SFS 1997:992 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 1997:992 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)
SFS 1997_992 Lag om ändring i namnlagen (1982_670)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:992
Utkom från trycket
den 12 december 1997

1871

Lag
om ändring i namnlagen (1982:670);

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 37 § namnlagen (1982:670) skall

ha följande lydelse.

1

Prop. 1997/98:9, bet. 1997/98:SkU5, rskr. 1997/98:76.

background image

1872

SFS 1997:992

37 §2 Beslut av skattemyndigheten får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Riksskatteverket får från skattemyndigheten ta över uppgiften att föra det

allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. Riksskatteverket för det all-
männas talan i Regeringsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 men tillämpas inte i de fall där

det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan. I mål som anhängiggörs hos
Regeringsrätten från och med den 1 januari 1998 skall dock Riksskatteverket
föra det allmännas talan.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Mats Dahl
(Justitiedepartementet)

2

Senaste lydelse 1991:493.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.