet
gick ut.

54 § Om varumärkesmyndigheten får en underrättelse från den interna-
tionella byrån med begäran från någon som inte avses i 51 § att en interna-
tionell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige, skall myndigheten prö-
va om det finns något hinder mot detta.

Sådant hinder finns, om det varumärke som den internationella registre-

ringen avser inte uppfyller förutsättningarna enligt 13 § eller om något
hinder mot en nationell registrering skulle ha funnits enligt 14 §.

55 § Om det finns något hinder enligt 54 § andra stycket, skall varumär-
kesmyndigheten inom 18 månader från dagen för den underrättelse som
avses i 54 § första stycket ge den internationella byrån ett besked om att
den internationella varumärkesregistreringen inte kan gälla i Sverige samt
ange skälen för detta.

5870

background image

Om det inte finns något hinder enligt 54 § andra stycket, skall underrät-

telsen från den internationella byrån kungöras. 1 kungörelsen skall anges

den dag som den internationella byrån har angett för den internationella
registreringen.

Den som vill framställa invändning mot att den internationella registre-

ringen blir gällande i Sverige skall göra detta skriftligen till varumärkes-
myndigheten inom två månader från kungörelsedagen.

56 § Varumärkesmyndigheten skall efter utgången av den i 55 § tredje
stycket angivna tiden besluta att den internationella varumärkesregistre-
ringen skall gälla i Sverige, om det inte finns något hinder mot detta. Sedan
beslutet har vunnit laga kraft skall varumärket tas in i registret och en
kungörelse om detta utfärdas.

Om det finns något hinder mot att den internationella varumärkesregi-

streringen skall gälla i Sverige, skall varumärkesmyndigheten besluta att
den internationella registreringen inte skall gälla här i landet. Beslutet skall
innehålla de skäl som har bestämt utgången. Har varumärkesmyndigheten
inte tidigare lämnat ett besked enligt 55 § första stycket, skall beslutet
översändas till den internationella byrån inom 18 månader från dagen för

den underrättelse som avses i 54 § första stycket eller, om den i 55 § tredje
stycket angivna tiden löper ut senare, inom en månad efter det att den
tiden har löpt ut. I sistnämnda fall skall varumärkesmyndigheten inom 18
månader från dagen för den underrättelse som avses i 54 § första stycket

lämna ett meddelande till den internationella byrån om att ett beslut som
nyss sagts kan komma att översändas senare. När beslutet att den interna-
tionella varumärkesregistreringen inte skall gälla i Sverige har vunnit laga
kraft, skall det kungöras.

57 § Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering skall
gälla i Sverige har verkan från den dag som den internationella byrån har
angett för den internationella registreringen. I fråga om en sådan registre-
ring skall 1 § tredje stycket, 3�11, 25 � 27 och 32 � 45 §§ tillämpas. Vad
som där sägs om registrering skall i stället avse beslut att en internationell
varumärkesregistrering skall gälla i Sverige.

58 § Om ett varumärke som är registrerat i Sverige blir omfattat även av
en internationell varumärkesregistrering som gäller här i landet, skall den

internationella registreringen, utan att inskränkning sker i de rättigheter
som kan ha förvärvats på grund av registreringen här i landet, träda i
stället för den svenska, om innehavaren är densamme och samtliga de
varor som omfattas av registreringen här i landet också omfattas av den
internationella registreringen.

Uppgift om ett förhållande som avses i första stycket skall på begäran av

innehavaren antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

59 § Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige
helt eller delvis upphör, skall dess giltighet här i landet upphöra i motsva-
rande utsträckning. En anteckning om detta skall göras i varumärkesregi-
stret och kungöras.

5871

SFS 1994:1510

background image

SFS 1994:1510

60 § Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige

upphör inom fem år från den dag som avses i 55 § andra stycket på grund
av att den nationella registreringen eller ansökan om den inte längre kan
utgöra grund för en internationell varumärkesregistrering och varumärkets

innehavare därefter ansöker om registrering av samma varumärke i Sveri-
ge, skall denna ansökan anses gjord den dag som avses i 55 § andra stycket,

under förutsättning att

1. ansökan görs inom tre månader från den dag då den internationella

registreringen upphörde,

2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den

internationella registreringens verkan i Sverige, och

3. ansökan i övrigt uppfyller de krav för en registrering som ställs i

denna lag samt föreskrivna avgifter betalas.

Uppgift om upphörande av registrering eller om ansökan som avses i

första stycket skall antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

61 § Om en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige
upphör på grund av att någon som i förhållande till det protokoll som
avses i 50 § är en avtalsslutande part har sagt upp sin anslutning till
protokollet och varumärkets innehavare därefter ansöker om registrering
av samma varumärke i Sverige, skall denna ansökan anses gjord den dag
som avses i 55 § andra stycket, under förutsättning att

1. ansökan görs inom två år från den dag då uppsägningen fick verkan,

2. de varor som anges i den svenska ansökan också omfattades av den

internationella registreringens verkan i Sverige, och

3. ansökan i övrigt uppfyller de krav för en registrering som ställs i

denna lag samt föreskrivna avgifter betalas.

Uppgift om upphörande av registrering eller om ansökan som avses i

första stycket skall antecknas i varumärkesregistret och kungöras.

62 § Förnyelse av registreringsperiod, avförande enligt 57 och 27 §§ av
beslut att en internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige
samt anteckning om överlåtelse eller upplåtelse av rätt till internationell

varumärkesregistrering skall kungöras.

63 § Ett slutligt beslut av varumärkesmyndigheten i ett ärende om inter-
nationell varumärkesregistrering får överklagas av den som har ansökt om
en sådan registrering och av den som har begärt att en sådan registrering
skall gälla här i landet, om beslutet har gått den som vill klaga emot.

Ett beslut som innebär att en internationell registrering skall gälla härä i

landet trots att en invändning har gjorts får överklagas av invändaren.
�&terkallar han sin talan får invändningen ändå prövas, om det finns
särskilda skäl.

I fråga om överklaganden enligt första och andra styckena skall 47 §

andra och tredje styckena tillämpas.

64 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om kungörande som sägs i 55, 56 och 5 8 -
62 §§ samt om förfarandet i övrigt i ärenden om internationell varumär-
kesregistrering.

5872

background image

SFS 1994:1510

Vid ansökan om en internationell varumäkesregistrering, vid prövning,

om en sådan registrering skall gälla i Sverige samt vid begäran om en
anteckning i registret av en överlåtelse eller en licens liksom om ett
förhållande som avses i 58, 60 eller 61 § skall betalas avgift med belopp
som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft i fråga om 14 § första stycket 8) och andra

stycket samt 50�64 §§ den dag regeringen bestämmer och i övrigt den

1 januari 1995. Om en ansökan om registrering av ett varumärke har

kungjorts före den 1 januari 1995, skall den behandlas och avgöras enligt
lagen i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

5873

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.