SFS 1995:1276 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 1995:1276 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)
SFS 1995_1276 Lag om ändring i firmalagen (1974_156)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

SFS 1995:1276

Utkom från trycket
den 15 december 1995

2329

1

Prop. 1995/96:26, bet. 1995/96:LU6, rskr. 1995/96:66.

2

EGT nr L 11, 14.1.1994, s.l, Celex 394R0040.

utfärdad den 7 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § firmalagen (1974:156) skall

ha följande lydelse.

10 § En firma får inte registreras,

1. om firman eller dess användning strider mot goda seder eller allmän

ordning,

2. om det i firman utan tillstånd tagits in en sådan statlig eller in-

ternationell benämning eller förkortning som enligt lag eller annan för-
fattning inte får obehörigen användas som firma, eller något som lätt
kan förväxlas därmed,

3. om firman i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,

4. om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon

annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn, såvida inte nam-
net uppenbarligen avser någon sedan länge avliden person, eller är
ägnat att uppfattas som benämning på en stiftelse, ideell förening eller

liknande sammanslutning,

5. om firman innehåller något som är ägnat att uppfattas som titel på

någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk och titeln är
egenartad, eller om firman innehåller något som kränker någon annans
upphovsrätt till sådant verk,

6. om firman är förväxlingsbar med någon annan näringsidkares

släktnamn eller skyddade närings- eller varukännetecken,

7. om firman i annat fall är förväxlingsbar med ett närings- eller va-

rukännetecken, som vid tiden för ansökan användes av någon annan,
samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt
sin firma innan det andra kännetecknet togs i bruk, eller

8. om firman är förväxlingsbar med någon annans gemenskaps varu-

märke som är skyddat enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den
20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.2

I fall som avses i första stycket 8 kan, även om kännetecknen inte

avser verksamhet av samma eller liknande slag, förväxlingsbarhet
åberopas till förmån för ett gemenskapsvarumärke som är väl ansett i
gemenskapen, om användningen av en annan liknande firma skulle
dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl an-

sedda gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Trots första stycket 4 - 8 och andra stycket får registrering ske, om

den vars rätt är i fråga medger det och hinder inte finns enligt första
stycket 1 - 3 .

background image

SFS 1995:1276

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

2330

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.