SFS 2003:652 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 2003:652 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)
030652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i namnlagen (1982:670);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)2

dels att i 1, 5, 8�10, 15, 17, 29�32, 34, 35, 47, 49 och 51 §§ samt punkt 9 i

övergångsbestämmelserna ordet ⬝skattemyndigheten⬝ skall bytas ut mot
⬝Skatteverket⬝,

dels att 36 och 37 §§ samt rubriken närmast för 36 § skall ha följande ly-

delse.

Anmälan till Skatteverket m.m.

3

36 §

4 Anmälan till Skatteverket skall göras skriftligen.

Som anmälan till Skatteverket anses anmälan som
1. görs till valfri allmän försäkringskassa,
2. vid vigsel görs om efternamn till vigselförrättaren och vid dop inom

svenska kyrkan görs om förnamn till dopförrättaren.

37 §

5 Beslut av Skatteverket får överklagas hos den länsrätt inom vars

domkrets klaganden vid tidpunkten för beslutet var folkbokförd.

Om behörig länsrätt enligt första stycket inte finns, överklagas Skattever-

kets beslut hos Länsrätten i Stockholms län.

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Lagen omtryckt 1982:1134.
Senaste lydelse av
1 § 1991:493
5 § 1991:493
8 § 1991:493
9 § 1991:493
10 § 1991:493
15 § 1991:493
17 § 1991:493
29 § 1991:493
30 § 1991:493
31 § 1991:493
32 § 1991:493
34 § 1991:493
35 § 1991:493
47 § 1991:493
49 § 1991:493
51 § 1991:493
punkt 9 i övergångsbestämmelserna 1991:493.

3 Senaste lydelse 1991:493.

4 Senaste lydelse 1998:235. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 1997:992. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 2003:652

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:652

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. �ldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande om anmälan gjorts till skatte-

myndighet före ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter i 37 § första stycket gäller fortfarande för överkla-

gande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

4. �ldre föreskrifter i 47 § andra stycket andra meningen gäller fortfa-

rande om efternamn förvärvats efter anmälan till skattemyndighet.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.