SFS 1997:989 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 1997:989 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
SFS 1997_989 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991_481)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1867

SFS 1997:989
Utkom från trycket
den 12 december 1997

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

(1991:481)

dels att rubriken närmast före 3 § skall utgå,
dels att nuvarande 40 § skall betecknas 43 §,
dels att 2, 3, 6, 16-18, 26, 31, 34, 38 och 39 §§ samt rubrikerna närmast

före 2 och 18 §§ skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före nuvarande 40 § skall flyttas till närmast före

nya 43 §,

dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 18 a §, 40-42 §§, av föl-

jande lydelse.

När folkbokföring skall ske

2 § Ett barn som föds levande här i landet skall folkbokföras om modern är
folkbokförd eller om fadern är folkbokförd och vårdnadshavare. �ven ett
barn som föds utom landet av en kvinna som är folkbokförd skall folkbokfö-
ras.

3 § Den som efter inflyttning kan antas under sin normala livsföring
komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygns-
vilan) i landet under minst ett år skall folkbokföras. �ven den som kan antas
komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet

skall folkbokföras om han med hänsyn till samtliga omständigheter får anses
ha sitt egentliga hemvist här.

Ett barn som har vistats i landet sedan födelsen utan att vara folkbokfört

skall folkbokföras om det har sådan anknytning till landet som sägs i första
stycket.

Undantag från första och andra styckena finns i 4 och 5 §§.

6 §2 En person skall folkbokföras på den fastighet och i den territoriella
församling där han enligt 7-13 §§ är att anse som bosatt.

En person som är bosatt på en fastighet som innehåller flera bostads-

lägenheter skall folkbokföras också på lägenhet. Med bostadslägenhet avses
lägenhet som är registrerad i lägenhetsregistret enligt lagen (1995:1537) om
lägenhetsregister.

Ett nyfött barn folkbokförs i den församling där modern är folkbokförd el-

ler, om modern inte är folkbokförd, i den församling där fadern är folkbok-
förd (födelsehemort).

Undantag från första stycket anges i 14-16 §§.

16 § En person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott, förföl-

jelser eller allvarliga trakasserier på annat sätt, får vid flyttning medges att

1

Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76.

2

Senaste lydelse 1995:1538.

background image

1868

SFS 1997:989

vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten (kvarskrivning). Kvar-
skrivning kan ske endast efter ansökan från den enskilde.

Kvarskrivning får medges endast om den enskildes behov av skydd inte

kan tillgodoses genom besöksförbud eller på annat sätt.

Kvarskrivning får även avse den utsatte personens medflyttande familj.

17 § Kvarskrivning får medges för högst tre år i taget.

När det inte längre finns skäl för kvarskrivning skall den upphöra.
För utredning av frågor om kvarskrivning får skattemyndigheten anlita bi-

träde av polismyndighet.

Personnummer m.m.

18 § För varje folkbokförd person fastställs ett personnummer som identi-

tetsbeteckning. Personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och
kontrollsiffra.

Födelsetiden anges med sex siffror, två för året, två för månaden och två

för dagen i nu nämnd ordning. Födelsenumret består av tre siffror och är
udda för män och jämnt för kvinnor. Mellan födelsetiden och födelsenumret
sätts ett bindestreck som byts mot ett plustecken det år en person fyller 100
år.

Om det inte är obehövligt skall födelsetiden i personnumret lagras med

åtta siffror i register som förs med hjälp av automatisk databehandling; fyra
för året, två för månaden och två för dagen.

18 a § En person som inte är eller har varit folkbokförd får efter begäran

från en myndighet tilldelas ett särskilt nummer (samordningsnummer).

Samordningsnumret skall utgå från den födelsetid som den rekvirerande

myndigheten uppger. Numret skall anges med två siffror för vardera år, må-
nad och dag i nu nämnd ordning. Siffrorna för dag skall adderas med 60.
Därefter anges ett tresiffrigt individnummer, som är udda för män och jämnt
för kvinnor, samt en kontrollsiffra.

