SFS 2006:379 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 2006:379 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
060379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens

1 beslut föreskrivs att 6, 28, 31 och 32 §§ folkbok-

föringslagen (1991:481) skall ha följande lydelse.

6 §

2 En person skall folkbokföras på den fastighet och i den territoriella

församling där han enligt 7�13 §§ är att anse som bosatt.

En person som är bosatt på en fastighet som innehåller flera bostadslägen-

heter skall folkbokföras också på lägenhet. Med bostadslägenhet avses
lägenhet som är registrerad i lägenhetsregistret enligt lagen (2006:378) om
lägenhetsregister.

Ett nyfött barn folkbokförs i den församling där modern är folkbokförd

eller, om modern inte är folkbokförd, i den församling där fadern eller
barnets förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken är folkbokförd (födelse-
hemort).

Undantag från första stycket anges i 14�16 §§.

28 §

3 Anmälan enligt 25 eller 26 § skall innehålla följande uppgifter:

1. namn och personnummer,
2. datum för ändring av bostads- eller postadress,
3. ny bostads- och postadress samt beräknad giltighetstid,
4. registerbeteckning för den fastighet som den nya bostadsadressen avser

och, om fastigheten innehåller flera bostadslägenheter med samma belägen-
hetsadress, lägenhetsnummer som avses i lagen (2006:378) om lägenhets-
register,

5. vem som upplåtit den fastighet eller bostadslägenhet som den nya bo-

stadsadressen avser.

Anmälan enligt 26 § skall dessutom innehålla uppgift om inflyttningsdag

till landet, avsikten med vistelsen här och dess beräknade varaktighet samt
de uppgifter som får föras in i folkbokföringsdatabasen enligt lagen
(2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokfö-
ringsverksamhet.

31 §

4 Om det kan antas att en person är skyldig att göra anmälan enligt

denna lag, får Skatteverket förelägga personen att antingen göra en sådan an-

1 Prop. 2004/05:171, bet. 2005/06:FiU8, rskr. 2005/06:268.

2 Senaste lydelse 2005:446.

3 Senaste lydelse 2003:657.

4 Senaste lydelse 2003:657.

SFS 2006:379

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:379

mälan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som behövs för
bedömningen av personens folkbokföring. Skatteverket får även i annat fall
förelägga en person att lämna uppgifter som behövs för kontroll av bosätt-
ningen enligt denna lag. I föreläggandet skall anges vilka uppgifter som
skall lämnas.

Skatteverket får förelägga en person att lämna uppgift om lägenhetsnum-

mer, även om skyldighet att göra anmälan enligt första stycket inte förelig-
ger.

Om ett barns vårdnadshavare inte anmält barnets förnamn inom föreskri-

ven tid enligt 30 § namnlagen (1982:670), får Skatteverket förelägga barnets
vårdnadshavare att inom viss tid fullgöra denna skyldighet.

32 §

5 Skatteverket får förelägga en fastighetsägare eller innehavare av bo-

stadslägenhet, som upplåter en bostad åt någon annan, att uppge till vem bo-
staden upplåts och om denne med fastighetsägarens eller lägenhetsinnehava-
rens medgivande upplåter bostaden åt någon annan samt vilka personer som
enligt fastighetsägarens eller lägenhetsinnehavarens kännedom bor i fastig-
heten respektive lägenheten. I fråga om en person som bor på en fastighet
som innehåller flera bostadslägenheter får föreläggandet också avse uppgift
om personnummer, adress, fastighetsbeteckning och lägenhetsnummer.

Med fastighetsägare avses i denna lag även ägare av byggnad.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:657.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.