SFS 1995:1243 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 1995:1243 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)
SFS 1995_1243 Lag om ändring i namnlagen (1982_670)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1243
Utkom från trycket
den 11 december 1995

Lag
om ändring i namnlagen (1982:670);

utfärdad den 30 november 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 45 och 48 §§ namnlagen

(1982:670)2 skall ha följande lydelse.

45 §3 En ansökan om förklaring att ett namnbyte enligt 6, 8 eller 11 §
är förenligt med barnets bästa prövas av den domstol som tar upp frågor
om vårdnaden om barnet.

I ärenden enligt första stycket skall domstolen, om det kan ske, höra

den vars efternamn barnet bär, om denne inte är vårdnadshavare. Dom-
stolen skall även inhämta yttrande från socialnämnden.

Socialnämnden skall, om det inte är olämpligt, söka klarlägga bar-

nets inställning och redovisa den för rätten.

I ärenden enligt första stycket får domstolen förordna att vardera parten

skall bära sin rättegångskostnad.

48 §4 För den som är under 18 år görs anmälan eller ansökan i mål eller
ärenden enligt denna lag av barnets vårdnadshavare. Har barnet fyllt 12 år
får sådan anmälan eller ansökan göras utan barnets samtycke endast om
barnet är varaktigt förhindrat att lämna samtycke på grund av en psykisk
störning eller på grund av något annat liknande förhållande.

Vid bedömningen av om ett namnbyte enligt 6, 8 eller 11 § är fören-

ligt med barnets bästa skall rätten, även när barnets samtycke inte
behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och
mognad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:224, bet. 1995/96:LU2, rskr. 1995/96:35.

2

Lagen omtryckt 1982:1134.

3

Senaste lydelse 1988:261.

4

Senaste lydelse 1991:1556.

2284

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.