Vad som sägs i 18 § tredje stycket gäller även samordningsnummer.

26 § Den som flyttat in från utlandet skall anmäla inflyttningen till en skat-
temyndighet eller en allmän försäkringskassa. Detsamma gäller den som är
registrerad som obefintlig och skall folkbokföras.

Anmälan skall även göras när ett barn skall folkbokföras här i landet en-

ligt 3 § andra stycket.

31 §3 Om det kan antas att en person är skyldig att göra anmälan enligt
denna lag, får skattemyndigheten förelägga honom att antingen göra en så-
dan anmälan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som behövs
för bedömningen av hans folkbokföring. Skattemyndigheten får även i annat
fall förelägga en person att lämna uppgifter som behövs för kontroll av bo-
sättningen enligt denna lag. I föreläggandet skall anges vilka uppgifter som
skall lämnas.

Skattemyndigheten får förelägga en person att lämna uppgift om lägen-

3

Senaste lydelse 1995:1538.

background image

SFS 1997:989

1869

hetsbeteckning, även om skyldighet att göra anmälan enligt första stycket
inte föreligger.

Om ett barns vårdnadshavare inte anmält barnets förnamn inom föreskri-

ven tid enligt 30 § namnlagen (1982:670), får skattemyndigheten förelägga
barnets vårdnadshavare att inom viss tid fullgöra denna skyldighet.

34 §4 Skattemyndigheten beslutar i ärende enligt denna lag efter anmälan
eller ansökan eller annars när det finns skäl till det.

Om ärendet gäller folkbokföring på fastighet eller i församling beslutar

skattemyndigheten i det län där fastigheten eller församlingen är belägen.

Samordningsnummer enligt 18 a § tilldelas av den skattemyndighet som

bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen förordnar.

I övriga ärenden beslutar den skattemyndighet inom vars verksamhetsom-

råde en person är eller senast har varit folkbokförd eller, i fråga om ärende
enligt 1 § andra stycket, den skattemyndighet som enligt särskilda bestäm-
melser skall underrättas om händelsen.

38 §5 Skattemyndighetens beslut enligt denna lag överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Beslut om fastställande av födelsenummer och kon-
trollsiffra i personnummer samt beslut om tilldelning av samordningsnum-
mer överklagas dock hos Riksskatteverket.

39 § Riksskatteverkets beslut om personnummer och samordningsnummer
får inte överklagas.

Vitesföreläggande enligt 37 § får inte överklagas.

40 § Skattemyndighetens beslut får överklagas av den person vars folk-
bokföring beslutet gäller och, med undantag av beslut enligt 18 och 18 a §§,
av Riksskatteverket. Ett beslut om en persons bosättning får även överklagas
av en kommun som berörs av beslutet.

Ett överklagande av enskild om folkbokföring enligt 3-17 och 20-22 §§

skall ha kommit in till skattemyndigheten inom tre veckor från den dag den
klagande fick del av beslutet. Beslut i annan fråga får överklagas av enskild
utan begränsning till viss tid.

Ett överklagande av Riksskatteverket eller en kommun skall ha kommit in

till skattemyndigheten inom tre veckor från den dag beslutet meddelades.

41 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

42 § Riksskatteverket får från skattemyndigheten ta över uppgiften att föra
det allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. Riksskatteverket för det all-
männas talan i Regeringsrätten.

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 18 a § den 1 januari 2000 och i öv-

rigt den 1 januari 1998.

2. �ldre föreskrifter i 18 § om tilldelning av personnummer för personer

som inte är folkbokförda får tillämpas intill utgången av år 1999.

4

Senaste lydelse 1994:1975.

5

Senaste lydelse 1994:768.

background image

1870

SFS 1997:989

3. Bestämmelserna i 38-42 §§ tillämpas första gången i de fall där det för-

sta beslutet i ärendet fattats efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.