SFS 1995:1277 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 1995:1277 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
SFS 1995_1277 Lag om ändring i varumärkeslagen (1960_644)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i varumärkeslagen (1960:644);

SFS 1995:1277
Utkom från trycket
den 15 december 1995

utfärdad den 7 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om varumärkeslagen

(1960:644)

dels att 1, 14, 34, 43, 47 och 48 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 32 § skall lyda ⬝Om överlåtelse, licens

och pantsättning⬝,

dels att det i lagen skall införas tretton nya paragrafer, 34 a - 34 j och

65 - 67 §§, samt närmast före 65 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §3 Genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt till ett varu-

märke såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en
näringsverksamhet.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt

ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen
eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan
särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som
tillhandahålls i en annan.

Vad som sägs i denna lag om varor skall gälla även tjänster.
Om kollektivmärken finns särskilda bestämmelser.

Med gemenskapsvarumärken avses varumärken enligt rådets för-

ordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps va-
rumärken.4

14 §5 Ett varumärke får inte registreras:

1) om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell

beteckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning

1

Prop. 1995/96:26, bet. 1995/96.LU6, rskr. 1995/96:66.

2

Jfr rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om

tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT nr L 040,

11.2.1989, s. 1, Celex 389L0104).

3

Senaste lydelse 1994:1510.

4

EGT nr L 11, 14.1.1994, s. 1, Celex 394R0040.

5

Senaste lydelse 1994:1510.

2330

background image

2331

SFS 1995:1277

inte får obehörigen brukas som varumärke, eller också något som lätt kan
förväxlas därmed;

2) om märket är ägnat att vilseleda allmänheten;
3) om märket på annat sätt strider mot lag eller författning eller allmän

ordning eller är ägnat att väcka förargelse;

4) om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas

som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller
likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet upp-

enbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden;

5) om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på

annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad,
eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller
annans rätt till fotografisk bild eller mönster;

6) om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon

annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke
som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans
varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs;

7) om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid

tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med
vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra
kännetecknet togs i bruk;

8) om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som

innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

�r märket förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som är re-

gistrerat efter en senare ansökan, föreligger hinder mot registrering,
om innehavaren av gemenskapsvarumärket kan för detta märkes del
göra anspråk på ett äldre varumärkes företräde enligt rådets förordning
om gemenskapsvarumärken och det äldre varumärket är registrerat
efter en tidigare ansökan. Detta gäller även om det äldre varumärket

inte har vidmakthållits eller förnyats.

I fall som avses i första stycket 8 och andra stycket kan, även om

märkena inte avser varor av samma eller liknande slag, förväxlings-
barhet åberopas till förmån för ett gemenskapsvarumärke som är väl
ansett i gemenskapen, om användningen av ett annat liknande varu-
märke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för
det väl ansedda gemenskaps varumärkets särskilj ningsförmåga eller
anseende.

I fall som avses i första stycket 4 - 8 samt andra och tredje stycke-

na får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och det
inte i övrigt finns hinder enligt första stycket.

34 §6 Innehavaren av ett varumärke kan ge någon annan rätt att använda

varumärket (licens) för en del eller alla de varor som varumärket är
registrerat för samt för hela eller en del av landet. Licensen kan vara
exklusiv eller icke-exklusiv.

Innehavaren av ett varumärke kan åberopa de rättigheter som är knutna

till varumärket gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse
i licensavtalet med avseende på licensens giltighetstid, den form under

6

Senaste lydelse 1992:1686.

background image

2332

SFS 1995:1277

vilken varumärket får användas, arten av de varor för vilka licensen är
utfärdad, det geografiska område inom vilket varumärket får användas
eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna.

Licensen skall på begäran antecknas i varumärkesregistret. Sådan

anteckning får dock inte göras, om licenstagarens användning av varu-
märket uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. Om det visas att
licensen har upphört att gälla, skall anteckningen tas bort ur registret.

Om inte annat har avtalats, får licenstagaren inte överlåta sin rätt vidare.

Rätten till ett kännetecken enligt 2 § första eller andra stycket får

inte tas i mät. Om innehavarens egendom avträds till konkurs, ingår
dock rätten i konkursboet.

34 a § Rätten till ett registrerat varumärke eller till en ansökan om
registrering av ett varumärke kan pantsättas enligt bestämmelserna i

34 b - 34 j §§.

34 b § Panträtt i egendom som avses i 34 a § uppkommer genom
registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen. An-

sökan om registrering görs hos registreringsmyndigheten.

Om en registrerad panträtt har övergått till någon annan, skall det på

begäran antecknas i varumärkesregistret eller i registreringsmyn-
dighetens diarium.

Har panträtt upplåtits till flera var för sig, har den upplåtelse

företräde för vilken ansökan om registrering först kom in till
registreringsmyndigheten, om inte något annat har avtalats.

Görs samma dag ansökan om registrering av flera upplåtelser, har

de sinsemellan företräde efter den tidsföljd i vilken de har ägt rum,
om inte något annat har avtalats. �r upplåtelserna samtidiga eller kan
det inte utredas i vilken tidsföljd de har skett, har de lika rätt.

34 c § Ansökan om registrering enligt 34 b § görs av den som har
rätten till varumärket eller varumärkesansökan eller av den till vilken
panträtten har upplåtits. Sökanden skall styrka upplåtarens rätt till varu-
märket eller varumärkesansökan.

