SFS 1995:1538 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 1995:1538 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
SFS 1995_1538 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991_481)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1538
Utkom från trycket
den 28 december 1995

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6, 28, 31 och 32 §§ folkbok-

föringslagen (1991:481) skall ha följande lydelse.

6 § En person skall folkbokföras på den fastighet och i den territoriella
församling där han enligt 7-13 §§ är att anse som bosatt.

En person som är bosatt på en fastighet som innehåller flera bostads-

lägenheter skall folkbokföras också på lägenhet. Med bostadslägenhet av-
ses lägenhet som är registrerad i lägenhetsregistret enligt lagen (1995:1537)
om lägenhetsregister.

Ett nyfött barn folkbokförs i den församling där modern är folkbokförd

eller, om modern inte är folkbokförd, i den församling där det har fötts.
Hittebarn folkbokförs i den församling där det har påträffats.

Undantag från första stycket anges i 14-16 §§.

28 § Anmälan enligt 25 eller 26 § skall innehålla följande uppgifter:

1. namn och personnummer,

2. datum för ändring av bostads- eller postadress,
3. ny bostads- och postadress och, om fastigheten innehåller flera bo-

stadslägenheter, lägenhetsbeteckning som avses i lagen (1995:1537) om
lägenhetsregister samt beräknad giltighetstid,

4. registerbeteckning för den fastighet som den nya bostadsadressen av-

ser,

5. vem som upplåtit den fastighet eller bostadslägenhet som den nya bo-

stadsadressen avser.

Anmälan enligt 26 § skall dessutom innehålla uppgift om inflyttningsdag

till landet, avsikten med vistelsen här och dess beräknade varaktighet samt
de uppgifter som får föras in i folkbokföringsregistret enligt lagen
(1990:1536) om folkbokföringsregister.

31 § Om det kan antas att en person är skyldig att göra anmälan enligt
denna lag, får skattemyndigheten förelägga honom att antingen göra en
sådan anmälan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som
behövs för bedömningen av hans folkbokföring. I föreläggandet skall anges
vilka uppgifter som skall lämnas.

Skattemyndigheten får förelägga en person att lämna uppgift om lägen-

hetsbeteckning, även om skyldighet att göra anmälan enligt första stycket
inte föreligger.

Om ett barns vårdnadshavare inte anmält barnets förnamn inom före-

skriven tid enligt 30 § namnlagen (1982:670), får skattemyndigheten före-
lägga barnets vårdnadshavare att inom viss tid fullgöra denna skyldighet.

32 § Skattemyndigheten får förelägga en fastighetsägare eller innehavare
av bostadslägenhet, som upplåter en bostad åt någon annan, att uppge till
vem han upplåter bostad och om denne med hans medgivande upplåter

1

Prop. 1995/96:90, bet. 1995/96:FiU6, rskr. 1995/96:117.

2908

background image

bostaden åt annan samt vilka personer som enligt hans kännedom bor i
fastigheten respektive lägenheten. I fråga om en person som bor på en
fastighet som innehåller flera bostadslägenheter får föreläggandet också
avse uppgift om personnummer, adress, fastighetsbeteckning och
lägenhetsbeteckning.

Med fastighetsägare avses i denna lag även ägare av byggnad.

SFS 1995:1538

Denna lag träder i kraft, i fråga om Gävle kommun och Högalids försam-

ling i Stockholms kommun, den 1 juli 1996, och i övrigt den dag som rege-
ringen bestämmer.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

2909

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.