SFS 2018:1197 Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

SFS2018-1197.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om Förenta nationernas konvention om barnets

rättigheter
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Artiklarna 1–42 i Förenta nationernas konvention den 20 november 1989

om barnets rättigheter ska i originaltexternas lydelse gälla som svensk lag.

Konventionens engelska och franska originaltexter finns tillsammans med

en svensk översättning intagna som en bilaga till denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

ANNIKA STRANDHÄLL

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:186, bet. 2017/18:SoU25, rskr. 2017/18:389.

SFS 2018:1197

Publicerad

den 27 juni 2018

background image

2

SFS

Bilaga

FN:s konvention om barnets rättigheter

(Översättning)2

Convention on the

Rights of the Child

Convention relative

aux droits de l’enfant

Konvention om

barnets rättigheter

Preamble

Préambule

Inledning

The States Parties to

the present Convention,

Les Etats parties à la

présente Convention,

Konventionsstaterna,

Considering that, in

accordance with the

principles proclaimed in

the Charter of the United

Nations, recognition of

the inherent dignity and

of the equal and inalien-

able rights of all mem-

bers of the human

family is the foundation

of freedom, justice and

peace in the world,

Considérant que,

conformément aux

principes proclamés

dans la Charte des

Nations Unies, la

reconnaissance de la

dignité inhérente à tous

les membres de la

famille humaine ainsi

que l’égalité et le

caractère inaliénable de

leurs droits sont le

fondement de la liberté,

de la justice et de la paix

dans le monde,

som anser att erkän-

nandet av det inneboen-

de värdet hos alla som

tillhör människosläktet

och av deras lika och

obestridliga rättigheter

utgör grundvalen för

frihet, rättvisa och fred i

världen, i enlighet med

de principer som prokla-

merats i Förenta

nationernas stadga,

Bearing in mind that

the peoples of the

United Nations have, in

the Charter, reaffirmed

their faith in fundamen-

tal human rights and in

the dignity and worth of

the human person, and

have determined to pro-

mote social progress and

better standards of life in

larger freedom,

Ayant à l’esprit

le fait

que les peuples des

Nations Unies ont, dans

la Charte, proclamé à

nouveau leur foi dans

les droits fondamentaux

de l’homme et dans la

dignité et la valeur de la

personne humaine, et

qu’ils

ont résolu de

favoriser le progrès

social et d’instaurer de

meilleures conditions de

vie dans une liberté plus

grande,

som beaktar att

Förenta nationernas folk

i stadgan på nytt be-

kräftat sin tro på grund-

läggande mänskliga

rättigheter och den en-

skilda människans vär-

dighet och värde och

beslutat främja sociala

framsteg och bättre lev-

nadsvillkor under större

frihet,

Recognizing that the

United Nations has, in

the Universal Declara-

tion of Human Rights

and in the International

Covenants on Human

Rights, proclaimed and

agreed that everyone is

entitled to all the rights

and freedoms set forth

therein, without distinc-

tion of any kind, such as

race, colour, sex, lan-

guage, religion, political

Reconnaissant que les

Nations Unies, dans la

Déclaration universelle

des droits de l’homme et

dans les pactes inter-

nationaux relatifs aux

droits de l’homme, ont

proclamé et sont con-

venues que chacun peut

se prévaloir de tous les

droits et de toutes les

libertés qui y sont énon-

cés, sans distinction

aucune, notamment de

race, de couleur, de

som erkänner att För-

enta nationerna i den all-

männa förklaringen om

de mänskliga rättighe-

terna och i de interna-

tionella konventionerna

om mänskliga rättig-

heter proklamerat och

kommit överens om att

varje människa är be-

rättigad till alla de fri-

och rättigheter som däri

anges, utan åtskillnad av

något slag, såsom ras,

hudfärg, kön, språk,


2

Översättningen överensstämmer huvudsakligen med den i prop. 1989/90:107 intagna texten. En

revidering av översättningen har dock skett i mars 2018.

2018:1197

background image

3

SFS

or other opinion, natio-

nal or social origin,

property, birth or other

status,

sexe, de langue, de reli-

gion, d’opinion politique

ou de toute autre opi-

nion, d’origine nationale

ou sociale, de fortune,

de naissance ou de toute

autre situation,

religion, politisk eller

annan uppfattning, na-

tionellt eller socialt

ursprung,

Recalling that, in the

Universal Declaration of

Human Rights, the

United Nations has pro-

claimed that childhood

is entitled to special care

and assistance,

Rappelant que, dans

la Déclaration univer-

selle des droits de

l’homme, les

Nations

Unies ont proclamé que

l’enfance a

droit à une

aide et à une assistance

spéciales,

som erinrar om att

Förenta nationerna i den

allmänna förklaringen

om de mänskliga rättig-

heterna proklamerat att

barn har rätt till särskild

omvårdnad och hjälp,

Convinced that the

family, as the fundamen-

tal group of society and

the natural environment

for the growth and well-

being of all its members

and particularly child-

ren, should be afforded

the necessary protection

and assistance so that it

can fully assume its

responsibilities within

the community,

Convaincus que la fa-

mille, unité fondamen-

tale de la société et

milieu naturel pour la

croissance et le bien-être

de tous ses membres et

en particulier des en-

fants, doit recevoir la

protection et l’assistance

dont elle a besoin pour

pouvoir jouer pleine-

ment son rôle dans la

communauté,

som är övertygade

om att familjen, såsom

den grundläggande en-

heten i samhället och

den naturliga miljön för

alla dess medlemmars

och särskilt för barnens

utveckling och välfärd,

bör ges nödvändigt

skydd och stöd så att

den till fullo kan ta på

sig sitt ansvar i samhäl-

let,

Recognizing that the

child, for the full and

harmonious develop-

ment of his or her per-

sonality, should grow up

in a family environment,

in an atmosphere of

happiness, love and

understanding,

Reconnaissant que

l’enfant, pour l’épa

-

nouissement har-

monieux de sa

personnalité, doit gran-

dir dans le milieu

familial, dans un climat

de bonheur, d’amour et

de compréhension,

som erkänner att bar-

net, för att kunna uppnå

en fullständig och har-

monisk utveckling av

sin personlighet, bör

växa upp i en familje-

miljö, i en miljö präglad

av lycka, kärlek och för-

ståelse,

Considering that the

child should be fully

prepared to live an indi-

vidual life in society,

and brought up in the

spirit of the ideals pro-

claimed in the Charter of

the United Nations, and

in particular in the spirit

of peace, dignity, tole-

rance, freedom, equality

and solidarity,

Considérant qu’il im-

porte de préparer pleine-

ment l’enfant à avoir

une vie individuelle

dans la société, et de

l’élever dans l’esprit des

idéaux proclamés dans

la Charte des Nations

Unies, et en particulier

dans un esprit de paix,

de dignité, de tolérance,

de liberté, d’égalité et de

solidarité,

som anser att barnet

till fullo bör förberedas

för ett självständigt liv i

samhället och uppfostras

enligt de ideal som pro-

klamerats i Förenta

nationernas stadga, och

särskilt i en anda av

fred, värdighet, tolerans,

frihet, jämlikhet och

solidaritet,

Bearing in mind that

the need to extend par-

ticular care to the child

has been stated in the

Geneva Declaration of

the Rights of the Child

of 1924 and in the De-

claration of the Rights of

the Child adopted by the

Ayant à l’esprit

que la

nécessité d’accorder une

protection spéciale à

l’enfant a été énoncée

dans la Déclaration de

Genève de 1924 sur les

droits de l’enfant et dans

la Déclaration des droits

de l’enfant adoptée par

som beaktar att beho-

vet att ge barnet särskild

omvårdnad fastslagits i

1924 års Genèvedekla-

ration om barnets rättig-

heter och i deklarationen

om barnets rättigheter,

som antogs av general-

församlingen den 20

2018:1197

background image

4

SFS

General Assembly on 20

November 1959 and

recognized in the Uni-

versal Declaration of

Human Rights, in the

International Covenant

on Civil and Political

Rights (in particular in

articles 23 and 24), in

the International Cove-

nant on Economic,

Social and Cultural

Rights (in particular in

article 10) and in the

statutes and relevant

instruments of specia-

lized agencies and inter-

national organizations

concerned with the wel-

fare of children,

l’Assemblée générale le

20 novembre 1959, et

qu’elle a été reconnue

dans la Déclaration uni-

verselle des droits de

l’homme, dans le Pacte

international relatif aux

droits civils et politiques

(en particulier aux ar-

ticles 23 et 24), dans le

Pacte international rela-

tif aux droits écono-

miques, sociaux et cul-

turels (en particulier à

l’article 10

) et dans les

statuts et instruments

pertinents des institu-

tions spécialisées et des

organisations internatio-

nales qui se préoccupent

du bien-être de l’enfant,

november 1959, och er-

känts i den allmänna

förklaringen om de

mänskliga rättigheterna,

den internationella kon-

ventionen om medbor-

gerliga och politiska

rättigheter (särskilt

artiklarna 23 och 24),

den internationella kon-

ventionen om ekono-

miska, sociala och

kulturella rättigheter

(särskilt artikel 10) samt

i stadgar och tillämpliga

instrument för fackorgan

och internationella

organisationer som

arbetar med barns

välfärd,

Bearing in mind that,

as indicated in the Dec-

laration of the Rights of

the Child, “the child, by

reason of his physical

and mental immaturity,

needs special safeguards

and care, including

appropriate legal

protection, before as

well as after birth”,

Ayant à l’esprit

que,

comme indiqué dans la

Déclaration des droits de

l’enfant, «l’enfant, en

raison de son manque de

maturité physique et

intellectuelle, a besoin

d’une protection spé

-

ciale et de soins spé-

ciaux, notamment d’une

protection juridique

appropriée, avant

comme après la

naissance»,

som beaktar att ”bar-

net på grund av sin fysi-

ska och psykiska omog-

nad behöver särskilt

skydd och särskild om-

vårdnad, inklusive lämp-

ligt rättsligt skydd, såväl

före som efter födelsen”,

såsom anges i deklara-

tionen om barnets rättig-

heter,

Recalling the provi-

sions of the Declaration

on Social and Legal

Principles relating to the

Protection and Welfare

of Children, with

Special Reference to

Foster Placement and

Adoption Nationally and

Internationally; the

United Nations Standard

Minimum Rules for the

Administration of

Juvenile Justice (The

Beijing Rules); and the

Declaration on the

Protection of Women

and Children in Emer-

gency and Armed Con-

flict,

Rappelant les disposi-

tions de la Déclaration

sur les principes sociaux

et juridiques applicables

à la protection et au

bien-être des enfants,

envisagés surtout sous

l’angle des pratiques en
matière d’adoption et de

placement familial sur

les plans national et in-

ternational, de l’Ensem-

ble de règles minima des

Nations Unies concer-

nant l’ad

ministration de

la justice pour mineurs

(Règles de Beijing), et

de la Déclaration sur la

protection des femmes

et des enfants en période

d’urgence et de conflit

armé,

som erinrar om be-

stämmelserna i deklara-

tionen om sociala och

rättsliga principer röran-

de skydd av och omsorg

om barn, särskilt med

hänsyn till nationell och

internationell placering i

familjehem och adop-

tion; Förenta nationer-

nas minimistandardreg-

ler för rättskipning rö-

rande ungdomsbrottslig-

het (Pekingreglerna)

samt deklarationen om

skydd av kvinnor och

barn i nödsituationer och

vid väpnad konflikt,

Recognizing that, in

all countries in the

Reconnaissant qu’il y

a dans tous les pays du

som erkänner att det i

alla länder i världen

2018:1197

background image

5

SFS

world, there are children

living in exceptionally

difficult conditions, and

that such children need

special consideration,

monde des enfants qui

vivent dans des condi-

tions particulièrement

difficiles, et qu’il est
nécessaire d’accorder à

ces enfants une attention

particulière,

finns barn som lever un-

der exceptionellt svåra

förhållanden och att så-

dana barn kräver sär-

skild uppmärksamhet,

Taking due account

of the importance of the

traditions and cultural

values of each people

for the protection and

harmonious develop-

ment of the child,

Tenant dûment

compte de l’importance

des traditions et valeurs

culturelles de chaque

peuple dans la

protection et le

développement har-

monieux de l’enfant,

som tar vederbörlig

hänsyn till vikten av

varje folks traditioner

och kulturella värden

när det gäller barnets

skydd och harmoniska

utveckling.

Recognizing the im-

portance of international

co-operation for impro-

ving the living

conditions of children in

every country, in

particular in the

developing countries,

Reconnaissant

l’importance de la

coopération internatio-

nale pour l’amélioration

des conditions de vie

des enfants dans tous les

pays, et en particulier

dans les pays en

développement,

som erkänner bety-

delsen av internationellt

samarbete för att förbätt-

ra barns levnadsvillkor i

varje land, särskilt i ut-

vecklingsländerna,

Have agreed as fol-

lows:

Sont convenus de ce

qui suit:

har kommit överens

om följande:

Part I

Première partie

Del I

Article 1

Article premier

Artikel I

For the purposes of

the present Convention,

a child means every hu-

man being below the age

of eighteen years unless,

under the law applicable

to the child, majority is

attained earlier.

Au sens de la pré-

sente Convention, un

enfant s’entend de tout

être humain âgé de

moins de dix-huit ans,

sauf si la majorité est

atteinte plus tôt en vertu

de la législation qui lui

est applicable.

I denna konvention

avses med barn varje

människa under 18 års

ålder, om inte barnet blir

myndigt tidigare enligt

den lag som gäller för

barnet.

Article 2

Article 2

Artikel 2

1. States Parties shall

respect and ensure the

rights set forth in the

present Convention to

each child within their

jurisdiction without dis-

crimination of any kind,

irrespective of the

child’s or his

or her pa-

rent’s or legal guard

-

ian’s race, colo

ur, sex,

language, religion, po-

litical or other opinion,

national, ethnic or social

origin, property, dis-

ability, birth or other

status.

1. Les Etats parties

s’engagent à respecter

les droits qui sont énon-

cés dans la présente

Convention et à les

garantir à tout enfant

relevant de leur

juridiction, sans

distinction aucune,

indépendamment de

toute considération de

race, de couleur, de

sexe, de langue, de

religion, d’opinion poli

-

tique ou autre de l’en

-

fant ou de ses parents ou

représentants légaux, de

1. Konventionsstater-

na ska respektera och

tillförsäkra varje barn

inom deras jurisdiktion

de rättigheter som anges

i denna konvention utan

åtskillnad av något slag,

oavsett barnets eller dess

förälders eller vårdnads-

havares ras, hudfärg,

kön, språk, religion, po-

litiska eller annan åskåd-

ning, nationella, etniska

eller sociala ursprung,

egendom, funktions-

nedsättning, börd eller

ställning i övrigt.

2018:1197

background image

6

SFS

leur origine nationale,

ethnique ou sociale, de

leur situation de fortune,

de leur incapacité, de

leur naissance ou de

toute autre situation.

2. States Parties shall

take all appropriate mea-

sures to ensure that the

child is protected against

all forms of discrimina-

tion or punishment on

the basis of the status,

activities, expressed

opinions, or beliefs of

the child’s parents, legal

guardians, or family

members.

2. Les Etats parties

prennent toutes les me-

sures appropriées pour

que l’enfant soit effec

-

tivement protégé contre

toutes formes de discri-

mination ou de sanction

motivées par la situation

juridique, les activités,

les opinions déclarées

ou les convictions de ses

parents, de ses représen-

tants légaux ou des

membres de sa famille.

2. Konventionsstater-

na ska vidta alla lämp-

liga åtgärder för att

säkerställa att barnet

skyddas mot alla former

av diskriminering eller

bestraffning på grund av

föräldrars, vårdnads-

havares eller

familjemedlemmars

ställning, verksamhet,

uttryckta åsikter eller

tro.

Article 3

Article 3

Artikel 3

1. In all actions con-

cerning children,

whether undertaken by

public or private social

welfare institutions,

courts of law,

administrative

authorities or legislative

bodies, the best interests

of the child shall be a

primary consideration.

1. Dans toutes les dé-

cisions qui concernent

les enfants, qu’elles

soient le fait des institu-

tions publiques ou pri-

vées de protection

sociale, des tribunaux,

des autorités administra-

tives ou des organes

législatifs, l’intérêt

supérieur de l’enfant

doit être une considéra-

tion primordiale.

1. Vid alla åtgärder

som rör barn, vare sig de

vidtas av offentliga eller

privata sociala välfärds-

institutioner, domstolar,

administrativa myndig-

heter eller lagstiftande

organ, ska i första hand

beaktas vad som bedöms

vara barnets bästa.

2. States Parties un-

dertake to ensure the

child such protection

and care as is necessary

for his or her well-being,

taking into account the

rights and duties of his

or her parents, legal

guardians, or other indi-

viduals legally respon-

sible for him or her, and,

to this end, shall take all

appropriate legislative

and administrative mea-

sures.

2. Les Etats parties

s’en

gagent à assurer à

l’enfant la protection et

les soins nécessaires à

son bien-être, compte

tenu des droits et des

devoirs de ses parents,

de ses tuteurs ou des

autres personnes légale-

ment responsables de

lui, et ils prennent à

cette fin toutes les

mesures législatives et

administratives appro-

priées.

2. Konventionsstater-

na åtar sig att tillförsäk-

ra barnet sådant skydd

och sådan omvårdnad

som behövs för dess väl-

färd, med hänsyn tagen

till de rättigheter och

skyldigheter som till-

kommer dess föräldrar,

vårdnadshavare eller

andra personer som har

juridiskt ansvar för bar-

net, och ska för detta

ändamål vidta alla lämp-

liga lagstiftningsåtgärder

och administrativa åt-

gärder.