Den som i varumärkesregistret anges som innehavare av ett regi-

strerat varumärke skall anses ha rätt till märket, om inte annat framgår
i ärendet. Avser ansökan om registrering pantsättning av en varu-
märkesansökan, skall den som i registreringsmyndighetens diarium har
registrerats som sökande anses ha rätt till varumärkesansökan, om inte
något annat framgår i ärendet.

Ansökan får inte bifallas om upplåtaren, när ansökan om

registrering görs, inte är behörig att förfoga över den pantförskrivna
egendomen på grund av utmätning, konkurs, omyndighet, betal-
ningssäkring, kvarstad eller någon annan anledning.

34 d § Ett avtal om pantsättning kan registreras när varumärket har
registrerats eller, om avtalet avser en varumärkesansökan, när
ansökan har registrerats i registreringsmyndighetens diarium.

background image

Om en pantsatt varumärkesansökan leder till att varumärket

registreras, gäller därefter rätten till det registrerade varumärket som
pantobjekt.

34 e § �ven om en panträtt har registrerats, gäller panträtt i den
pantsatta egendomen endast om pantavtalet har ingåtts av någon som
var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den och om
avtalet inte heller av någon annan anledning är ogiltigt.

34 f § Panträtten är förfallen, om rätten till varumärket eller varu-
märkesansökan på grund av bestämmelserna i denna lag inte vidare
skall gälla.

34 g § Registreringen av en panträtt skall avföras, om panträtten
genom en dom som har vunnit laga kraft har förklarats ogiltig eller
om panträtten har förfallit eller annars har upphört att gälla.

34 h § Pantsättning gäller från tiden för ansökan om registrering
enligt 34 b § mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt
till egendomen.

Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har slutits före

ansökan om registrering av pantavtalet.

34 i § Bestämmelser i annan lag om handpanträtt vid utmätning eller
i konkurs gäller också för panträtt i rätten till ett varumärke eller en
varumärkesansökan. När ansökan om registrering enligt 34 b § kom-
mer in till registreringsmyndigheten medför det samma rättsverkningar
som när en panthavare tar en lös sak i besittning.

Säljs rätten till ett pantsatt varumärke eller en pantsatt varu-

märkesansökan vid utmätning eller i konkurs, består sådana licensavtal
som avses i 34 h § andra stycket.

34 j § Pantborgenären får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpe-

skillingen endast om han dessförinnan har underrättat gäldenären och
andra kända sakägare om försäljningen och dessa har fått skäligt
rådrum att bevaka sin rätt.

Vid en försäljning enligt denna paragraf består sådana licensavtal

som avses i 34 h § andra stycket.

43 § Vill en licenstagare väcka talan om intrång i rätten till

varukännetecknet, skall han underrätta kännetecknets innehavare om
detta. Annars tas talan inte upp till prövning.

Detsamma gäller, om en panthavare vill väcka talan med anledning

av intrång i den pantsatta egendomen.

47 §7 Ett slutligt beslut av registreringsmyndigheten får överklagas av
sökanden, om det har gått honom emot. Ett slutligt beslut med

7

Senaste lydelse 1994:1510.

2333

SFS 1995:1277

background image

2334

8

Senaste lydelse 1986:1149.

SFS 1995:1277

anledning av en invändning mot registrering får överklagas av
varumärkeshavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga
emot. Om invändaren återkallar sin talan får denna ändå prövas, om
det finns särskilda skäl.

�verklagande enligt första stycket görs hos Patentbesvärsrätten inom

två månader från beslutets dag.

Ett slutligt beslut av Patentbesvärsrätten får överklagas till Regerings-

rätten inom två månader från beslutets dag. Vid ett överklagande till
Regeringsrätten tillämpas bestämmelserna i 35 - 37 §§ förvaltnings-
processlagen (1971:291). Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla
uppgift om att det krävs särskilt tillstånd för prövning i Regeringsrätten
och om de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

48 §8 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om vad sökande i registreringsärenden
skall iaktta, om kungörande som sägs i 20, 21 och 46 §§, om förfaran-
det i övrigt i dessa ärenden, om förfarandet vid överklagande enligt
47 § samt om varumärkesregistrets förande.

Vid ansökan om registrering av varumärken, om förnyelse, om

ändring i registrerat varumärke enligt 24 §, om registrering av pant-
sättning eller om anteckning i registret om överlåtelse eller licens skall
betalas avgift med belopp som regeringen bestämmer. För förnyelse
skall bestämmas högre avgift, om ansökan ges in efter registre-
ringsperiodens utgång.

Om gemenskapsvarumärken

65 § Den som ger in en ansökan om registrering av ett gemenskaps-

varumärke till registreringsmyndigheten för vidare befordran enligt ar-
tikel 25.2 i rådets förordning om gemenskapsvarumärken skall betala

en avgift med belopp som regeringen bestämmer. Detsamma gäller den
som begär omvandling av ett gemenskapsvarumärke eller av en an-
sökan om ett gemenskapsvarumärke till en ansökan om registrering
av ett varumärke samt den som begär ett intyg enligt artikel 89.3 i
rådets förordning.

66 § Vid intrång i ett gemenskapsvarumärke tillämpas bestämmel-
serna i 37 § om ansvar för varumärkesintrång. I övrigt gäller 37 a -
41 §§, i den mån inte något annat följer av rådets förordning om ge-
menskapsvarumärken. Härvid skall vad som sägs om varumärkes-
intrång gälla intrång i gemenskapsvarumärke.

67 § Stockholms tingsrätt är domstol i mål som avses i 66 § och i ar-
tikel 92 i rådets förordning om gemenskaps varumärken.

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

SFS 1995:1277

2335

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.