SFS 1998:235 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 1998:235 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)
SFS 1998_235 Lag om ändring i namnlagen (1982_670)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218.

2

Lagen omtryckt 1982:1134.

Senaste lydelse av 36 § 1991:493.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

515

SFS 1998:235

Utkom från trycket
den 27 maj 1998

Lag
om ändring i namnlagen (1982:670);

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 36 § namnlagen (1982:670)2 or-

den "det län" skall bytas ut mot "den region".

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.