3. States Parties shall

ensure that the institu-

tions, services and faci-

lities responsible for the

care or protection of

children shall conform

3. Les Etats parties

veillent à ce que le

fonctionnement des

institutions, services et

établissements qui ont la

charge des enfants et

3. Konventionsstater-

na ska säkerställa att in-

stitutioner, tjänster och

inrättningar som ansva-

rar för omvårdnad eller

skydd av barn uppfyller

2018:1197

background image

7

SFS

with the standards esta-

blished by competent

authorities, particularly

in the areas of safety,

health, in the number

and suitability of their

staff, as well as compe-

tent supervision.

assurent leur protection

soit conforme aux nor-

mes fixées par les

autorités compétentes,

particulièrement dans le

domaine de la sécurité et

de la santé et en ce qui

concerne le nombre et la

compétence de leur per-

sonnel ainsi que

l’existence d’un contrôle

approprié.

av behöriga myndig-

heter fastställda normer,

särskilt vad gäller säker-

het, hälsa, personalens

antal och lämplighet

samt behörig tillsyn.

Article 4

Article 4

Artikel 4

States Parties shall

undertake all appropriate

legislative, administra-

tive, and other measures

for the implementation

of the rights recognized

in the present Conven-

tion. With regard to eco-

nomic, social and cul-

tural rights, States Par-

ties shall undertake such

measures to the maxi-

mum extent of their

available resources and,

where needed, within

the framework of inter-

national co-operation.

Les Etats parties

s’engagent à pre

ndre

toutes les mesures

législatives, administra-

tives et autres qui sont

nécessaires pour mettre

en oeuvre les droits

reconnus dans la pré-

sente Convention. Dans

le cas des droits écono-

miques, sociaux et

culturels, ils prennent

ces mesures dans toutes

les limites des ressour-

ces dont ils disposent et,

s’il y a lieu, dans le

cadre de la coopération

internationale.

Konventionsstaterna

ska vidta alla lämpliga

lagstiftningsåtgärder,

administrativa åtgärder

och andra åtgärder för

att genomföra de rättig-

heter som erkänns i

denna konvention. I frå-

ga om ekonomiska,

sociala och kulturella

rättigheter ska konven-

tionsstaterna till fullo ut-

nyttja sina tillgängliga

resurser för att vidta så-

dana åtgärder. Vid be-

hov ska sådana åtgärder

vidtas inom ramen för

det internationella sam-

arbetet.

Article 5

Article 5

Artikel 5

States Parties shall re-

spect the responsibili-

ties, rights and duties of

parents or, where

applicable, the members

of the extended family

or community as pro-

vided for by local cus-

tom, legal guardians or

other persons legally

responsible for the child,

to provide, in a manner

consistent with the evol-

ving capacities of the

child, appropriate direc-

tion and guidance in the

exercise by the child of

the rights recognized in

the present Convention.

Les Etats parties res-

pectent la responsabilité,

le droit et le devoir

qu’ont les parents ou, le

cas échéant, les

membres de la famille

élargie ou de la commu-

nauté, comme prévu par

la coutume locale, les

tuteurs ou autres person-

nes légalement respon-

sables de l’enfant, de

donner à celui-ci, d’une

manière qui corresponde

au développement de ses

capacités, l’orientation

et les conseils appropri-

és à l’exercice des droits

que lui reconnaît la pré-

sente Convention.

Konventionsstaterna

ska respektera det an-

svar och de rättigheter

och skyldigheter som

tillkommer föräldrar

eller, där så är tillämp-

ligt, medlemmar av den

utvidgade familjen eller

gemenskapen enligt

lokal sedvänja, vård-

nadshavare eller andra

personer som har juri-

diskt ansvar för barnet,

att på ett sätt som står i

överensstämmelse med

den fortlöpande utveck-

lingen av barnets för-

måga ge lämplig ledning

och råd då barnet utövar

de rättigheter som er-

känns i denna konven-

tion.

2018:1197

background image

8

SFS

Article 6

Article 6

Artikel 6

1. States Parties re-

cognize that every child

has the inherent right to

life

1. Les Etats parties

reconnaissent que tout

enfant a un droit in-

hérent à la vie.

1. Konventionsstater-

na erkänner varje barns

inneboende rätt till livet.

2. States Parties shall

ensure to the maximum

extent possible the sur-

vival and development

of the child

2. Les Etats parties

assurent dans toute la

mesure possible la sur-

vie et le développement

de l’enfant.

2. Konventionsstater-

na ska till det yttersta av

sin förmåga säkerställa

barnets överlevnad och

utveckling.

Article 7

Article 7

Artikel 7

1. The child shall be

registered immediately

after birth and shall have

the right from birth to a

name, the right to

acquire a nationality

and, as far as possible,

the right to know and be

cared for by his or her

parents.

1. L’enfant est

enregistré aussitôt sa

naissance et a dès celle-

ci le droit à un nom, le

droit d’acquérir une

nationalité et, dans la

mesure du possible, le

droit de connaître ses

parents et d’être élevé

par eux.

1. Barnet ska registre-

ras omedelbart efter fö-

delsen och från födelsen

ha rätt till ett namn, rätt

att förvärva ett medbor-

garskap och, så långt det

är möjligt, rätt att få veta

vilka dess föräldrar är

och få deras omvårdnad.

2. States Parties shall

ensure the implementa-

tion of these rights in

accordance with their

national law and their

obligations under the

relevant international

instruments in this field,

in particular where the

child would otherwise

be stateless.

2. Les Etats parties

veillent à mettre ces

droits en oeuvre con-

formément à leur

législation nationale et

aux obligations que leur

imposent les instruments

internationaux appli-

cables en la matière, en

particulier dans les cas

où faute de cela l’enfant

se trouverait apatride.

2. Konventionsstater-

na ska säkerställa ge-

nomförandet av dessa

rättigheter i enlighet

med sin nationella lag-

stiftning och sina åta-

ganden enligt tillämp-

liga internationella

instrument på detta om-

råde, särskilt i de fall då

barnet annars skulle vara

statslöst.

Article 8

Article 8

Artikel 8

1. States Parties

undertake to respect the

right of the child to pre-

serve his or her identity,

including nationality,

name and family rela-

tions as recognized by

law without unlawful

interference.

1. Les Etats parties

s’engagent à respecter le
droit de l’enfant de pré

-

server son identité, y

compris sa nationalité,

son nom et ses relations

familiales, tels qu’ils

sont reconnus par la loi,

sans ingérence illégale.

1. Konventionsstater-

na förbinder sig att

respektera barnets rätt

att behålla sin identitet,

inklusive medborgar-

skap, namn och släktför-

hållanden såsom dessa

erkänns i lag, utan olag-

ligt ingripande.

2. Where a child is

illegally deprived of

some or all of the ele-

ments of his or her

identity, States Parties

shall provide appropriate

assistance and protec-

tion, with a view to

speedily re-establishing

his or her identity.

2. Si un enfant est

illégalement privé des

éléments constitutifs de

son identité ou de cer-

tains d’entre eux, les

Etats parties doivent lui

accorder une assistance

et une protection

appropriées, pour que

son identité soit rétablie

2. Om ett barn olag-

ligt berövas en del av

eller hela sin identitet,

ska konventionsstaterna

ge lämpligt stöd och

skydd i syfte att snabbt

återupprätta barnets

identitet.

2018:1197

background image

9

SFS

aussi rapidement que

possible.

Article 9

Article 9

Artikel 9

1. States Parties shall

ensure that a child shall

not be separated from

his or her parents against

their will, except when

competent authorities

subject to judicial

review determine, in

accordance with appli-

cable law and proce-

dures, that such separa-

tion is necessary for the

best interests of the

child. Such determina-

tion may be necessary in

a particular case such as

one involving abuse or

neglect of the child by

the parents, or one

where the parents are

living separately and a

decision must be made

as to the child’s place of

residence.

1. Les Etats parties

veillent à ce que l’enfant

ne soit pas séparé de ses

parents contre leur gré, à

moins que les autorités

compétentes ne déci-

dent, sous réserve de

révision judiciaire et

conformément aux lois

et procédures appli-

cables, que cette sépara-

tion est nécessaire dans

l’intérêt supé

rieur de

l’enfant. Une décision

en ce sens peut être

nécessaire dans certains

cas particuliers, par

exemple lorsque les

parents maltraitent ou

négligent l’enfant, ou

lorsqu’ils vivent séparé

-

ment et qu’une décision

doit être prise au sujet

du lieu de résidence de

l’enfant.

1. Konventionsstater-

na ska säkerställa att ett

barn inte skiljs från sina

föräldrar mot deras vilja

utom i de fall då behöri-

ga myndigheter, som är

underställda rättslig

prövning, i enlighet med

tillämplig lag och til-

lämpliga förfaranden,

bedömer att ett sådant

åtskiljande är nödvän-

digt för barnets bästa.

Ett sådant beslut kan

vara nödvändigt i ett

särskilt fall, t.ex. vid

övergrepp mot eller van-

vård av barnet från för-

äldrarnas sida eller då

föräldrarna lever åtskil-

da och ett beslut måste

fattas om var barnet ska

bo.

2. In any proceedings

pursuant to paragraph 1

of the present article, all

interested parties shall

be given an opportunity

to participate in the pro-

ceedings and make their

views known.

2. Dans tous les cas

prévus au paragraphe 1

du présent article, toutes

les parties intéressées

doivent avoir la possi-

bilité de participer aux

délibérations et de faire

connaître leurs vues.

2. Vid förfaranden

enligt punkt 1 i denna

artikel ska alla berörda

parter beredas möjlighet

att delta i förfarandet

och att lägga fram sina

synpunkter.

3. States Parties shall

respect the right of the

child who is separated

from one or both parents

to maintain personal

relations and direct con-

tact with both parents on

a regular basis, except if

it is contrary to the

child’s best interests.

3. Les Etats parties

respectent le droit de

l’enfant séparé

de ses

deux parents ou de l’un
d’eux d’entretenir

régulièrement des rela-

tions personnelles et des

contacts directs avec ses

deux parents, sauf si

cela est contraire à

l’intérêt supérieur de
l’enfant.

3. Konventionsstater-

na ska respektera rätten

för det barn som är skilt

från den ena av eller

båda föräldrarna att

regelbundet upprätthålla

ett personligt förhållan-

de till och direkta kon-

takter med båda föräld-

rarna, utom då detta stri-

der mot barnets bästa.

4. Where such separa-

tion results from any

action initiated by a

State Party, such as the

detention, imprison-

ment, exile, deportation

or death (including

death arising from any

cause while the person is

4. Lorsque la sépara-

tion résulte de mesures

prises par un Etat partie,

telles que la détention,

l’emprisonnement,
l’exil, l’expulsion ou la

mort (y compris la mort,

quelle qu’en soit la

cause, survenue en cours

4. Då ett sådant åt-

skiljande är följden av

åtgärder som en konven-

tionsstat tagit initiativet

till, t.ex. frihetsberövan-

de, fängslande, förvis-

ning, utvisning eller

dödsfall (inklusive döds-

fall oavsett orsak medan

2018:1197

background image

10

SFS

in the custody of the

State) of one or both

parents or of the child,

that State Party shall,

upon request, provide

the parents, the child or,

if appropriate, another

member of the family

with the essential in-

formation concerning

the whereabouts of the

absent member(s) of the

family unless the pro-

vision of the information

would be detrimental to

the well-being of the

child. States Parties shall

further ensure that the

submission of such a

request shall of itself en-

tail no adverse conse-

quences for the per-

son(s) concerned.

de détention) des deux

parents ou de l’un d’eux,
ou de l’enfant, l’Etat

partie donne sur de-

mande aux parents, à

l’enfant ou, s’il y a lieu,

à un autre membre de la

famille les renseigne-

ments essentiels sur le

lieu où se trouvent le

membre ou les membres

de la famille, à moins

que la divulgation de ces

renseignements ne soit

préjudiciable au bien-

être de l’enfant. Les

Etats parties veillent en

outre à ce que la pré-

sentation d’une telle

demande n’entraîne pas

en ellemême de con-

séquences fâcheuses

pour la personne ou les

personnes intéressées.

personen är frihetsbe-

rövad) som rör den ena

av eller båda föräldrarna

eller barnet, ska den

konventionsstaten på

begäran ge föräldrarna,

barnet eller, där så är

lämpligt, någon annan

medlem av familjen

väsentliga upplysningar

om var den eller de från-

varande familjemedlem-

marna vistas, såvida inte

lämnandet av upplys-

ningarna skulle vara till

skada för barnet. Kon-

ventionsstaterna ska

vidare säkerställa att

framställandet av en så-

dan begäran inte i sig

medför negativa följder

för den eller de personer

som berörs.

Article 10

Article 10

Artikel 10

1. In accordance with

the obligation of States

Parties under article 9,

paragraph 1, appli-

cations by a child or his

or her parents to enter or

leave a State Party for

the purpose of family

reunification shall be

dealt with by States

Parties in a positive,

humane and expeditious

manner. States Parties

shall further ensure that

the submission of such a

request shall entail no

adverse consequences

for the applicants and

for the members of their

family.

1. Conformément à

l’obligation incombant

aux Etats parties en

vertu du paragraphe 1 de

l’article 9, toute

demande faite par un

enfant ou ses parents en

vue d’entrer dans un

Etat partie ou de le

quitter aux fins de

réunification familiale

est considérée par les

Etats parties dans un

esprit positif, avec

humanité et diligence.

Les Etats parties veillent

en outre à ce que la pré-

sentation d’une telle
demande n’

entraîne pas

de conséquences fâcheu-

ses pour les auteurs de la

demande et les membres

de leur famille.

1. I enlighet med kon-

ventionsstaternas skyl-

dighet under artikel 9.1

ska ansökningar från ett

barn eller dess föräldrar

om att resa in i eller

lämna en konventions-

stat i familjeåterföre-

ningssyfte behandlas på

ett positivt, humant och

skyndsamt sätt av kon-

ventionsstaterna. Kon-

ventionsstaterna ska vi-

dare säkerställa att fram-

ställandet av en sådan

begäran inte medför

negativa följder för de

sökande och medlem-

mar av deras familj.

2. A child whose pa-

rents reside in different

States shall have the

right to maintain on a

regular basis, save in

exceptional circumstan-

ces personal relations

and direct contacts with

both parents. Towards

2. Un enfant dont les

parents résident dans des

Etats différents a le droit

d’entretenir, sauf circon

-

stances exceptionnelles,

des relations person-

nelles et des contacts

directs réguliers avec ses

deux parents. A cette

2. Ett barn vars för-

äldrar är bosatta i olika

stater ska ha rätt, utom i

undantagsfall, att regel-

bundet upprätthålla ett

personligt förhållande

till och direkta kontakter

med båda föräldrarna.

Konventionsstaterna ska

2018:1197

background image

11

SFS

that end and in accord-

ance with the obligation

of States Parties under

article 9, paragraph 1,

States Parties shall

respect the right of the

child and his or her

parents to leave any

country, including their

own, and to enter their

own country. The right

to leave any country

shall be subject only to

such restrictions as are

prescribed by law and

which are necessary to

protect the national

security, public order

(ordre public), public

health or morals or the

rights and freedoms of

others and are consistent

with the other rights

recognized in the pre-

sent Convention.

fin, et conformément à

l’obligation incom

bant

aux Etats parties en

vertu du paragraphe 1 de

l’article 9, les Etats par

-

ties respectent le droit

qu’ont l’enfant et ses

parents de quitter tout

pays, y compris le leur,

et de revenir dans leur

propre pays. Le droit de

quitter tout pays ne peut

faire l’objet que des

restrictions prescrites

par la loi qui sont

nécessaires pour

protéger la sécurité

nationale, l’

ordre public,

la santé ou la moralité

publiques, ou les droits

et libertés d’autrui, et

qui sont compatibles

avec les autres droits

reconnus dans la pré-

sente Convention.

för detta ändamål och i

enlighet med sin skyl-

dighet under artikel 9.1

respektera barnets och

dess föräldrars rätt att

lämna ett land, inklusive

sitt eget, och att resa in i

sitt eget land. Rätten att

lämna ett land ska en-

dast vara underkastad

sådana inskränkningar

som är föreskrivna i lag

och som är nödvändiga

för att skydda den natio-

nella säkerheten, rätts-

ordningens grunder

(ordre public), folk-

hälsan eller den all-

männa moralen eller

andra personers fri- och

rättigheter samt är för-

enliga med övriga rättig-

heter som erkänns i

denna konvention.

Article 11

Article 11

Artikel 11

1. States Parties shall

take measures to combat

the illicit transfer and

non-return of children

abroad.

1. Etats parties

prennent des mesures

pour lutter contre les

déplacements et les non-

retours illicites d’enfants
à l’étranger.

1. Konventionsstater-

na ska vidta åtgärder för

att bekämpa olovligt

bortförande och kvar-

hållande av barn i ut-

landet.

2. To this end, States

Parties shall promote the

conclusion of bilateral

or multilateral agree-

ments or accession to

existing agreements.

2. A cette fin, les

Etats paties favorisent la

conclusion d’accords

bilatéraux ou multilaté-

raux ou l’adhésion aux

accords existants.

2. För detta ändamål

ska konventionsstaterna

främja ingåendet av

bilaterala eller multilate-

rala överenskommelser

eller anslutning till be-

fintliga överenskommel-

ser.

Article 12

Article 12

Artikel 12

1. States Parties shall

assure to the child who

is capable of forming his

or her own views the

right to express those

views freely in all

matters affecting the

child, the views of the

child being given due

weight in accordance

with the age and matu-

rity of the child.

