SFS 1995:1278 Lag om ändring i lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 1995:1278 Lag om ändring i lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
SFS 1995_1278 Lag om ändring i lagen (1994_1510) om ändring i varumärkeslagen (1960_644)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1278
Utkom från trycket

den 15 december 1995

2335

1

Prop. 1995/96:26, bet. 1995/96:LU6, rskr. 1995/96:66.

Lag
om ändring i lagen (1994:1510) om ändring i
varumärkeslagen (1960:644);

utfärdad den 7 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 och 57 §§ varumärkeslagen

(1960:644) i paragrafernas lydelse enligt lagen (1994:1510) om ändring

i nämnda lag skall ha följande lydelse.

14 § Ett varumärke får inte registreras:

1) om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell

beteckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning
inte får obehörigen brukas som varumärke, eller också något som lätt kan
förväxlas därmed;

2) om märket är ägnat att vilseleda allmänheten;
3) om märket på annat sätt strider mot lag eller författning eller allmän

ordning eller är ägnat att väcka förargelse;

4) om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas

som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller lik-
artat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen
inte åsyftar någon sedan länge avliden;

5) om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på

annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad,
eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller
annans rätt till fotografisk bild eller mönster;

6) om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon

annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke
som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans
varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs;

7) om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden

för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap
om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra känne-
tecknet togs i bruk;

background image

2336

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Karlstedt

(Justitiedepartementet)

SFS 1995:1278

8) om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av

en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och i
fråga om vilket den dag som avses i 55 § andra stycket ligger före
tiden för ansökningen; eller

9) om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som

innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

�r märket förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som är

registrerat efter en senare ansökan, föreligger hinder mot registrering,
om innehavaren av gemenskapsvarumärket kan för detta märkes del
göra anspråk på ett äldre varumärkes företräde enligt rådets förordning
om gemenskapsvarumärken och det äldre varumärket är registrerat
efter en tidigare ansökan. Detta gäller även om det äldre varumärket
inte har vidmakthållits eller förnyats.

I fall som avses i första stycket 9 och andra stycket kan, även om

märkena inte avser varor av samma eller liknande slag, förväx-
lingsbarhet åberopas till förmån för ett gemenskapsvarumärke som är

väl ansett i gemenskapen, om användningen av ett annat liknande
varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång
för det väl ansedda gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller
anseende.

I fall som avses i första stycket 4 - 9 samt andra och tredje

styckena får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det
och det inte i övrigt finns hinder enligt första stycket.

57 § Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering skall gälla
i Sverige har verkan från den dag som den internationella byrån har
angett för den internationella registreringen. I fråga om en sådan regist-
rering skall 1 § tredje stycket, 3 - 11, 25 - 27 och 32 - 45 §§ tillämpas.

Vad som där sägs om registrering skall i stället avse beslut att en inter-
nationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige.

Vad som sägs om varumärkesansökan i 34 a - 34 j §§ skall

tillämpas även beträffande begäran enligt 54 § första stycket att en
internationell varumärkesregistrering skall gälla i Sverige.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.