SFS 2010:12 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (2016:1013) om personnamn / SFS 2010:12 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
100012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 14 januari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

(1991:481)

2

dels att i 37 och 38 §§ ordet ⬝länsrätt⬝ ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätt⬝,
dels att i 38 § orden ⬝Länsrätten i Stockholms län⬝ ska bytas ut mot ⬝För-

valtningsrätten i Stockholm⬝.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:154.

2 Senaste lydelse av
37 § 2003:657
38 § 2003:657.

SFS 2010:12

Utkom från trycket
den 2 februari 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.