1. Les Etats parties

garantissent à l’enfant

qui est capable de

discernement le droit

d’exprimer librement

son opinion sur toute

question l’intéressant,

les opinions de l’enfant

étant dûment prises en

considération eu égard à

son âge et à son degré

de maturité.

1. Konventionsstater-

na ska tillförsäkra det

barn som är i stånd att

bilda egna åsikter rätten

att fritt uttrycka dessa i

alla frågor som rör bar-

net. Barnets åsikter ska

tillmätas betydelse i för-

hållande till barnets

ålder och mognad.

2. For this purpose,

the child shall in par-

ticular be provided the

2. A cette fin, on

donnera notamment à

l’enfant

la possibilité

2. För detta ändamål

ska barnet, i alla dom-

stolsförfaranden och

2018:1197

background image

12

SFS

opportunity to be heard

in any judicial and admi-

nistrative proceedings

affecting the child,

either directly, or

through a representative

or an appropriate body,

in a manner consistent

with the procedural rules

of national law.

d’être entendu dans

toute procédure

judiciaire ou administra-

tive l’intéressant, soit

directement, soit par

l’intermédiaire d’un
représentant ou d’une

organisation approprié,

de façon compatible

avec les règles de procé-

dure de la législation

nationale.

administrativa förfaran-

den som rör barnet, sär-

skilt beredas möjlighet

att höras, antingen direkt

eller genom en företrä-

dare eller ett lämpligt

organ och på ett sätt som

är förenligt med natio-

nella procedurregler.

Article 13

Article 13

Artikel 13

1. The child shall

have the right to free-

dom of expression; this

right shall include free-

dom to seek, receive and

impart information and

ideas of all kinds, re-

gardless of frontiers,

either orally, in writing

or in print, in the form

of art, or through any

other media of the

child’s choice.

1. L’enfant a droit à

la liberté d’expression.

Ce droit comprend la

liberté de rechercher, de

recevoir et de répandre

des informations et des

idées de toute espèce,

sans considération de

frontières, sous une

forme orale, écrite,

imprimée ou artistique,

ou par tout autre moyen

du choix de l’enfant.

1. Barnet ska ha rätt

till yttrandefrihet. Denna

rätt innefattar frihet att

oberoende av territori-

ella gränser söka, ta

emot och sprida infor-

mation och tankar av

alla slag, i tal, skrift eller

tryck, i konstnärlig form

eller genom annat ut-

trycksmedel som barnet

väljer.

2. The exercise of this

right may be subject to

certain restrictions, but

these shall only be such

as are provided by law

and are necessary:

2. L’exercice de ce

droit ne peut faire

l’objet que des seules

restrictions qui sont

prescrites par la loi et

qui sont nécessaires:

2. Utövandet av den-

na rätt får underkastas

vissa inskränkningar

men endast sådana som

är föreskrivna i lag och

som är nödvändiga:

(a) For respect of the

rights or reputations of

others; or

a) Au respect des

droits ou de la réputa-

tion d’autrui; ou

(a) för att respektera

andra personers rättig-

heter eller anseende,

eller,

(b) For the protection

of national security or of

public order (ordre

public), or of public

health or morals.

b) A la sauvegarde de

la sécurité nationale, de

l’ordre public, d

e la

santé ou de la moralité

publiques.

(b) för att skydda den

nationella säkerheten,

rättsordningens grunder

(ordre public) eller folk-

hälsan eller den allmän-

na moralen.

Article 14

Article 14

Artikel 14

1. States Parties shall

respect the right of the

child to freedom of

thought, conscience and

religion.

1. Les Etats parties

respectent le droit de

l’enfant à la liberté de

pensée, de conscience et

de religion.

1. Konventionsstater-

na ska respektera bar-

nets rätt till tankefrihet,

samvetsfrihet och reli-

gionsfrihet.

2. Parties shall

respect the rights and

duties of the parents

and, when applicable,

legal guardians, to pro-

vide direction to the

child in the exercise of

2. Les Etats parties

respectent le droit et le

devoir des parents ou, le

cas échéant, des repré-

sentants légaux de

l’enfant, de guider celui

-

ci dans l’exercice du

droit susmentionné

2. Konventionsstater-

na ska respektera föräld-

rarnas och, i förekom-

mande fall, vårdnads-

havares rättigheter och

skyldigheter att på ett

sätt som är förenligt

med barnets fortlöpande

2018:1197

background image

13

SFS

his or her right in a man-

ner consistent with the

evolving capacities of

the child.

d’une manière qui

corresponde au déve-

loppement de ses capa-

cités.

utveckling ge barnet

ledning då det utövar sin

rätt.

3. Freedom to mani-

fest one’s religion or

beliefs may be subject

only to such limitations

as are prescribed by law

and are necessary to pro-

tect public safety, order,

health or morals, or the

fundamental rights and

freedoms of others.

3. La liberté de mani-

fester sa religion ou ses

convictions ne peut être

soumise qu’aux se

ules

restrictions qui sont

prescrites par la loi et

qui sont nécessaires

pour préserver la sûreté

publique, l’ordre public,

la santé et la moralité

publiques, ou les libertés

et droits fondamentaux

d’autrui.

3. Friheten att utöva

sin religion eller tro får

underkastas endast så-

dana inskränkningar

som är föreskrivna i lag

och som är nödvändiga

för att skydda den all-

männa säkerheten, rätts-

ordningens grunder,

folkhälsan eller den all-

männa moralen eller

andra personers grund-

läggande fri- och rättig-

heter.

Article 15

Article 15

Artikel 15

1. States Parties re-

cognize the rights of the

child to freedom of asso-

ciation and to freedom

of peaceful assembly.

1. Les Etats parties

reconnaissent les droits

de l’enfant à la liberté
d’association et à la

liberté de réunion paci-

fique.

1. Konventionsstater-

na erkänner barnets rätt

till föreningsfrihet och

till fredliga samman-

komster.

2. No restrictions may

be placed on the exer-

cise of these rights other

than those imposed in

conformity with the law

and which are necessary

in a democratic society

in the interests of natio-

nal security or public

safety, public order

(ordre public), the

protection of public

health or morals or the

protection of the rights

and freedoms of others.

2. L’exercice de ces

droits ne peut faire

l’objet que des seules

restrictions qui sont

prescrites par la loi et

qui sont nécessaires

dans une société

démocratique, dans

l’intérêt de la sécurité

nationale, de la sûreté

publique ou de l’ordre

public, ou pour protéger

la santé ou la moralité

publiques, ou les droits

et libertés d’autrui.

2. Utövandet av dessa

rättigheter får inte

underkastas andra in-

skränkningar än sådana

som är föreskrivna i lag

och som är nödvändiga i

ett demokratiskt sam-

hälle med hänsyn till

den nationella säker-

heten eller den allmänna

säkerheten, rättsordnin-

gens grunder (ordre

public), skyddet av folk-

hälsan eller den

allmänna moralen eller

skyddet av andra per-

soners fri- och rättighe-

ter.

Article 16

Article 16

Artikel 16

1. No child shall be

subjected to arbitrary or

unlawful interference

with his or her privacy,

family, home or corre-

spondence, nor to un-

lawful attacks on his or

her honour and reputa-

tion.

1. Nul enfant ne fera

l’objet d’immixtions

arbitraires ou illégales

dans sa vie privée, sa

famille, son domicile ou

sa correspondance, ni

d’atteintes illégales à

son honneur et à sa

réputation.

1. Inget barn får ut-

sättas för godtyckliga

eller olagliga ingripan-

den i sitt privat- och

familjeliv, sitt hem eller

sin korrespondens och

inte heller för olagliga

angrepp på sin heder

och sitt anseende.

2. The child has the

right to the protection of

2. L’enfant a droit à

la protection de la loi

contre de telles

2. Barnet har rätt till

lagens skydd mot sådana

2018:1197

background image

14

SFS

the law against such

interference or attacks.

immixtions ou de telles

atteintes.

ingripanden eller an-

grepp.

Article 17

Article 17

Artikel 17

States Parties recog-

nize the important func-

tion performed by the

mass media and shall

ensure that the child has

access to information

and material from a

diversity of national and

international sources,

especially those aimed

at the promotion of his

or her social, spiritual

and moral well-being

and physical and mental

health. To this end,

States Parties shall:

Les Etats parties

reconnaissent l’impor-

tance de la fonction

remplie par les médias

et veillent à ce que

l’enfant ait accès

à une

information et à des

matériels provenant de

sources nationales et

internationales diverses,

notamment ceux qui

visent à promouvoir son

bien-être social, spirituel

et moral ainsi que sa

santé physique et men-

tale. A cette fin, les

Etats parties:

Konventionsstaterna

erkänner den viktiga

uppgift som massmedier

utför och ska säkerställa

att barnet har tillgång till

information och material

från olika nationella och

internationella källor,

särskilt sådant som syf-

tar till att främja dess

sociala, andliga och

moraliska välmående

samt fysiska och psykis-

ka hälsa. Konventions-

staterna ska för detta än-

damål:

(a) Encourage the

mass media to dissemi-

nate information and

material of social and

cultural benefit to the

child and in accordance

with the spirit of article

29;

a) Encouragent les

médias à diffuser une

information et des

matériels qui présentent

une utilité sociale et

culturelle pour l’enfant
et répondent à l’esprit de
l’article 29;

(a) uppmuntra mass-

medier att sprida infor-

mation och material av

socialt och kulturellt

värde för barnet och i

enlighet med andan i

artikel 29,

(b) Encourage inter-

national co-operation in

the production, ex-

change and dissemina-

tion of such information

and material from a

diversity of cultural, na-

tional and international

sources;

b) Encouragent la

coopération internatio-

nale en vue de produire,

d’échanger et de diffu

ser

une information et des

matériels de ce type

provenant de différentes

sources culturelles,

nationales et internatio-

nales;

(b) uppmuntra inter-

nationellt samarbete vad

gäller produktion, utbyte

och spridning av sådan

information och sådant

material från olika

kulturer och nationella

och internationella

källor,

(c) Encourage the

production and dissemi-

nation of children’s

books;

c) Encouragent la

production et la diffu-

sion de livres pour en-

fants;

(c) uppmuntra pro-

duktion och spridning av

barnböcker,

(d) Encourage the

mass media to have par-

ticular regard to the

linguistic needs of the

child who belongs to a

minority group or who is

indigenous;

d) Encouragent les

médias à tenir particu-

lièrement compte des

besoins linguistiques des

enfants autochtones ou

appartenant à un groupe

minoritaire;

(d) uppmuntra mass-

medier att ta särskild

hänsyn till de språkliga

behoven hos ett barn

som tillhör en minori-

tetsgrupp eller ett urfolk,

(e) Encourage the

development of appro-

priate guidelines for the

protection of the child

from information and

material injurious to his

or her well-being, bea-

e) Favorisent

l’élaboration de princi

-

pes directeurs

appropriés destinés à

protéger l’enfant c

ontre

l’information et les

matériels qui nuisent à

son bien-être, compte

(e) uppmuntra ut-

vecklingen av lämpliga

riktlinjer för att skydda

barnet mot information

och material som är till

skada för barnets väl-

färd, med beaktande av

2018:1197

background image

15

SFS

ring in mind the pro-

visions of articles 13 and

18.

tenu des dispositions des

articles 13 et 18.

bestämmelserna i artik-

larna 13 och 18.

Article 18

Article 18

Artikel 18

1. States Parties shall

use their best efforts to

ensure recognition of the

principle that both pa-

rents have common re-

sponsibilities for the up-

bringing and develop-

ment of the child. Pa-

rents or, as the case may

be, legal guardians, have

the primary responsi-

bility for the upbringing

and development of the

child. The best interests

of the child will be their

basic concern.

1. Les Etats parties

s’emploient de leur

mieux à assurer la

reconnaissance du prin-

cipe selon lequel les

deux parents ont une

responsabilité commune

pour ce qui est d’élever
l’enfant et d’assurer son

développement. La

responsabilité d’élever

l’enfant et d’assurer son

développement incombe

au premier chef aux

parents ou, le cas

échéant, à ses représen-

tants légaux. Ceux-ci

doivent être guidés

avant tout par l’intérêt
supérieur de l’enfant

1. Konventionsstater-

na ska göra sitt bästa för

att säkerställa erkännan-

det av principen att båda

föräldrarna har gemen-

samt ansvar för barnets

uppfostran och utveck-

ling. Föräldrar eller, i

förekommande fall,

vårdnadshavare har

huvudansvaret för bar-

nets uppfostran och ut-

veckling. Dessa ska låta

sig vägledas av vad som

bedöms vara barnets

bästa.

2. For the purpose of

guaranteeing and pro-

moting the rights set

forth in the present Con-

vention, States Parties

shall render appropriate

assistance to parents and

legal guardians in the

performance of their

child-rearing responsi-

bilities and shall ensure

the development of in-

stitutions, facilities and

services for the care of

children.

2. Pour garantir et

promouvoir les droits

énoncés dans la présente

Convention, les Etats

parties accordent l’aide

appropriée aux parents

et aux représentants lé-

gaux de l’enfant dans
l’exercice de la respon

-

sabilité qui leur incombe

d’élever l’enfant et assu

-

rent la mise en place

d’institutions, d’éta

-

blissements et de

services chargés de

veiller au bien-être des

enfants.

2. För att garantera

och främja de rättigheter

som anges i denna kon-

vention ska konven-

tionsstaterna ge lämpligt

stöd till föräldrar och

vårdnadshavare då de

fullgör sitt ansvar för

barnets uppfostran och

säkerställa utvecklingen

av institutioner, inrätt-

ningar och tjänster för

omvårdnad av barn.

3. States Parties shall

take all appropriate mea-

sures to ensure that

children of working pa-

rents have the right to

benefit from childcare

services and facilities

for which they are eligi-

ble.

3. Les Etats parties

prennent toutes les me-

sures appropriées pour

assurer aux enfants dont

les parents travaillent le

droit de bénéficier des

services et établisse-

ments de garde d’en

-

fants pour lesquels ils

remplissent les condi-

tions requises.

3. Konventionsstater-

na ska vidta alla lämp-

liga åtgärder för att

säkerställa att barn till

förvärvsarbetande

föräldrar har rätt att

åtnjuta den barnomsorg

som de är berättigade

till.

Article 19

Article 19

Artikel 19

1. States Parties shall

take all appropriate le-

gislative, administrative,

1. Les Etats parties

prennent toutes les

mesures législatives,

1. Konventionsstater-

na ska vidta alla lämp-

2018:1197

background image

16

SFS

social and educational

measures to protect the

child from all forms of

physical or mental vio-

lence, injury or abuse,

neglect or negligent

treatment, maltreatment

or exploitation, inclu-

ding sexual abuse, while

in the care of parent(s),

legal guardian(s) or any

other person who has the

care of the child.

administratives, sociales

et éducatives

appropriées pour proté-

ger l’e

nfant contre toute

forme de violence,

d’atteinte ou de brutali

-

tés physiques ou men-

tales, d’abandon ou de

négligence, de mauvais

traitements ou d’exploi

-

tation, y compris la

violence sexuelle, pen-

dant qu’il est sous la

garde de ses parents ou

de l’un d’eux, de son ou

ses représentants légaux

ou de toute autre per-

sonne à qui il est confié.

liga lagstiftningsåtgär-

der, administrativa, soci-

ala och utbildningsmäs-

siga åtgärder för att

skydda barnet mot alla

former av fysiskt eller

psykiskt våld, skada

eller övergrepp, vanvård

eller försumlig behand-

ling, misshandel eller ut-

nyttjande, inklusive

sexuella övergrepp, me-

dan barnet är i föräld-

rarnas eller den ena för-

älderns, vårdnadshava-

rens eller annan persons

vård.

2. Such protective

measures should, as

appropriate, include

effective procedures for

the establishment of

social programmes to

provide necessary

support for the child and

for those who have the

care of the child, as well

as for other forms of

prevention and for

identification, reporting,

referral, investigation,

treatment and follow-up

of instances of child

maltreatment described

heretofore, and, as

appropriate, for judicial

involvement.

2. Ces mesures de

protection doivent com-

prendre, selon qu’il con

-

viendra, des procédures

efficaces pour l’éta

-

blissement de pro-

grammes sociaux visant

à fournir l’appui néces-

saire à l’enfant et à ceux

à qui il est confié, ainsi

que pour d’autres

formes de prévention, et

aux fins d’identifi

cation,

de rapport, de renvoi,

d’enquête, de traitement

et de suivi pour les cas

de mauvais traitements

de l’e

nfant décrits ci-

dessus, et comprendre

également, selon qu’il

conviendra, des procé-

dures d’intervention

judiciaire.

2. Sådana skyddsåt-

gärder bör, där så är

lämpligt, innefatta effek-

tiva förfaranden för så-

väl upprättandet av soci-

ala program som syftar

till att ge barnet och de

personer som har hand

om barnet nödvändigt

stöd, som för andra for-

mer av förebyggande

och för identifiering,

rapportering, remit-

tering, undersökning,

behandling och uppfölj-

ning av fall av ovan be-

skrivna sätt att behandla

barn illa och, där så är

lämpligt, förfaranden för

rättsligt ingripande.

Article 20

Article 20

Artikel 20

1. A child temporarily

or permanently deprived

of his or her family en-

vironment, or in whose

own best interests can-

not be allowed to remain

in that environment,

shall be entitled to spe-

cial protection and assis-

tance provided by the

State.

1. Tout enfant qui est

temporairement ou

définitivement privé de

son milieu familial, ou

qui dans son propre

intérêt ne peut être laissé

dans ce milieu, a droit à

une protection et une

aide spéciales de l’Etat.

1. Ett barn som tillfäl-

ligt eller varaktigt berö-

vats sin familjemiljö,

eller som för sitt eget

bästa inte kan tillåtas

stanna kvar i denna mil-

jö, ska ha rätt till särskilt

skydd och stöd från sta-

tens sida.

