SFS 2002:607 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 2002:607 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)
020607.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i namnlagen (1982:670);

utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § namnlagen (1982:670)

2

skall

ha följande lydelse.

2 §

Den som adopteras av makar med gemensamt efternamn förvärvar ge-

nom adoptionen det namnet.

Har adoptivföräldrarna olika efternamn och har de tidigare ett eller flera

gemensamma barn som står under deras vårdnad, förvärvar adoptivbarnet
genom adoptionen det efternamn som adoptivföräldrarnas senast födda barn
bär.

Har adoptivföräldrarna olika efternamn och är andra stycket inte tillämp-

ligt, förvärvar adoptivbarnet genom adoptionen det av adoptivföräldrarnas
efternamn som dessa anmäler i adoptionsärendet. Anmälan kan i stället avse
ett namn som någon av adoptivföräldrarna senast har burit som ogift. Görs
inte någon anmälan i fall som nu har sagts, förvärvar adoptivbarnet genom
adoptionen adoptivmoderns efternamn eller, om adoptivföräldrarna är av
samma kön, det efternamn som den äldre av dem bär.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2001/02:123, bet. 2001/02:LU27, rskr. 2001/02:304.

2

Lagen omtryckt 1982:1134.

SFS 2002:607

Utkom från trycket
den 26 juni 2002

3*

SFS 2002:603�623

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.