SFS 2010:10 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 2010:10 Lag om ändring i namnlagen (1982:670)
100010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i namnlagen (1982:670);

utfärdad den 14 januari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)2

dels att i 37 § ordet ⬝länsrätt⬝ ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätt⬝,
dels att i 37 § orden ⬝Länsrätten i Stockholms län⬝ ska bytas ut mot ⬝För-

valtningsrätten i Stockholm⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153.

2 Lagen omtryckt 1982:1134.
Senaste lydelse av 37 § 2003:652.

SFS 2010:10

Utkom från trycket
den 2 februari 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.