2. States Parties shall

in accordance with their

2. Les Etats parties

prévoient pour cet en-

fant une protection de

remplacement conforme

2. Konventionsstater-

na ska i enlighet med sin

nationella lagstiftning

säkerställa alternativ

2018:1197

background image

17

SFS

national laws ensure al-

ternative care for such a

child.

à leur législation natio-

nale.

omvårdnad för ett sådant

barn.

3. Such care could in-

clude, inter alia, foster

placement, kafalah of

Islamic law, adoption or

if necessary placement

in suitable institutions

for the care of children.

When considering solu-

tions, due regard shall

be paid to the desira-

bility of continuity in a

child’s upbringing and
to the child’s ethnic,

religious, cultural and

linguistic background.

3. Cette protection de

remplacement peut

notamment avoir la

forme du placement

dans une famille, de la

kafalah de droit isla-

mique, de l’adoption ou,

en cas de nécessité, du

placement dans un éta-

blissement pour enfants

approprié. Dans le choix

entre ces solutions, il est

dûment tenu compte de

la nécessité d’une cer-

taine continuité dans

l’éducation de l’enfant,

ainsi que de son origine

ethnique, religieuse,

culturelle et linguistique.

3. Sådan omvårdnad

kan bl.a. innefatta place-

ring i familjehem, kafa-

lah i islamsk rätt, adop-

tion eller, om nödvän-

digt, placering i lämp-

liga institutioner för om-

vårdnad av barn. Då lös-

ningar övervägs ska

vederbörlig hänsyn tas

till önskvärdheten av

kontinuitet i ett barns

uppfostran och till bar-

nets etniska, religiösa,

kulturella och språkliga

bakgrund.

Article 21

Article 21

Artikel 21

States Parties that re-

cognize and/or permit

the system of adoption

shall ensure that the best

interests of the child

shall be the paramount

consideration and they

shall:

Les Etats parties qui

admettent et/ou auto-

risent l’adoption s’assu

-

rent que l’intérêt supé

-

rieur de l’enfant est la

considération

primordiale en la

matière, et:

Konventionsstater

som erkänner och/eller

tillåter adoption ska

säkerställa att största

vikt ges till vad som be-

döms vara barnets bästa

och ska:

(a) Ensure that the

adoption of a child is au-

thorized only by com-

petent authorities who

determine, in accord-

ance with applicable law

and procedures and on

the basis of all pertinent

and reliable information,

that the adoption is per-

missible in view of the

child’s status concerning

parents, relatives and

legal guardians and that,

if required, the persons

concerned have given

their informed consent

to the adoption on the

basis of such counsel-

ling as may be neces-

sary;

a) Veillent à ce que

l’adoption d’un enfant

ne soit autorisée que par

les autorités compéten-

tes, qui vérifient, con-

formément à la loi et

aux procédures appli-

cables et sur la base de

tous les renseignements

fiables relatifs au cas

considéré, que l’adop

-

tion peut avoir lieu eu

égard à la situation de

l’enfant par rapport à ses

père et mère, parents et

représentants légaux et

que, le cas échéant, les

personnes intéressées

ont donné leur consente-

ment à l’adoption en

connaissance de cause,

après s’être entourées

des avis nécessaires;

(a) säkerställa att

adoption av ett barn

godkänns endast av

behöriga myndigheter,

som i enlighet med til-

lämplig lag och tillämp-

liga förfaranden och på

grundval av all relevant

och tillförlitlig informa-

tion beslutar att adoptio-

nen kan tillåtas med

hänsyn till barnets ställ-

ning i förhållande till

föräldrar, släktingar och

vårdnadshavare och att,

om så krävs, de personer

som berörs har lämnat

ett informerat samtycke

till adoptionen på grund-

val av sådan rådgivning

som kan behövas,

(b) Recognize that

intercountry adoption

may be considered as an

b) Reconnaissent que

l’adoption à l’étrange

r

peut être envisagée

(b) erkänna att inter-

nationell adoption kan

2018:1197

background image

18

SFS

alternative means of

child’s care, if the child

cannot be placed in a

foster or an adoptive

family or cannot in any

suitable manner be cared

for in the child’s country

of origin;

comme un autre moyen

d’assurer les soins
nécessaires à l’enfant, si

celui-ci ne peut, dans

son pays d’origine, être

placé dans une famille

nourricière ou adoptive

ou être convenablement

élevé;

övervägas som en alter-

nativ form av omvård-

nad om barnet, om

barnet inte kan placeras

i ett familjehem eller en

adoptivfamilj eller kan

tas om hand på lämpligt

sätt i sitt hemland,

(c) Ensure that the

child concerned by

intercountry adoption

enjoys safeguards and

standards equivalent to

those existing in the case

of national adoption;

c) Veillent, en cas

d’adoption à l’étrang

er,

à ce que l’enfant ait le

bénéfice de garanties et

de normes équivalant à

celles existant en cas

d’adoption nationale;

(c) säkerställa att det

barn som berörs av

internationell adoption

omfattas av garantier

och normer som mot-

svarar dem som gäller

vid nationell adoption,

(d) Take all appropri-

ate measures to ensure

that, in intercountry

adoption, the placement

does not result in impro-

per financial gain for

those involved in it;

d) Prennent toutes les

mesures appropriées

pour veiller à ce que, en

cas d’adoption à l’étran

-

ger, le placement de

l’enfant ne se traduise

pas par un profit

matériel indu pour les

personnes qui en sont

responsables;

(d) vidta alla lämpliga

åtgärder för att vid inter-

nationell adoption säker-

ställa att placeringen

inte leder till otillbörlig

ekonomisk vinning för

de personer som med-

verkar i denna,

(e) Promote, where

appropriate, the object-

ives of the present ar-

ticle by concluding bi-

lateral or multilateral

arrangements or agree-

ments, and endeavour,

within this framework,

to ensure that the place-

ment of the child in an-

other country is carried

out by competent autho-

rities or organs.

e) Poursuivent les

objectifs du présent

article en concluant des

arrangements ou des

accords bilatéraux ou

multilatéraux, selon les

cas, et s’efforcent dans

ce cadre de veiller à ce

que les placements

d’enfants à l’étranger

soient effectués par des

autorités ou des organes

compétents.

(e) främja, där så är

lämpligt, målen i denna

artikel genom att ingå

bilaterala eller multi-

laterala arrangemang

eller överenskommelser

och inom denna ram

sträva efter att säker-

ställa att placeringen av

barnet i ett annat land

sker genom behöriga

myndigheter eller organ.

Article 22

Article 22

Artikel 22

1. States Parties shall

take appropriate measu-

res to ensure that a child

who is seeking refugee

status or who is conside-

red a refugee in accord-

ance with applicable

international or domestic

law and procedures

shall, whether unaccom-

panied or accompanied

by his or her parents or

by any other person, re-

ceive appropriate protec-

tion and humanitarian

assistance in the enjoy-

ment of applicable rights

1. Les Etats parties

prennent les mesures

appropriées pour qu’un

enfant qui cherche à

obtenir le statut de

réfugié ou qui est con-

sidéré comme réfugié en

vertu des règles et pro-

cédures du droit inter-

national ou national

applicable, qu’il soit

seul ou accompagné de

ses père et mère ou de

toute autre personne,

bénéficie de la protec-

tion et de l’assistance

humanitaire voulues

1. Konventionsstater-

na ska vidta lämpliga åt-

gärder för att säkerställa

att ett barn som söker

flyktingstatus eller anses

som flykting i enlighet

med tillämplig interna-

tionell eller nationell rätt

och tillämpliga förfaran-

den, och oberoende av

om det kommer ensamt

eller tillsammans med

sina föräldrar eller nå-

gon annan person, får

lämpligt skydd och hu-

manitärt bistånd vid åt-

2018:1197

background image

19

SFS

set forth in the present

Convention and in other

international human

rights or humanitarian

instruments to which the

said States are Parties.

pour lui permettre de

jouir des droits que lui

reconnaissent la pré-

sente Convention et les

autres instruments inter-

nationaux relatifs aux

droits de l’homme ou de

caractère humanitaire

auxquels lesdits Etats

sont parties.

njutandet av de tillämp-

liga rättigheter som an-

ges i denna konvention

och i andra internatio-

nella instrument som rör

mänskliga rättigheter

eller humanitär rätt, som

nämnda stater tillträtt.

2. For this purpose,

States Parties shall pro-

vide, as they consider

appropriate, co-opera-

tion in any efforts by the

United Nations and

other competent inter-

governmental organi-

zations or non-govern-

mental organizations co-

operating with the Uni-

ted Nations to protect

and assist such a child

and to trace the parents

or other members of the

family of any refugee

child in order to obtain

information necessary

for reunification with his

or her family. In cases

where no parents or

other members of the

family can be found, the

child shall be accorded

the same protection as

any other child perma-

nently or temporarily

deprived of his or her

family environment for

any reason, as set forth

in the present Conven-

tion.

2. A cette fin, les

Etats parties collaborent,

selon qu’ils le jugent

nécessaire, à tous les

efforts faits par

l’Organisation des

Nations Unies et les

autres organisations

intergouvernementales

ou non gouvernemen-

tales compétentes

collaborant avec

l’Organisation des

Nations Unies pour

protéger et aider les

enfants qui se trouvent

en pareille situation et

pour rechercher les père

et mère ou autres

membres de la famille

de tout enfant réfugié en

vue d’

obtenir les ren-

seignements nécessaires

pour le réunir à sa

famille. Lorsque ni le

père, ni la mère, ni

aucun autre membre de

la famille ne peut être

retrouvé, l’en

fant se voit

accorder, selon les prin-

cipes énoncés dans la

présente Convention, la

même protection que

tout autre enfant défini-

tivement ou temporaire-

ment privé de son milieu

familial pour quelque

raison que ce soit.

2. För detta ändamål

ska konventionsstaterna,

på sätt de finner lämp-

ligt, samarbeta i varje

ansträngning som görs

av Förenta nationerna

och andra behöriga mel-

lanstatliga organisatio-

ner eller ickestatliga

organisationer, som

samarbetar med Förenta

nationerna, för att skyd-

da och bistå ett sådant

barn och för att spåra

föräldrarna eller andra

familjemedlemmar till

ett flyktingbarn i syfte

att få den information

som är nödvändig för att

barnet ska kunna åter-

förenas med sin familj.

I fall då föräldrar eller

andra familjemedlem-

mar inte kan påträffas,

ska barnet ges samma

skydd som varje annat

barn som varaktigt eller

tillfälligt berövats sin

familjemiljö av något

skäl, i enlighet med den-

na konvention.

Article 23

Article 23

Artikel 23

1. States Parties re-

cognize that a mentally

or physically disabled

child should enjoy a full

and decent life, in

conditions which ensure

dignity, promote self-

reliance and facilitate

1. Les Etats parties

reconnaissent que les

enfants mentalement ou

physiquement handi-

capés doivent mener une

vie pleine et décente,

dans des conditions qui

garantissent leur dignité,

1. Konventionsstater-

na erkänner att ett barn

med fysisk eller psykisk

funktionsnedsättning bör

åtnjuta ett fullvärdigt

och anständigt liv under

förhållanden som säker-

ställer värdighet, främjar

2018:1197

background image

20

SFS

the child’s active

participation in the

community.

favorisent leur autono-

mie et facilitent leur par-

ticipation active à la vie

de la collectivité.

tilltron till den egna för-

mågan och möjliggör

barnets aktiva deltagan-

de i samhället.

2. States Parties re-

cognize the right of the

disabled child to special

care and shall encourage

and ensure the

extension, subject to

available resources, to

the eligible child and

those responsible for his

or her care, of assistance

for which application is

made and which is

appropriate to the

child’s condition and to

the circumstances of the

parents or others caring

for the child.

2. Les Etats parties

reconnaissent le droit à

des enfants handicapés

de bénéficier de soins

spéciaux et encouragent

et assurent, dans la

mesure des ressources

disponibles, l’oc

troi, sur

demande, aux enfants

handicapés remplissant

les conditions requises

et à ceux qui en ont la

charge, d’une aide adap

-

tée à l’état de l’enfant et

à la situation de ses

parents ou de ceux à qui

il est confié.

2. Konventionsstater-

na erkänner rätten till

särskild omvårdnad för

ett barn med funktions-

nedsättning och ska,

inom ramen för tillgäng-

liga resurser, uppmuntra

och säkerställa att det

berättigade barnet och

de som ansvarar för dess

omvårdnad får stöd för

vilket ansökan förelig-

ger, i enlighet med vad

som är lämpligt med

hänsyn till barnets till-

stånd och föräldrarnas

förhållanden eller för-

hållandena hos andra

som tar hand om barnet.

3. Recognizing the

special needs of a dis-

abled child, assistance

extended in accordance

with paragraph 2 of the

present article shall be

provided free of charge,

whenever possible, ta-

king into account the

financial resources of

the parents or others ca-

ring for the child, and

shall be designed to en-

sure that the disabled

child has effective

access to and receives

education, training,

health care services,

rehabilitation services,

preparation for employ-

ment and recreation

opportunities in a man-

ner conducive to the

child’s achieving the

fullest possible social

integration and indivi-

dual development, in-

cluding his or her cul-

tural and spiritual deve-

lopment.

3. Eu égard aux be-

soins particuliers des

enfants handicapés,

l’aide fournie con

-

formément au para-

graphe 2 du présent

article est gratuite

chaque fois qu’il est

possible, compte tenu

des ressources finan-

cières de leurs parents

ou de ceux à qui l’enfant

est confié, et elle est

conçue de telle sorte que

les enfants handicapés

aient effectivement

accès à l’éducation, à la

formation, aux soins de

santé, à la rééducation, à

la préparation à l’emploi

et aux activités récréa-

tives, et bénéficient de

ces services de façon

propre à assurer une

intégration sociale aussi

complète que possible et

leur épanouissement

personnel, y compris

dans le domaine culturel

et spirituel.

3. Med hänsyn till att

ett barn med funktions-

nedsättning har särskilda

behov ska det stöd som

lämnas enligt punkt 2 i

denna artikel vara kost-

nadsfritt, då så är möj-

ligt, med beaktande av

föräldrarnas ekonomiska

tillgångar eller de eko-

nomiska tillgångarna

hos andra som tar hand

om barnet. Stödet ska

syfta till att säkerställa

att barnet har effektiv

tillgång till och får ut-

bildning, hälso- och

sjukvård, rehabilitering

och habilitering, förbe-

redelse för arbetslivet

och möjligheter till re-

kreation på ett sätt som

bidrar till barnets största

möjliga integrering i

samhället och individu-

ella utveckling, inklu-

sive dess kulturella och

andliga utveckling.

4. States Parties shall

promote, in the spirit of

international co-

operation, the exchange

of appropriate infor-

mation in the field of

4. Dans un esprit de

coopération internatio-

nale, les Etats parties

favorisent l’échange

d’informations perti

-

nentes dans le domaine

4. Konventionsstater-

na ska i en anda av

internationellt samarbete

främja utbyte av lämplig

information på området

för förebyggande hälso-

2018:1197

background image

21

SFS

preventive health care

and of medical, psycho-

logical and functional

treatment of disabled

children, including

dissemination of and

access to information

concerning methods of

rehabilitation, education

and vocational services,

with the aim of enabling

States Parties to improve

their capabilities and

skills and to widen their

experience in these

areas. In this regard,

particular account shall

be taken of the needs of

developing countries.

des soins de santé

préventifs et du traite-

ment médical, psycholo-

gique et fonctionnel des

enfants handicapés, y

compris par la diffusion

d’informations con

cer-

nant les méthodes de

rééducation et les ser-

vices de formation

professionnelle, ainsi

que l’accès à ces

données, en vue de per-

mettre aux Etats parties

d’améliorer leurs capa

-

cités et leurs compé-

tences et d’élar

gir leur

expérience dans ces

domaines. A cet égard,

il est tenu particulière-

ment compte des

besoins des pays en

développement.

vård och medicinsk,

psykologisk och funk-

tionell behandling av

barn med funktionsned-

sättning, inklusive sprid-

ning av och tillgång till

information om habili-

teringsmetoder, utbild-

ning och yrkesinriktad

utbildning, i syfte att

göra det möjligt för kon-

ventionsstater att för-

bättra sin kapacitet och

kompetens och vidga sin

erfarenhet på dessa om-

råden. Särskild hänsyn

ska härvid tas till ut-

vecklingsländernas be-

hov.

Article 24

Article 24

Artikel 24

1. States Parties re-

cognize the right of the

child to the enjoyment

of the highest attainable

standard of health and to

facilities for the treat-

ment of illness and re-

habilitation of health.

States Parties shall strive

to ensure that no child is

deprived of his or her

right of access to such

health care services.

1. Les Etats parties

reconnaissent le droit de

l’enfant de jouir du

meilleur état de santé

possible et de bénéficier

de services médicaux et

de rééducation. Ils

s’efforcent de garantir
qu’aucun enfant ne soit

privé du droit d’avoir

accès à ces services.

1. Konventionsstater-

na erkänner barnets rätt

till bästa möjliga hälsa

och tillgång till hälso-

och sjukvård och reha-

bilitering. Konventions-

staterna ska sträva efter

att säkerställa att inget

barn berövas sin rätt att

ha tillgång till sådan häl-

so- och sjukvård.

2. States Parties shall

pursue full implementa-

tion of this right and, in

particular, shall take

appropriate measures:

2. Les Etats parties

s’efforcent d’assurer la

réalisation intégrale du

droit susmentionné et,

en particulier, prennent

les mesures appropriées

pour:

2. Konventionsstater-

na ska sträva efter att till

fullo förverkliga denna

rätt och ska särskilt vid-

ta lämpliga åtgärder för

att:

(a) To diminish infant

and child mortality;

a) Réduire la mortali-

té parmi les nourrissons

et les enfants;

(a) minska spädbarns-

och barnadödligheten,

(b) To ensure the pro-

vision of necessary

medical assistance and

health care to all child-

ren with emphasis on the

development of primary

health care;

b) Assurer à tous les

enfants l’assistance

médicale et les soins de

santé nécessaires,

l’accent étant mis sur le

développement des

soins de santé primaires;

(b) säkerställa att alla

barn tillhandahålls nöd-

vändig hälso- och sjuk-

vård med tonvikt på ut-

veckling av primärvår-

den,

(c) To combat disease

and malnutrition, inclu-

c) Lutter contre la

maladie et la mal-

nutrtion, y compris dans

(c) bekämpa sjukdom

och undernäring, bland

annat inom ramen för

2018:1197

background image

22

SFS

ding within the frame-

work of primary health

care, through, inter alia,

the application of rea-

dily available techno-

logy and through the

provision of adequate

nutritious foods and

clean drinking-water,

taking into consideration

the dangers and risks of

environmental pollution;

le cadre de soins de

santé primaires, grâce

notamment à l’utilisa-

tion de techniques aisé-

ment disponibles et à la

fourniture d’aliments
nutritifs et d’eau

potable, compte tenu des

dangers et des risques de

pollution du milieu

naturel;

primärvården, genom ut-

nyttjande av lättillgäng-

lig teknik och tillhanda-

hållande av lämpliga

och näringsrika livs-

medel och rent dricks-

vatten, med beaktande

av de faror och risker

som miljöförstöring

innebär,

(d) To ensure appro-

priate prenatal and post-

natal health care for mo-

thers;

d) Assurer aux mères

des soins prénatals et

postnatals appropriés;

(d) säkerställa till-

fredsställande hälso- och

sjukvård för mödrar före

och efter förlossningen,

(e) To ensure that all

segments of society, in

particular parents and

children, are informed,

have access to education

and are supported in the

use of basic knowledge

of child health and nutri-

tion, the advantages of

breast-feeding, hygiene

and environmental sani-

tation and the prevention

of accidents;

e) Faire en sorte que

tous les groupes de la

société, en particulier les

parents et les enfants,

reçoivent une informa-

tion sur la santé et la

nutrition de l’enfant, les
avantages de l’allaite

-

ment au sein, l’hygiène

et la salubrité de l’envi

-

ronnement et la préven-

tion des accidents, et

bénéficient d’une aide

leur permettant de

mettre à profit cette

information;

(e) säkerställa att alla

grupper i samhället, sär-

skilt föräldrar och barn,

får information om och

har tillgång till undervis-

ning om barnhälsovård

och näringslära, för-

delarna med amning,

hygien och ren miljö

och förebyggande av

olycksfall och får stöd

vid användning av så-

dana grundläggande

kunskaper,

(f) To develop pre-

ventive health care,

guidance for parents and

family planning educa-

tion and services.

f) Développer les

soins de santé préven-

tifs, les conseils aux

parents et l’éducation et

les services en matière

de planification

familiale.

(f) utveckla förebyg-

gande hälso- och sjuk-

vård, föräldrarådgivning

samt undervisning om

och hjälp i familjeplane-

ringsfrågor.

3. States Parties shall

take all effective and

appropriate measures

with a view to aboli-

shing traditional prac-

tices prejudicial to the

health of children.

3. Les Etats parties

prennent toutes les

mesures efficaces

appropriées en vue

d’abolir les pra

tiques

traditionnelles pré-

judiciables à la santé des

enfants.

3. Konventionsstater-

na ska vidta alla effek-

tiva och lämpliga åtgär-

der i syfte att avskaffa

traditionella sedvänjor

som är skadliga för

barns hälsa.

4. States Parties un-

dertake to promote and

encourage international

co-operation with a view

to achieving pro-

gressively the full

realization of the right

recognized in the

present article. In this

regard, particular

account shall be taken of

4. Les Etats parties

s’en

gagent à favoriser et

à encourager la coopéra-

tion internationale en

vue d’assurer progressi

-

vement la pleine réalisa-

tion du droit reconnu

dans le présent article. A

cet égard, il est tenu par-

ticulièrement compte

des besoins des pays en

développement.

4. Konventionsstater-

na åtar sig att främja och

uppmuntra internatio-

nellt samarbete i syfte

att gradvis uppnå det

fulla förverkligandet av

den rätt som erkänns i

denna artikel. Särskild

hänsyn ska härvid tas till

utvecklingsländernas be-

hov.

2018:1197

background image

23

SFS

the needs of developing

countries.

Article 25

Article 25

Artikel 25

States Parties recog-

nize the right of a child

who has been placed by

the competent authori-

ties for the purposes of

care, protection or treat-

ment of his or her physi-

cal or mental health, to a

periodic review of the

treatment provided to

the child and all other

circumstances relevant

to his or her placement.

Les Etats parties

reconnaissent à l’enfant

qui a été placé par les

autorités compétentes

pour recevoir des soins,

une protection ou un

traitement physique ou

mental, le droit à un

examen périodique dudit

traitement et de toute

autre circonstance rela-

tive à son placement.

Konventionsstaterna

erkänner rätten för ett

barn som har omhänder-

tagits av behöriga myn-

digheter för omvårdnad,

skydd eller behandling

av sin fysiska eller psy-

kiska hälsa till regelbun-

den översyn av den be-

handling som barnet får

och alla andra omständ-

igheter som rör barnets

omhändertagande.

Article 26

Article 26

Artikel 26

1. States Parties shall

recognize for every

child the right to benefit

from social security, in-

cluding social insurance,

and shall take the neces-

sary measures to achieve

the full realization of

this right in accordance

with their national law.

1. Les Etats parties

reconnaissent à tout

enfant le droit de

bénéficier de la sécurité

sociale, y compris les

assurances sociales, et

prennent les mesures

nécessaires pour assurer

la pleine réalisation de

ce droit en conformité

avec leur législation

nationale.

1. Konventionsstater-

na ska erkänna varje

barns rätt att åtnjuta so-

cial trygghet, inklusive

socialförsäkring, och ska

vidta nödvändiga åtgär-

der för att till fullo för-

verkliga denna rätt i en-

lighet med nationell lag-

stiftning.

2. The benefits

should, where appro-

priate, be granted, taking

into account the resour-

ces and the circumstan-

ces of the child and per-

sons having responsi-

bility for the mainte-

nance of the child, as

well as any other con-

sideration relevant to an

application for benefits

made by or on behalf of

the child.

2. Les prestations

doivent, lorsqu’il y a

lieu, être accordées

compte tenu des ressour-

ces et de la situation de

l’enfant et des personnes

responsables de son

entretien, ainsi que de

toute autre considération

applicable à la demande

de prestation faite par

l’enfant ou en son nom.

2. Förmånerna ska,

där så är lämpligt, bevil-

jas med hänsyn till de

resurser som barnet och

de personer som ansva-

rar för dess underhåll

har och deras omständ-

igheter i övrigt samt

med hänsyn till varje an-

nat förhållande som är

av betydelse i samband

med en ansökan om en

sådan förmån från bar-

net eller för dess räk-

ning.

Article 27

Article 27

Artikel 27

1. States Parties re-

cognize the right of

every child to a standard

of living adequate for

the child’s physical,

mental, spiritual, moral

and social development.

1. Les Etats parties

reconnaissent le droit de

tout enfant à un niveau

de vie suffisant pour

permettre son

développement phy-

sique, mental, spirituel,

moral et social.

1. Konventionsstater-

na erkänner varje barns

rätt till den levnadsstan-

dard som krävs för bar-

nets fysiska, psykiska,

andliga, moraliska och

sociala utveckling.

2018:1197

background image

24

SFS

2. The parent(s) or

others responsible for

the child have the pri-

mary responsibility to

secure, within their

abilities and financial

capacities, the condi-

tions of living necessary

for the child’s develop

-

ment.

2. C’est aux parents

ou autres personnes

ayant la charge de

l’enfant qu’in

combe au

premier chef la respon-

sabilité d’assurer, dans

les limites de leurs

possibilités et de leurs

moyens financiers, les

conditions de vie

nécessaires au déve-

loppement de l’enfant.

2. Föräldrar eller and-

ra som är ansvariga för

barnet har, inom ramen

för sin förmåga och sina

ekonomiska resurser,

huvudansvaret för att

säkerställa de levnads-

villkor som är nödvän-

diga för barnets utveck-

ling.

3. States Parties, in

accordance with national

conditions and within

their means, shall take

appropriate measures to

assist parents and others

responsible for the child

to implement this right

and shall in case of need

provide material assis-

tance and support pro-

grammes, particularly

with regard to nutrition,

clothing and housing.

3. Les Etats parties

adoptent les mesures

appropriées, compte

tenu des conditions

nationales et dans la

mesure de leurs moyens,

pour aider les parents et

autres personnes ayant

la charge de l’enfant à

mettre en oeuvre ce

droit et offrent, en cas

de besoin, une assis-

tance matérielle et des

programmes d’appui,

notamment en ce qui

concerne l’ali

mentation,

le vêtement et le loge-

ment.

3. Konventionsstater-

na ska i enlighet med

nationella förhållanden

och inom ramen för sina

resurser vidta lämpliga

åtgärder för att bistå för-

äldrar och andra som är

ansvariga för barnet att

genomföra denna rätt

och ska vid behov till-

handahålla materiellt

bistånd och stödpro-

gram, särskilt i fråga om

mat, kläder och bostad.

4. States Parties shall

take all appropriate

measures to secure the

recovery of maintenance

for the child from the

parents or other persons

having financial respon-

sibility for the child,

both within the State

Party and from abroad.

In particular, where the

person having financial

responsibility for the

child lives in a State

different from that of the

child, States Parties shall

promote the accession to

international agreements

or the conclusion of

such agreements, as well

as the making of other

appropriate arrange-

ments.

4. Les Etats parties

prennent toutes les me-

sures appropriées en vue

d’assurer le recouvre

-

ment de la pension

alimentaire de l’enfant

auprès de ses parents ou

des autres personnes

ayant une responsabilité

financière à son égard,

que ce soit sur leur terri-

toire ou à l’étranger. En

particulier, pour tenir

compte des cas où la

personne qui a une

responsabilité financière

à l’égard de l’enfan

t vit

dans un Etat autre que

celui de l’enfant, les

Etats parties favorisent

l’adhésion à des accords

internationaux ou la

conclusion de tels

accords ainsi que

l’adoption de

tous autres

arrangements appro-

priés.

4. Konventionsstater-

na ska vidta alla lämp-

liga åtgärder för att

säkerställa indrivning av

underhåll för barnet från

föräldrar eller andra som

har ekonomiskt ansvar

för barnet, både inom

konventionsstaten och

från utlandet. Särskilt i

de fall då den person

som har det ekonomiska

ansvaret för barnet bor i

en annan stat än barnet

ska konventionsstaterna

främja såväl anslutning

till internationella över-

enskommelser eller in-

gående av sådana över-

enskommelser som upp-

rättande av andra lämp-

liga arrangemang.

2018:1197

background image

25

SFS

Article 28

Article 28

Artikel 28

1. States Parties re-

cognize the right of the

child to education, and

with a view to achieving

this right progressively

and on the basis of equal

opportunity, they shall,

in particular:

1. Les Etats parties

reconnaissent le droit de

l’enfant à l’éducation, et

en particulier, en vue

d’assurer l’exercice de

ce droit progressivement

et sur la base de l’égalité

des chances:

1. Konventionsstater-

na erkänner barnets rätt

till utbildning. I syfte att

gradvis förverkliga den-

na rätt och på grundval

av lika möjligheter ska

de särskilt:

(a) Make primary

education compulsory

and available free to all;

a) Ils rendent

l’ens

eignement primaire

obligatoire et gratuit

pour tous;

(a) göra grundskole-

utbildning obligatorisk

och kostnadsfritt till-

gänglig för alla,

(b) Encourage the

development of different

forms of secondary edu-

cation, including general

and vocational educa-

tion, make them availa-

ble and accessible to

every child, and take

appropriate measures

such as the introduction

of free education and

offering financial assis-

tance in case of need;

b) Ils encouragent

l’organisation de diffé

-

rentes formes d’en

-

seignement secondaire,

tant général que pro-

fessionnel, les rendent

ouvertes et accessibles à

tout enfant, et prennent

des mesures approp-

riées, telles que

l’instauration de la
gratuité de l’enseigne

-

ment et l’offre d’une

aide financière en cas de

besoin;

(b) uppmuntra ut-

vecklingen av olika for-

mer av gymnasial ut-

bildning inklusive såväl

högskoleförberedande

utbildning som yrkesut-

bildning, göra dessa till-

gängliga och åtkomliga

för varje barn samt vidta

lämpliga åtgärder såsom

införande av kostnadsfri

utbildning och ekono-

miskt stöd vid behov,

(c) Make higher edu-

cation accessible to all

on the basis of capacity

by every appropriate

means;

c) Ils assurent à tous

l’accès à l’enseignement

supérieur, en fonction

des capacités de chacun,

par tous les moyens

appropriés;

(c) genom varje

lämpligt medel göra

högre utbildning till-

gänglig för alla på

grundval av förmåga,

(d) Make educational

and vocational informa-

tion and guidance avail-

able and accessible to all

children;

d) Ils rendent ouver-

tes et accessibles à tout

enfant l’in

formation et

l’orientation scolaires et

professionnelles;

(d) göra utbildnings-

och yrkesrelaterad infor-

mation och vägledning

tillgänglig och åtkomlig

för alla barn,

(e) Take measures to

encourage regular

atendance at schools and

the reduction of drop-

out rates.

e) Ils prennent des

mesures pour encoura-

ger la régularité de la

fréquentation scolaire et

la réduction des taux

d’abandon sc

olaire.

(e) vidta åtgärder för

att uppmuntra regelbun-

den närvaro i skolan och

minska antalet studieav-

brott.

2. States Parties shall

take all appropriate

measures to ensure that

school discipline is ad-

ministered in a manner

consistent with the

child’s

human dignity

and in conformity with

the present Convention.

2. Les Etats parties

prennent toutes les

mesures appropriées

pour veiller à ce que la

discipline scolaire soit

appliquée d’une manière

compatible avec la dig-

nité de l’enfant en tant
qu’être huma

in et

conformément à la

présente Convention.

2. Konventionsstater-

na ska vidta alla lämp-

liga åtgärder för att

säkerställa att discipli-

nen i skolan upprätthålls

på ett sätt som är fören-

ligt med barnets mänsk-

liga värdighet och i

överensstämmelse med

denna konvention.

2018:1197

background image

26

SFS

3. States Parties shall

promote and encourage

international co-

operation in matters

relating to education, in

particular with a view to

contributing to the

elimination of ignorance

and illiteracy throughout

the world and facili-

tating access to scienti-

fic and technical know-

ledge and modern

teaching methods. In

this regard, particular

account shall be taken of

the needs of developing

countries.

3. Les Etats parties

favorisent et encoura-

gent la coopération

internationale dans le

domaine de l’éducation,

en vue notamment de

contribuer à éliminer

l’ignorance et l’analpha

-

bétisme dans le monde

et de faciliter l’accès

aux connaissances

scientifiques et tech-

niques et aux méthodes

d’enseignement moder

-

nes. A cet égard, il est

tenu particulièrement

compte des besoins des

pays en développement.

3. Konventionsstater-

na ska främja och upp-

muntra internationellt

samarbete i utbildnings-

frågor, särskilt i syfte att

bidra till att avskaffa

okunnighet och analfa-

betism i hela världen

och för att underlätta

tillgång till vetenskaplig

och teknisk kunskap och

moderna undervisnings-

metoder. Särskild hän-

syn ska härvid tas till ut-

vecklingsländernas be-

hov.

Article 29

Article 29

Artikel 29

1. States Parties agree

that the education of the

child shall be directed

to:

1. Les Etats parties

conviennent que

l’éducation de l’enfant

doit viser à:

1. Konventionsstater-

na är överens om att bar-

nets utbildning ska syfta

till att:

(a) The development

of the child’s person

-

ality, talents and mental

and physical abilities to

their fullest potential;

a) Favoriser

l’épano

uissement de la

personnalité de l’enfant

et le développement de

ses dons et de ses apti-

tudes mentales et phy-

siques, dans toute la

mesure de leurs poten-

tialités;

(a) utveckla barnets

fulla möjligheter i fråga

om personlighet, anlag

och fysisk och psykisk

förmåga,

(b) The development

of respect for human

rights and fundamental

freedoms, and for the

principles enshrined in

the Charter of the United

Nations;

b) Inculquer à

l’enfant le respect des
droits de l’homme et des

libertés fondamentales,

et des principes consa-

crés dans la Charte des

Nations Unies;

(b) utveckla respekt

för mänskliga rättigheter

och grundläggande fri-

heter samt för principer-

na i Förenta nationernas

stadga,

(c) The development

of respect for the child’s

parents, his or her own

cultural identity, lan-

guage and values, for

the national values of

the country in which the

child is living, the coun-

try from which he or she

may originate, and for

civilizations different

from his or her own;

c) Inculquer à

l’enfant le respect de ses

parents, de son identité,

de sa langue et de ses

valeurs culturelles, ainsi

que le respect des

valeurs nationales du

pays dans lequel il vit,

du pays duquel il peut

être originaire et des

civilisations différentes

de la sienne;

(c) utveckla respekt

för barnets föräldrar, för

barnets egna kulturella

identitet, språk och vär-

den, för bosättningslan-

dets och för ursprungs-

landets nationella vär-

den och för kulturer som

skiljer sig från barnets

egen,

(d) The preparation of

the child for responsible

life in a free society, in

the spirit of under-

standing, peace,

tolerance, equality of

d) Préparer l’enfant à

assumer les responsa-

bilités de la vie dans une

société libre, dans un

esprit de compré-

hension, de paix, de

(d) förbereda barnet

för ett ansvarsfullt liv i

ett fritt samhälle i en

anda av förståelse, fred,

tolerans, jämställdhet

2018:1197

background image

27

SFS

sexes, and friendship

among all peoples,

ethnic, national and

religious groups and

persons of indigenous

origin;

tolérance, d’égalité entre
les sexes et d’am

itié

entre tous les peuples et

groupes ethniques,

nationaux et religieux, et

avec les personnes

d’origine autochtone;

mellan könen och vän-

skap mellan alla folk,

etniska, nationella och

religiösa grupper och

personer som tillhör ett

urfolk,

(e) The development

of respect for the natural

environment.

e) Inculquer à

l’enfant le respect du

milieu naturel.

(e) utveckla respekt

för naturmiljön.

2. No part of the pre-

sent article or article 28

shall be construed so as

to interfere with the

liberty of individuals

and bodies to establish

and direct educational

institutions, subject

always to the obser-

vance of the principles

set forth in paragraph 1

of the present article and

to the requirements that

the education given in

such institutions shall

con-form to such mini-

mum standards as may

be laid down by the

State.

2. Aucune disposition

du présent article ou de

l’article 28 ne sera inter

-

prétée d’une manière qui

porte atteinte à la liberté

des personnes physiques

ou morales de créer et

de diriger des établisse-

ments d’enseig

nement, à

condition que les prin-

cipes énoncés au para-

graphe 1 du présent

article soient respectés

et que l’éducation

dispensée dans ces

établissements soit

conforme aux normes

minimales que l’Etat

aura prescrites.

2. Inget i denna arti-

kel eller i artikel 28 får

tolkas så att det medför

inskränkning i den en-

skildes och organisatio-

ners rätt att inrätta och

driva utbildningsinstitu-

tioner, dock alltid under

förutsättning att de prin-

ciper som fastställts i

punkt 1 i denna artikel

iakttas och att kraven

uppfylls på att undervis-

ningen vid dessa institu-

tioner ska stå i överens-

stämmelse med vad som

från statens sida angetts

som miniminorm.

Article 30

Article 30

Artikel 30

In those States in

which ethnic, religious

or linguistic minorities

or persons of indigenous

origin exist, a child be-

longing to such a mi-

nority or who is

indigenous shall not be

denied the right, in

community with other

members of his or her

group, to enjoy his or

her own culture, to

profess and practise his

or her own religion, or

to use his or her own

language.

Dans les Etats où il

existe des minorités

ethniques, religieuses ou

linguistiques ou des per-

sonnes d’origine

autochtone, un enfant

autochtone ou apparte-

nant à une de ces

minorités ne peut être

privé du droit d’avoir sa

propre vie culturelle, de

professer et de pratiquer

sa propre religion ou

d’employer sa propre

langue en commun avec

les autres membres de

son groupe.

I de stater där det

finns etniska, religiösa

eller språkliga minori-

teter eller personer som

tillhör ett urfolk ska ett

barn som tillhör en så-

dan minoritet eller ett

sådant urfolk inte för-

vägras rätten att tillsam-

mans med andra med-

lemmar av sin grupp ha

sitt eget kulturliv, att be-

känna sig till och utöva

sin egen religion eller att

använda sitt eget språk.

Article 31

Article 31

Artikel 31

1. States Parties re-

cognize the right of the

child to rest and leisure,

to engage in play and

recreational activities

appropriate to the age of

1. Les Etats parties

reconnaissent à l’enfant

le droit au repos et aux

loisirs, de se livrer au

jeu et à des activités

récréatives propres à son

âge et de participer

1. Konventionsstater-

na erkänner barnets rätt

till vila och fritid, till lek

och rekreation anpassad

till barnets ålder och rätt

att fritt delta i det kultu-

rella och konstnärliga li-

vet.

2018:1197

background image

28

SFS

the child and to partici-

pate freely in cultural

life and the arts.

librement à la vie cultu-

relle et artistique.

2. States Parties shall

respect and promote the

right of the child to par-

ticipate fully in cultural

and artistic life and shall

encourage the provision

of appropriate and equal

opportunities for cul-

tural, artistic,

recreational and leisure

activity.

2. Les Etats parties

respectent et favorisent

le droit de l’enfant de

participer pleinement à

la vie culturelle et

artistique et encouragent

l’organisation à son

intention de moyens

appropriés de loisirs et

d’activités récréatives,

artistiques et culturelles,

dans des conditions

d’égalité.

2. Konventionsstater-

na ska respektera och

främja barnets rätt att till

fullo delta i det kultu-

rella och konstnärliga

livet och ska uppmuntra

tillhandahållandet av

lämpliga och lika möj-

ligheter till kulturell och

konstnärlig verksamhet

samt till rekreations- och

fritidsverksamhet.

Article 32

Article 32

Artikel 32

1. States Parties re-

cognize the right of the

child to be protected

from economic exploi-

tation and from perfor-

ming any work that is

likely to be hazardous or

to interfere with the

child’s edu

cation, or to

be harmful to the child’s

health or physical, men-

tal, spiritual, moral or

social development.

1. Les Etats parties

reconnaissent le droit de

l’enfant d’être protégé
contre l’exploitation
économique et de n’être

astreint à aucun travail

comportant des risques

ou susceptible de

compromettre son

éducation ou de nuire à

sa santé ou à son

développement phy-

sique, mental, spirituel,

moral ou social.

1. Konventionsstater-

na erkänner barnets rätt

till skydd mot ekono-

miskt utnyttjande och

mot att utföra arbete

som kan vara skadligt

eller hindra barnets ut-

bildning eller inverka

skadligt på barnets hälsa

eller fysiska, psykiska,

andliga, moraliska eller

sociala utveckling.

2. States Parties shall

take legislative, admi-

nistrative, social and

educational measures to

ensure the implementa-

tion of the present

article. To this end, and

having regard to the

relevant provisions of

other international

instruments, States

Parties shall in par-

ticular:

2. Les Etats parties

prennent des mesures

législatives, administra-

tives, sociales et éduca-

tives pour assurer

l’application du présent

article. A cette fin, et

compte tenu des disposi-

tions pertinentes des

autres instruments inter-

nationaux, les Etats

parties, en particulier:

2. Konventionsstater-

na ska vidta lagstift-

ningsåtgärder, admi-

nistrativa, sociala och

utbildningsmässiga

åtgärder för att säker-

ställa genomförandet av

denna artikel. För detta

ändamål och med beak-

tande av tillämpliga be-

stämmelser i andra

internationella instru-

ment ska konventions-

staterna särskilt:

(a) Provide for a

minimum age or mini-

mum ages for admission

to employment;

a) Fixent un âge

minimum ou des âges

minimums d’admission

à l’emploi;

(a) fastställa en mini-

miålder eller minimi-

åldrar för tillträde till

arbete,

(b) Provide for appro-

priate regulation of the

hours and conditions of

employment;

b) Prévoient une

règlementation

appropriée des horaires

de travail et des condi-

tions d’emploi;

(b) föreskriva en

lämplig reglering av

arbetstid och arbets-

villkor,

(c) Provide for appro-

priate penalties or other

sanctions to ensure the

c) Prévoient des

peines ou autres sanc-

tions appropriées pour

(c) föreskriva lämp-

liga påföljder eller andra

sanktioner i syfte att

2018:1197

background image

29

SFS

effective enforcement of

the present article.

assurer l’application

effective du présent

article.

säkerställa ett effektivt

genomförande av denna

artikel.

Article 33

Article 33

Artikel 33

States Parties shall

take all appropriate mea-

sures, including legisla-

tive, administrative, so-

cial and educational

measures, to protect

children from the illicit

use of narcotic drugs

and psychotropic sub-

stances as defined in the

relevant international

treaties, and to prevent

the use of children in the

illicit production and

trafficking of such sub-

stances.

Les Etats parties

prennent toutes les

mesures appropriées, y

compris des mesures

législatives, administra-

tives, sociales et éduca-

tives, pour protéger les

enfants contre l’usage

illicite de stupéfiants et

de substances psycho-

tropes, tels que les défi-

nissent les conventions

internationales perti-

nentes, et pour empê-

cher que des enfants ne

soient utilisés pour la

production et le trafic

illicites de ces substan-

ces.

Konventionsstaterna

ska vidta alla lämpliga

åtgärder, inklusive lag-

stiftningsåtgärder, admi-

nistrativa, sociala och

utbildningsmässiga åt-

gärder, för att skydda

barn från olaglig an-

vändning av narkotika

och psykotropa ämnen

såsom dessa definieras i

tillämpliga internatio-

nella fördrag och för att

förhindra att barn ut-

nyttjas i den olagliga

framställningen av och

handeln med sådana äm-

nen.

Article 34

Article 34

Artikel 34

States Parties under-

take to protect the child

from all forms of sexual

exploitation and sexual

abuse. For these pur-

poses, States Parties

shall in particular take

all appropriate national,

bilateral and multilateral

measures to prevent:

Les Etats parties

s’engagent à protéger
l’enfant contre toutes les
formes d’exploitation

sexuelle et de violence

sexuelle. A cette fin, les

Etats prennent en parti-

culier toutes les mesures

appropriées sur les plans

national, bilatéral et

multilatéral pour empê-

cher:

Konventionsstaterna

åtar sig att skydda bar-

net mot alla former av

sexuellt utnyttjande och

sexuella övergrepp. För

detta ändamål ska kon-

ventionsstaterna särskilt

vidta alla lämpliga

nationella, bilaterala och

multilaterala åtgärder

för att förhindra:

(a) The inducement

or coercion of a child to

engage in any unlawful

sexual activity;

a) Que des enfants ne

soient incités ou con-

traints à se livrer à une

activité sexuelle illégale;

(a) att ett barn förmås

eller tvingas att delta i

en olaglig sexuell hand-

ling,

(b) The exploitative

use of children in prosti-

tution or other unlawful

sexual practices;

b) Que des enfants ne

soient exploités à des

fins de prostitution ou

autres pratiques sexuel-

les illégales;

(b) att barn utnyttjas

för prostitution eller an-

nan olaglig sexuell verk-

samhet,

(c) The exploitative

use of children in porno-

graphic performances

and materials.

c) Que des enfants ne

soient exploités aux fins

de la production de

spectacles ou de matéri-

el de caractère pornogra-

phique.

(c) att barn utnyttjas i

pornografiska föreställ-

ningar och i porno-

grafiskt material.

Article 35

Article 35

Artikel 35

States Parties shall

take all appropriate

Les Etats parties

prennent toutes les

Konventionsstaterna

ska vidta alla lämpliga

2018:1197

background image

30

SFS

national, bilateral and

multilateral measures to

prevent the abduction of,

the sale of or traffic in

children for any purpose

or in any form.

mesures appropriées sur

les plans national,

bilatéral et multilatéral

pour empêcher l’enlève

-

ment, la vente ou la

traite d’en

fants à quel-

que fin que ce soit et

sous quelque forme que

ce soit.

nationella, bilaterala och

multilaterala åtgärder

för att förhindra bort-

förande och försäljning

av eller handel med barn

oavsett syfte och form.

Article 36

Article 36

Artikel 36

States Parties shall

protect the child against

all other forms of ex-

ploitation prejudicial to

any aspects of the

child’s welfare.

Les Etats parties pro-

tègent l’enfant contre

toutes autres formes

d’exploitation pré

-

judiciables à tout aspect

de son bien-être.

Konventionsstaterna

ska skydda barnet mot

alla andra former av ut-

nyttjande som kan skada

barnet i något avseende.

Article 37

Article 37

Artikel 37

States Parties shall

ensure that:

Les Etats parties

veillent à ce que:

Konventionsstaterna

ska säkerställa följande:

(a) No child shall be

subjected to torture or

other cruel, inhuman or

degrading treatment or

punishment. Neither

capital punishment nor

life imprisonment with-

out possibility of release

shall be imposed for

offences committed by

persons below eighteen

years of age;

a) Nul enfant ne soit

soumis à la torture ni à

des peines ou traite-

ments cruels, inhumains

ou dégradants. Ni la

peine capitale ni

l’emprisonnement

à vie

sans possibilité de

libération ne doivent

être prononcés pour les

infractions commises

par des personnes âgées

de moins de dix-huit

ans;

(a) Inget barn får ut-

sättas för tortyr eller an-

nan grym, omänsklig

eller förnedrande be-

handling eller bestraff-

ning. Varken dödsstraff

eller livstids fängelse

utan möjlighet till frigiv-

ning får utdömas för

brott som begåtts av per-

soner under 18 års ålder,

(b) No child shall be

deprived of his or her

liberty unlawfully or

arbitrarily. The arrest,

detention or imprison-

ment of a child shall be

in conformity with the

law and shall be used

only as a measure of last

resort and for the short-

est appropriate period of

time;

b) Nul enfant ne soit

privé de liberté de façon

illégale ou arbitraire.

L’arrestation, la déten

-

tion ou l’emprisonne

-

ment d’un enfant doit

être en conformité avec

la loi, n’être qu’une

mesure de dernier

ressort, et être d’une

durée aussi brève que

possible;

(b) Inget barn får

olagligt eller godtyckligt

berövas sin frihet. Gri-

pande, anhållande, häkt-

ning, fängslande eller

annat frihetsberövande

av ett barn ska ske i en-

lighet med lag och får

endast användas som en

sista utväg och för kor-

tast lämpliga tid,

(c) Every child de-

prived of liberty shall be

treated with humanity

and respect for the in-

herent dignity of the hu-

man person, and in a

manner which takes into

account the needs of

persons of his or her

age. In particular, every

child deprived of liberty

c) Tout enfant privé

de liberté soit traité avec

humanité et avec le

respect dû à la dignité de

la personne humaine, et

d’une manière tenant

compte des besoins des

personnes de son âge.

En particulier, tout en-

fant privé de liberté sera

séparé des adultes, à

(c) Varje frihetsberö-

vat barn ska behandlas

humant och med respekt

för människans innebo-

ende värdighet och på

ett sätt som beaktar be-

hoven hos personer i

dess ålder. Särskilt ska

varje frihetsberövat barn

hållas åtskilt från vuxna,

om det inte bedöms vara

2018:1197

background image

31

SFS

shall be separated from

adults unless it is con-

sidered in the child’s

best interest not to do so

and shall have the right

to maintain contact with

his or her family through

correspondence and

visits, save in exceptio-

nal circumstances;

moins que l’on estime

préférable de ne pas le

faire dans l’intérêt su

-

périeur de l’enfant, et il

a le droit de rester en

contact avec sa famille

par la correspondance et

par les visites, sauf cir-

constances exception-

nelles;

till barnets bästa att inte

göra detta, och ska,

utom i undantagsfall, ha

rätt att hålla kontakt

med sin familj genom

brevväxling och besök,

(d) Every child depri-

ved of his or her liberty

shall have the right to

prompt access to legal

and other appropriate

assistance, as well as the

right to challenge the

legality of the depri-

vation of his or her

liberty before a court or

other competent,

independent and

impartial authority, and

to a prompt decision on

any such action.

d) Les enfants privés

de liberté aient le droit

d’avoir rapidement
accès à l’assistance juri

-

dique ou à toute autre

assistance appropriée,

ainsi que le droit de

contester la légalité de

leur privation de liberté

devant un tribunal ou

une autre autorité com-

pétente, indépendante et

impartiale, et à ce

qu’une décision rapide

soit prise en la matière.

(d) Varje frihetsbe-

rövat barn ska ha rätt att

snarast få tillgång till så-

väl juridiskt biträde som

annat lämpligt stöd, rätt

att få lagligheten i sitt

frihetsberövande prövad

av en domstol eller an-

nan behörig, oberoende

och opartisk myndighet

samt rätt till ett snabbt

beslut i saken.

Article 38

Article 38

Artikel 38

1. States Parties un-

dertake to respect and to

ensure respect for rules

of international humani-

tarian law applicable to

them in armed conflicts

which are relevant to the

child.

1. Les Etats parties

s’engagent à respecter et

à faire respecter les

règles du droit humani-

taire international qui

leur sont applicables en

cas de conflit armé et

dont la protection

s’étend aux enfants.

1. Konventionsstater-

na åtar sig att respektera

och säkerställa respek-

ten för regler i inter-

nationell humanitär rätt

som är tillämpliga på

dem i väpnade konflik-

ter och som är relevanta

för barnet.

2. States Parties shall

take all feasible meas-

ures to ensure that per-

sons who have not at-

tained the age of fifteen

years do not take a di-

rect part in hostilities.

2. Les Etats parties

prennent toutes les

mesures possibles dans

la pratique pour veiller à

ce que les personnes

n’ayant pas atteint l’âge

de quinze ans ne partici-

pent pas directement aux

hostilités.

2. Konventionsstater-

na ska vidta alla tänk-

bara åtgärder för att sä-

kerställa att personer

som inte uppnått 15 års

ålder inte deltar direkt i

fientligheter.

3. States Parties shall

refrain from recruiting

any person who has not

attained the age of fif-

teen years into their

armed forces. In recrui-

ting among those per-

sons who have attained

the age of fifteen years

but who have not at-

tained the age of eigh-

teen years, States Parties

shall endeavour to give

3. Les Etats parties

s’abstiennent d’enrôler

dans leurs forces armées

toute personne n’ayant
pas atteint l’âge de

quinze ans. Lorsqu’ils

incorporent des person-

nes de plus de quinze

ans mais de moins de

dix-huit ans, les Etats

parties s’efforcent
d’enrôler en priorité les

plus âgées.

3. Konventionsstater-

na ska avstå från att rek-

rytera en person som

inte har uppnått 15 års

ålder till sina väpnade

styrkor. Då rekrytering

sker bland personer som

fyllt 15 men inte 18 år,

ska konventionsstaterna

sträva efter att i första

hand rekrytera dem som

är äldst.

2018:1197

background image

32

SFS

priority to those who are

oldest.

4. In accordance with

their obligations under

international humani-

tarian law to protect the

civilian population in

armed conflicts, States

Parties shall take all

feasible measures to

ensure protection and

care of children who are

affected by an armed

conflict.

4. Conformément à

l’obligation qui leur

incombe en vertu du

droit humanitaire inter-

national de protéger la

population civile en cas

de conflit armé, les Etats

parties prennent toutes

les mesures possibles

dans la pratique pour

que les enfants qui sont

touchés par un conflit

armé bénéficient d’une

protection et de soins.

4. Konventionsstater-

na ska i enlighet med

sina åtaganden enligt

internationell humanitär

rätt om att skydda civil-

befolkningen i väpnade

konflikter, vidta alla

tänkbara åtgärder för att

säkerställa skydd och

omvårdnad av barn som

berörs av en väpnad

konflikt.

Article 39

Article 39

Artikel 39

States Parties shall

take all appropriate

measures to promote

physical and psychologi-

cal recovery and social

reintegration of a child

victim of: any form of

neglect, exploitation, or

abuse; torture or any

other form of cruel, in-

human or degrading

treatment or punish-

ment; or armed con-

flicts. Such recovery and

reintegration shall take

place in an environment

which fosters the health,

selfrespect and dignity

of the child.

Les Etats parties

prennent toutes les

mesures appropriées

pour faciliter la

réadaptation physique et

psychologique et la

réinsertion sociale de

tout enfant victime de

toute forme de négli-

gence, d’exploita

tion ou

de sévices, de torture ou

de toute autre forme de

peines ou traitements

cruels, inhumains ou

dégradants, ou de conflit

armé. Cette réadaptation

et cette réinsertion se

déroulent dans des con-

ditions qui favorisent la

santé, le respect de soi et

la dignité de l’enfant.

Konventionsstaterna

ska vidta alla lämpliga

åtgärder för att främja

fysisk och psykisk re-

habilitering samt social

återanpassning av ett

barn som utsatts för nå-

gon form av vanvård, ut-

nyttjande eller över-

grepp; tortyr eller någon

annan form av grym,

omänsklig eller för-

nedrande behandling

eller bestraffning; eller

väpnade konflikter. Så-

dan rehabilitering och

sådan återanpassning

ska äga rum i en miljö

som främjar barnets

hälsa, självrespekt och

värdighet.

Article 40

Article 40

Artikel 40

1. States Parties re-

cognize the right of

every child alleged as,

accused of, or

recognized as having

infringed the penal law

to be treated in a manner

consistent with the

promotion of the child’s

sense of dignity and

worth, which reinforces

the child’s respect for

the human rights and

fundamental freedoms

of others and which

takes into account the

1. Etats parties

reconnaissent à tout

enfant suspecté, accusé

ou convaincu d’infrac

-

tion à la loi pénale le

droit à un traitement qui

soit de nature à favoriser

son sens de la dignité et

de la valeur personnelle,

qui renforce son respect

pour les droits de

l’homme et les

libertés

fondamentales d’autrui,

et qui tienne compte de

son âge ainsi que de la

nécessité de faciliter sa

réintégration dans la

1. Konventionsstater-

na erkänner rätten för

varje barn som miss-

tänks eller åtalas för

eller befunnits skyldigt

att ha begått brott att be-

handlas på ett sätt som

främjar barnets känsla

av värdighet och värde,

som stärker barnets

respekt för andras

mänskliga rättigheter

och grundläggande fri-

heter och som tar hän-

syn till barnets ålder och

det önskvärda i att främ-

ja att barnet återanpassas

2018:1197

background image

33

SFS

child’s age and the de

-

sirability of promoting

the child’s reintegration
and the child’s assuming

a constructive role in

society.

société et de lui faire

assumer un rôle con-

structif au sein de celle-

ci.

till och tar på sig en

konstruktiv roll i sam-

hället.

2. To this end, and

having regard to the

relevant provisions of

international instru-

ments, States Parties

shall, in particular,

ensure that:

2. A cette fin, et

compte tenu des disposi-

tions pertinentes des

instruments internatio-

naux, les Etats parties

veillent en particulier:

2. För detta ändamål

och med beaktande av

tillämpliga bestämmel-

ser i internationella

instrument ska kon-

ventionsstaterna säker-

ställa följande:

(a) No child shall be

alleged as, be accused

of, or recognized as ha-

ving infringed the penal

law by reason of acts or

omissions that were not

prohibited by national or

international law at the

time they were commit-

ted;

a) A ce qu’aucun en-

fant ne soit suspecté,

accusé ou convaincu

d’infraction à la loi pé

-

nale en raison d’actions

ou d’om

issions qui

n’étaient pas inter

dites

par le droit national ou

international au moment

où elles ont été

commises;

(a) Inget barn ska

misstänkas eller åtalas

för eller befinnas skyl-

digt att ha begått brott

på grund av en handling

eller underlåtenhet som

inte var förbjuden enligt

nationell eller internatio-

nell rätt vid den tidpunkt

då den begicks,

(b) Every child

alleged as or accused of

having infringed the pe-

nal law has at least the

following guarantees:

b) A ce que tout

enfant suspecté ou

accusé d’infraction à la

loi pénale ait au moins

le droit aux garanties

suivantes:

(b) Varje barn som

misstänks eller åtalas för

att ha begått brott ska ha

åtminstone följande

garantier:

(i) To be presumed

innocent until proven

guilty according to law;

i) Etre présumé inno-

cent jusqu’à ce que sa

culpabilité ait été légale-

ment établie;

(i) att betraktas som

oskyldigt till dess att

barnets skuld lagligen

fastställts,

(ii) To be informed

promptly and directly of

the charges against him

or her, and, if appropri-

ate, through his or her

parents or legal guar-

dians, and to have legal

or other appropriate

assistance in the

preparation and

presentation of his or her

defence;

ii) Etre informé dans

le plus court délai et

directement des accusa-

tions portées contre lui,

ou, le cas échéant, par

l’intermédiaire de ses

parents ou représentants

légaux, et bénéficier

d’une assistance juri

-

dique ou de toute autre

assistance appropriée

pour la préparation et la

présentation de sa

défense;

(ii) att snarast och

direkt underrättas om

anklagelserna mot sig

och, om lämpligt, ge-

nom sina föräldrar eller

vårdnadshavare, och att

få juridiskt biträde eller

annan lämplig hjälp vid

förberedelse och fram-

läggande av sitt försvar,

(iii) To have the mat-

ter determined without

delay by a competent,

independent and impar-

tial authority or judicial

body in a fair hearing

according to law, in the

presence of legal or

other appropriate assis-

tance and, unless it is

considered not to be in

iii) Que sa cause soit

entendue sans retard par

une autorité ou une

instance judiciaire

compétentes, indépen-

dantes et impartiales,

selon une procédure

équitable aux termes de

la loi, en présence de

son conseil juridique ou

autre et, à moins que

(iii) att utan dröjsmål

få saken avgjord av en

behörig, oberoende och

opartisk myndighet eller

rättskipande organ i en

opartisk förhandling en-

ligt lag och i närvaro av

juridiskt eller annat

lämpligt biträde och,

såvida det inte anses

strida mot barnets bästa,

2018:1197

background image

34

SFS

the best interest of the

child, in particular, ta-

king into account his or

her age or situation, his

or her parents or legal

guardians;

cela ne soit jugé

contraire à l’intérêt

supérieur de l’enfant en

raison notamment de

son âge ou de sa situa-

tion, en présence de ses

parents ou représentants

légaux;

särskilt med beaktande

av barnets ålder eller

situation, barnets föräld-

rar eller vårdnadshavare,

(iv) Not to be com-

pelled to give testimony

or to confess guilt; to

examine or have exa-

mined adverse witnesses

and to obtain the

participation and exami-

nation of witnesses on

his or her behalf under

conditions of equality;

iv) Ne pas être con-

traint de témoigner ou

de s’avouer coupable;

interroger ou faire

interroger les témoins à

charge, et obtenir la

comparution et

l’interrogatoire des

témoins à décharge dans

des conditions d’égalité;

(iv) att inte tvingas att

avge vittnesmål eller er-

känna sig skyldigt; att

förhöra eller låta förhöra

vittnen som åberopas

mot barnet samt att på

lika villkor få vittnen in-

kallade och förhörda för

barnets räkning,

(v) If considered to

have infringed the penal

law, to have this deci-

sion and any measures

imposed in consequence

thereof reviewed by a

higher competent, in-

dependent and impartial

authority or judicial

body according to law;

v) S’il est reconnu

avoir enfreint la loi

pénale, faire appel de

cette décision et de toute

mesure arrêtée en consé-

quence devant une auto-

rité ou une instance judi-

ciaire supérieure compé-

tentes, indépendantes et

impartiales, conformé-

ment à la loi;

(v) att, om barnet an-

ses ha begått brott, få

detta beslut och beslut

om åtgärder till följd

därav omprövade av en

högre behörig, obero-

ende och opartisk

myndighet eller

rättskipande organ enligt

lag,

(vi) To have the free

assistance of an inter-

preter if the child cannot

understand or speak the

language used;

vi) Se faire assister

gratuitement d’un inter-

prète s’il ne comprend

ou ne parle pas la langue

utilisée;

(vi) att utan kostnad

få hjälp av tolk, om bar-

net inte kan förstå eller

tala det språk som an-

vänds,

(vii) To have his or

her privacy fully respec-

ted at all stages of the

proceedings.

vii) Que sa vie privée

soit pleinement respec-

tée à tous les stades de

la procédure.

(vii) att få sitt privat-

liv till fullo respekterat

under alla stadier i för-

farandet.

3. States Parties shall

seek to promote the esta-

blishment of laws, pro-

cedures, authorities and

institutions specifically

applicable to children

alleged as, accused of,

or recognized as having

infringed the penal law,

and, in particular:

3. Les Etats parties

s’effo

rcent de promou-

voir l’adoption de lois,

de procédures, la mise

en place d’autorités et
d’institutions spéciale

-

ment conçues pour les

enfants suspectés, accu-

sés ou convaincus

d’infraction à la loi

pénale, et en particulier:

3. Konventionsstater-

na ska söka främja in-

förandet av lagar och

förfaranden samt

inrättandet av myndig-

heter och institutioner

som är speciellt anpas-

sade för barn som miss-

tänks eller åtalas för

eller befinns skyldiga till

att ha begått brott och

ska särskilt:

(a) The establishment

of a minimum age below

which children shall be

presumed not to have

the capacity to infringe

the penal law;

a) D’établir un âge

minimum au-dessous

duquel les enfants seront

présumés n’avoir pas la

capacité d’enfreindre la

loi pénale;

(a) fastställa en lägsta

straffbarhetsålder,

(b) Whenever appro-

priate and desirable,

measures for dealing

b) De prendre des

mesures, chaque fois

que cela est possible et

(b) vidta åtgärder, då

så är lämpligt och önsk-

värt, för behandling av

2018:1197

background image

35

SFS

with such children with-

out resorting to judicial

proceedings, providing

that human rights and

legal safeguards are

fully respected.

souhaitable, pour traiter

ces enfants sans recourir

à la procédure judiciaire,

étant cependant entendu

que les droits de

l’homme et les garanties

légales doivent être plei-

nement respectés.

ärenden som rör barn

under denna ålder utan-

för domstol, under förut-

sättning att mänskliga

rättigheter och rättsligt

skydd till fullo respek-

teras.

4. A variety of dispo-

sitions, such as care,

guidance and super-

vision orders; counsel-

ling; probation; foster

care; education and

vocational training pro-

grammes and other al-

ternatives to institutional

care shall be available to

ensure that children are

dealt with in a manner

appropriate to their well-

being and proportionate

both to their circumstan-

ces and the offence.

4. Toute une gamme

de dispositions, relatives

notamment aux soins, à

l’orientation et à la

supervision, aux con-

seils, à la probation, au

placement familial, aux

programmes d’éducation

générale et pro-

fessionnelle et aux solu-

tions autres qu’institu

-

tionnelles seront prévues

en vue d’assurer aux

enfants un traitement

conforme à leur bien-

être et proportionné à

leur situation et à

l’infraction.

4. Olika åtgärder som

t.ex. vård, ledning och

föreskrifter om tillsyn,

rådgivning, övervak-

ning, familjehemsplace-

ring, utbildnings- och

yrkesutbildningspro-

gram och andra alterna-

tiv till anstaltsvård ska

finnas tillgängliga för att

säkerställa att barn be-

handlas på ett sätt som

är lämpligt för deras väl-

mående och är rimligt

både med hänsyn till de-

ras personliga förhållan-

den och till brottet.

Article 41

Article 41

Artikel 41

Nothing in the present

Convention shall affect

any provisions which

are more conducive to

the realization of the

rights of the child and

which may be contained

in:

Aucune des disposi-

tions de la présente Con-

vention ne porte atteinte

aux dispositions plus

propices à la réalisation

des droits de l’en

fant qui

peuvent figurer:

Inget i denna konven-

tion ska inverka på be-

stämmelser som är mer

långtgående vad gäller

att förverkliga barnets

rättigheter och som kan

finnas i:

(a) The law of a State

party; or

a) Dans la législation

d’un Etat partie; ou

(a) en konventions-

stats lagstiftning, eller

(b) International law

in force for that State.

b) Dans le droit inter-

national en vigueur pour

cet Etat.

(b) för den staten gäl-

lande internationell rätt.

Part II

Deuxième partie

Del II

Article 42

Article 42

Artikel 42

States Parties under-

take to make the princi-

ples and provisions of

the Convention widely

known, by appropriate

and active means, to

adults and children

alike.

Les Etats parties

s’engagent à faire large

-

ment connaître les prin-

cipes et les dispositions

de la présente Conven-

tion, par des moyens

actifs et appropriés, aux

adultes comme aux

enfants.

Konventionsstaterna

åtar sig att genom lämp-

liga och aktiva åtgärder

göra konventionens be-

stämmelser och princi-

per allmänt kända bland

såväl vuxna som barn.

Article 43

Article 43

Artikel 43

1. For the purpose of

examining the progress

1. Aux fins d’exami-

ner les progrès

1. För att granska de

framsteg som gjorts av

2018:1197

background image

36

SFS

made by States Parties

in achieving the realiza-

tion of the obligations

undertaken in the pre-

sent Convention, there

shall be established a

Committee on the

Rights of the Child,

which shall carry out the

functions hereinafter

provided.

accomplis par les Etats

parties dans l’exécution

des obligations contrac-

tées par eux en vertu de

la présente Convention,

il est institué un Comité

des droits de l’enfant qui
s’acquitte des fonctions

définies ci-après.

konventionsstaterna i

fråga om genomförandet

av skyldigheterna enligt

denna konvention ska en

kommitté för barnets

rättigheter upprättas,

som ska utföra de upp-

gifter som föreskrivs i

det följande.

2. The Committee

shall consist of eighteen

experts of high moral

standing and recognized

competence in the field

covered by this Conven-

tion.3 The members of

the Committee shall be

elected by States Parties

from among their natio-

nals and shall serve in

their personal capacity,

consideration being gi-

ven to equitable geo-

graphical distribution, as

well as to the principal

legal systems.

2. Le Comité se com-

pose de dix-huit experts

de haute moralité et

possédant une compé-

tence reconnue dans le

domaine visé par la pré-

sente Convention.3 Ses

membres sont élus par

les Etats parties parmi

leurs ressortissants et

siègent à titre personnel,

compte tenu de la

nécessité d’assurer une

répartition géographique

équitable et eu égard

aux principaux systèmes

juridiques.

2. Kommittén ska

vara sammansatt av

arton experter med högt

moraliskt anseende och

erkänd sakkunskap på

det område som denna

konvention omfattar.3

Kommitténs medlemmar

ska väljas av konven-

tionsstaterna bland deras

medborgare och ska

tjänstgöra i sin personli-

ga egenskap, varvid av-

seende ska fästas vid en

rättvis geografisk fördel-

ning och de främsta

rättssystemen.

3. The members of

the Committee shall be

elected by secret ballot

from a list of persons

nominated by States

Parties. Each State Party

may nominate one per-

son from among its own

nationals

3. Les membres du

Comité sont élus au

scrutin secret sur une

liste de personnes

désignées par les Etats

parties. Chaque Etat par-

tie peut désigner un

candidat parmi ses

ressortissants.

3. Kommitténs med-

lemmar ska väljas ge-

nom sluten omröstning

från en förteckning över

personer som föreslagits

av konventionsstaterna.

Varje konventionsstat

får föreslå en kandidat

bland sina egna medbor-

gare.

4. The initial election

to the Committee shall

be held no later than six

months after the date of

the entry into force of

the present Convention

and thereafter every

second year. At least

four months before the

date of each election, the

4. La première élec-

tion aura lieu dans les

six mois suivant la date

d’entrée en vigueur de la

présente Convention.

Les élections auront lieu

ensuite tous les deux

ans. Quatre mois au

moins avant la date de

chaque élection, le

4. Det första valet till

kommittén ska hållas se-

nast sex månader efter

dagen för denna konven-

tions ikraftträdande och

därefter vart annat år.

Senast fyra månader

före dagen för varje val

ska Förenta nationernas

generalsekreterare

3 The General Assembly, in its

resolution 50/155 of 21 December

1995, approved the amendment to

article 43, paragraph 2, of the

Convention on the Rights of the

Child, replacing the word “ten” with
the word “eighteen”. The

amendment entered into force on 18

November 2002 when it had been

accepted by a two-thirds majority of

the States parties (128 out of 191).

3 L’Assemblée générale, dans sa

résolution 50/155 du 21 décembre

1995, a approuvé l’amendement qui

consiste à remplacer, au paragraphe

2 de l’article 43 de la Convention
relative aux droits de l’enfant, le mot
“dix” par

le mot “dix-huit”.

L’amendement est entré en vigueur

le 18 novembre 2002 après son

acceptation par une majorité des

deux tiers des États parties (128 sur

191).

3 I resolution 50/155 av den

21 december 1995 antog general-

församlingen en ändring av artikel

43.2 i konventionen om barnets

rättigheter, genom vilken ordet “tio”
ersätts med “arton”. Ändringen

trädde i kraft den 18 november 2002

efter att den antagits med två

tredjedels majoritet av de

fördragsslutande parterna (128 av

191).


2018:1197

background image

37

SFS

Secretary-General of the

United Nations shall

address a letter to States

Parties inviting them to

submit their nominations

within two months. The

Secretary-General shall

subsequently prepare a

list in alphabetical order

of all persons thus nomi-

nated, indicating States

Parties which have

nominated them, and

shall submit it to the

States Parties to the pre-

sent Convention.

Secrétaire général de

l’Organisation des

Nations Unies invitera

par écrit les Etats parties

à proposer leurs candi-

dats dans un délai de

deux mois. Le Secrétaire

général dressera ensuite

la liste alphabétique des

candidats ainsi désignés,

en indiquant les Etats

parties qui les ont désig-

nés, et la communiquera

aux Etats parties à la

présente Convention.

skriftligen uppmana

konventionsstaterna att

inom två månader in-

komma med sina för-

slag. Generalsekretera-

ren ska sedan upprätta

och till konventionssta-

terna överlämna en för-

teckning i alfabetisk

ordning över samtliga

föreslagna personer och

ange vilka konventions-

stater som föreslagit

dem.

5. The elections shall

be held at meetings of

States Parties convened

by the Secretary-General

at United Nations Head-

quarters. At those mee-

tings, for which two

thirds of States Parties

shall constitute a quo-

rum, the persons elected

to the Committee shall

be those who obtain the

largest number of votes

and an absolute majority

of the votes of the repre-

sentatives of States Par-

ties present and voting

5. Les élections ont

lieu lors des réunions

des Etats parties, con-

voquées par le

Secrétaire général au

Siège de l’Organisation

des Nations Unies. A

ces réunions, pour les-

quelles le quorum est

constitué par les deux

tiers des Etats parties,

les candidats élus au

Comité sont ceux qui

obtiennent le plus grand

nombre de voix et la

majorité absolue des

voix des représentants

des Etats parties pré-

sents et votants.

5. Val ska hållas vid

möten med konventions-

staterna, som samman-

kallats av Förenta na-

tionernas generalsekre-

terare, i Förenta natio-

nernas högkvarter. Vid

dessa möten, där be-

slutsmässighet uppnås

när två tredjedelar av

konventionsstaterna är

närvarande, ska de kan-

didater som uppnår det

högsta antalet röster och

absolut majoritet av de

närvarande och röstande

konventionsstaternas

röster väljas in i kom-

mittén.

6. The members of

the Committee shall be

elected for a term of

four years. They shall be

eligible for re-election if

renominated. The term

of five of the members

elected at the first elec-

tion shall expire at the

end of two years; imme-

diately after the first

election, the names of

these five members shall

be chosen by lot by the

Chairman of the mee-

ting.

6. Les membres du

Comité sont élus pour

quatre ans. Ils sont

rééligibles si leur can-

didature est présentée à

nouveau. Le mandat de

cinq des membres élus

lors de la première élec-

tion prend fin au bout de

deux ans. Les noms de

ces cinq membres seront

tirés au sort par le prési-

dent de la réunion

immédiatement après la

première élection.

6. Kommitténs med-

lemmar ska väljas för en

tid av fyra år. De kan

återväljas, om de före-

slagits till återval. För

fem av de medlemmar

som utsetts vid det förs-

ta valet ska mandattiden

löpa ut efter två är.

Omedelbart efter det

första valet ska namnen

på dessa fem medlem-

mar utses genom lott-

dragning av ordföranden

vid mötet.

7. If a member of the

Committee dies or re-

signs or declares that for

any other cause he or

she can no longer per-

form the duties of the

Committee, the State

Party which nominated

7. En cas de décès ou

de démission d’un mem-

bre du Comité, ou si,

pour toute autre raison,

un membre déclare ne

plus pouvoir exercer ses

fonctions au sein du

Comité, l’Etat partie qui

7. Om en kommitté-

medlem avlider, avsäger

sig sitt uppdrag eller för-

klarar att han eller hon

av någon annan anled-

ning inte längre kan full-

göra sitt uppdrag inom

2018:1197

background image

38

SFS

the member shall

appoint another expert

from among its nationals

to serve for the remain-

der of the term, subject

to the approval of the

Committee.

avait présenté sa can-

didature nomme un

autre expert parmi ses

ressortissants pour pour-

voir le poste ainsi vacant

jusqu’à l’expiration du

mandat correspondant,

sous réserve de l’appro-

bation du Comité.

kommittén, ska den kon-

ventionsstat som före-

slog medlemmen, med

förbehåll för kommit-

téns godkännande, utse

en annan expert bland

sina medborgare, som

ska inneha uppdraget

under återstoden av

mandattiden.

8. The Committee

shall establish its own

rules of procedure.

8. Le Comité adopte

son règlement intérieur.

8. Kommittén ska

själv fastställa sin

arbetsordning.

9. The Committee

shall elect its officers for

a period of two years.

9. Le Comité élit son

bureau pour une période

de deux ans.

9. Kommittén ska

välja sitt presidium för

en tvåårsperiod.

10. The meetings of

the Committee shall nor-

mally be held at United

Nations Headquarters or

at any other convenient

place as determined by

the Committee. The

Committee shall nor-

mally meet annually.

The duration of the

meetings of the

Committee shall be

determined, and re-

viewed, if necessary, by

a meeting of the States

Parties to the present

Convention, subject to

the approval of the Ge-

neral Assembly.

10. Les réunions du

Comité se tiennent nor-

malement au Siège de

l’Organisation des

Nations Unies, ou en

tout autre lieu approprié

déterminé par le Comité.

Le Comité se réunit nor-

malement chaque année.

La durée de ses sessions

est déterminée et modi-

fiée, si nécessaire, par

une réunion des Etats

parties à la présente

Convention, sous

réserve de l’approbation
de l’Assemblée géné

-

rale.

10. Kommitténs mö-

ten ska vanligtvis hållas

i Förenta nationernas

högkvarter eller på en

annan lämplig plats,

som kommittén bestäm-

mer. Kommittén ska i

regel sammanträda varje

år. Kommittémötenas

längd ska bestämmas

och, om det är nödvän-

digt, omprövas vid möte

med konventionssta-

terna, med förbehåll för

generalförsamlingens

godkännande.

11. The Secretary-

General of the United

Nations shall provide

the necessary staff and

facilities for the effec-

tive performance of the

functions of the Com-

mittee under the present

Convention.

11. Le Secrétaire

général de l’Organisa

-

tion des Nations Unies

met à la disposition du

Comité le personnel et

les installations qui lui

sont nécessaires pour

s’acquitter efficace

ment

des fonctions qui lui

sont confiées en vertu de

la présente Convention.

11. Förenta nationer-

nas generalsekreterare

ska tillhandahålla nöd-

vändig personal och re-

surser för att möjliggöra

för kommittén att effek-

tivt utföra sitt uppdrag

enligt denna konvention.

12. With the approval

of the General Assem-

bly, the members of the

Committee established

under the present Con-

vention shall receive

emoluments from

United Nations resour-

ces as the Assembly

may decide.

12. Les membres du

Comité institué en vertu

de la présente Conven-

tion reçoivent, avec

l’approbation de
l’Assemblée géné

rale,

des émoluments pré-

levés sur les ressources

de l’Organisation des

Nations Unies dans les

conditions et selon les

modalités fixées par

l’Assemblée générale.

12. Medlemmarna av

den enligt denna kon-

vention upprättade kom-

mittén ska med godkän-

nande av generalförsam-

lingen få ersättning från

Förenta nationerna på de

villkor som generalför-

samlingen beslutar.

2018:1197

background image

39

SFS

Article 44

Article 44

Artikel 44

1. States Parties

undertake to submit to

the Committee, through

the Secretary-General of

the United Nations,

reports on the measures

they have adopted which

give effect to the rights

recognized herein and

on the progress made on

the enjoyment of those

rights:

1. Les Etats parties

s’engagent à soumettre
au Comité, par l’entre

-

mise du Secrétaire géné-

ral de l’Organ

isation des

Nations Unies, des rap-

ports sur les mesures

qu’ils auront adoptées

pour donner effet aux

droits reconnus dans la

présente Convention et

sur les progrès réalisés

dans la jouissance de ces

droits:

1. Konventionsstater-

na åtar sig att genom

Förenta nationernas

generalsekreterare avge

rapporter till kommittén

om de åtgärder som de

vidtagit för att genom-

föra de rättigheter som

erkänns i denna konven-

tion och om de framsteg

som gjorts i fråga om åt-

njutandet av dessa rät-

tigheter:

(a) Within two years

of the entry into force of

the Convention for the

State Party concerned;

a) Dans les deux ans

à compter de la date de

l’entrée en vigueur de la

présente Convention

pour les Etats parties

intéressés;

(a) inom två år efter

konventionens ikraft-

trädande i den berörda

staten, och

(b) Thereafter every

five years.

b) Par la suite, tous

les cinq ans.

(b) därefter vart femte

år.

2. Reports made un-

der the present article

shall indicate factors and

difficulties, if any, affec-

ting the degree of fulfil-

ment of the obligations

under the present Con-

vention. Reports shall

also contain sufficient

information to provide

the Committee with a

comprehensive under-

standing of the imple-

mentation of the Con-

vention in the country

concerned.

2. Les rapports établis

en application du pré-

sent article doivent, le

cas échéant, indiquer les

facteurs et les difficultés

empêchant les Etats par-

ties de s’acquitter

pleinement des obliga-

tions prévues dans la

présente Convention. Ils

doivent également con-

tenir des renseignements

suffisants pour donner

au Comité une idée

précise de l’application

de la Convention dans le

pays considéré.

2. Rapporter enligt

denna artikel ska ange

eventuella förhållanden

och svårigheter som på-

verkar i vilken utsträck-

ning åtagandena enligt

denna konvention har

uppfyllts. Rapporterna

ska även innehålla till-

räcklig information för

att ge kommittén en god

uppfattning om genom-

förandet av konventio-

nen i det berörda landet.

3. A State Party

which has submitted a

comprehensive initial

report to the Committee

need not, in its subse-

quent reports submitted

in accordance with para-

graph 1 (b) of the pre-

sent article, repeat basic

information previously

provided.

3. Les Etats parties

ayant présenté au

Comité un rapport initial

complet n’ont pas, dans

les rapports qu’ils lui

présentent ensuite con-

formément à l’alinéa (b)

du paragraphe 1 du pré-

sent article, à répéter les

renseignements de base

antérieurement

communiqués.

3. En konventionsstat

som har tillställt kom-

mittén en utförlig första

rapport behöver inte i

sina följande rapporter,

som avges enligt punkt

1 (b) i denna artikel,

upprepa tidigare lämnad

grundläggande informa-

tion.

4. The Committee

may request from States

Parties further informa-

4. Le Comité peut de-

mander aux Etats parties

tous renseignements

complémentaires relatifs

4. Kommittén kan be-

gära ytterligare informa-

tion från konventions-

2018:1197

background image

40

SFS

tion relevant to the im-

plementation of the

Convention.

à l’application de la

Convention.

staterna om genom-

förandet av konventio-

nen.

5. The Committee

shall submit to the

General Assembly,

through the Economic

and Social Council, ev-

ery two years, reports on

its activities.

5. Le Comité soumet

tous les deux ans à

l’Assemblée générale,
par l’entremise du Con

-

seil économique et

social, un rapport sur ses

activités.

5. Kommittén ska

vartannat år genom

Förenta nationernas eko-

nomiska och sociala råd

tillställa generalförsam-

lingen rapporter om sin

verksamhet.

6. States Parties shall

make their reports wid-

ely available to the pub-

lic in their own coun-

tries.

6. Les Etats parties

assurent à leurs rapports

une large diffusion dans

leur propre pays.

6. Konventionsstater-

na ska göra sina rappor-

ter allmänt tillgängliga

för allmänheten i sina

respektive länder.

Article 45

Article 45

Artikel 45

In order to foster the

effective implemen-

tation of the Convention

and to encourage inter-

national co-operation in

the field covered by the

Convention:

Pour promouvoir

l’application effect

ive

de la Convention et

encourager la coopéra-

tion internationale dans

le domaine visé par la

Convention:

För att främja ett

effektivt genomförande

av konventionen och

internationellt samarbete

på det område som kon-

ventionen avser gäller

följande:

(a) The specialized

agencies, the United Na-

tions Children’s Fund,

and other United Na-

tions organs shall be

entitled to be repre-

sented at the conside-

ration of the implemen-

tation of such provisions

of the present Conven-

tion as fall within the

scope of their mandate.

The Committee may in-

vite the specialized

agencies, the United Na-

tions Children’s Fund

and other competent

bodies as it may con-

sider appropriate to pro-

vide expert advice on

the implementation of

the Convention in areas

falling within the scope

of their respective man-

dates. The Committee

may invite the specia-

lized agencies, the Uni-

ted Nations Children’s

Fund, and other United

Nations organs to sub-

mit reports on the imple-

mentation of the Con-

vention in areas falling

a) Les institutions

spécialisées, le Fonds

des Nations Unies pour

l’enfance et d’autres

organes des Nations

Unies ont le droit de se

faire représenter lors de

l’examen de l’applica

-

tion des dispositions de

la présente Convention

qui relèvent de leur

mandat. Le Comité peut

inviter les institutions

spécialisées, le Fonds

des Nations Unies pour

l’enfance et tous autres
organismes qu’il

jugera

appropriés à donner des

avis spécialisés sur

l’application de la Con

-

vention dans les domai-

nes qui relèvent de leurs

mandats respectifs. Il

peut inviter les institu-

tions spécialisées, le

Fonds des Nations Unies

pour l’enfance et
d’autres organes d

es

Nations Unies à lui

présenter des rapports

sur l’application de la

Convention dans les

secteurs qui relèvent de

leur domaine d’activité;

(a) Fackorganen,

Förenta nationernas

barnfond och andra FN-

organ ska ha rätt att vara

representerade vid

granskningen av genom-

förandet av sådana be-

stämmelser i denna kon-

vention som faller inom

ramen för deras mandat.

Kommittén kan, såsom

den finner lämpligt, bju-

da in fackorganen, För-

enta nationernas barn-

fond och andra behöriga

organ att ge expertråd

avseende genomförandet

av konventionen på om-

råden som faller inom

ramen för deras respek-

tive verksamhetsom-

råden. Kommittén kan

bjuda in fackorganen,

Förenta nationernas

barnfond och andra FN-

organ att inkomma med

rapporter om genomfö-

randet av konventionen

inom områden som fal-

ler inom ramen för deras

respektive verksamhets-

område,

2018:1197

background image

41

SFS

within the scope of their

activities;

(b) The Committee

shall transmit, as it may

consider appropriate, to

the specialized agencies,

the United Nations

Children’s Fund and

other competent bodies,

any reports from States

Parties that contain a re-

quest, or indicate a need,

for technical advice or

assistance, along with

the Committee’s obser-

vations and suggestions,

if any, on these requests

or indications;

b) Le Comité

transmet, s’il le juge

nécessaire, aux institu-

tions spécialisées, au

Fonds des Nations Unies

pour l’enfance et aux

autres organismes

compétents tout rapport

des Etats parties conte-

nant une demande ou

indiquant un besoin de

conseils ou d’assistance

techniques, accom-

pagné, le cas échéant,

des observations et

suggestions du Comité

touchant ladite demande

ou indication;

(b) Kommittén ska,

såsom den finner lämp-

ligt, till fackorganen,

Förenta nationernas

barnfond och andra be-

höriga organ överlämna

rapporter från konven-

tionsstaterna som inne-

håller en begäran om el-

ler anger behov av tek-

nisk rådgivning eller

tekniskt bistånd jämte

kommitténs synpunkter

och eventuella förslag

beträffande sådan begä-

ran eller sådant behov,

(c) The Committee

may recommend to the

General Assembly to

request the Secretary-

General to undertake on

its behalf studies on

specific issues relating

to the rights of the child;

c) Le Comité peut

recommander à

l’As

semblée générale de

prier le Secrétaire géné-

ral de procéder pour le

Comité à des études sur

des questions spéci-

fiques touchant les

droits de l’enfant;

(c) Kommittén kan

rekommendera general-

församlingen att fram-

ställa en begäran till

generalsekreteraren om

att för kommitténs räk-

ning genomföra studier i

särskilda frågor som rör

barnets rättigheter,

(d) The Committee

may make suggestions

and general recommen-

dations based on infor-

mation received pur-

suant to articles 44 and

45 of the present Con-

vention. Such sugges-

tions and general re-

commendations shall be

trans-mitted to any State

Party concerned and re-

ported to the General

Assembly, together with

comments, if any, from

States Parties.

d) Le Comité peut

faire des suggestions et

des recommandations

d’ordre général fondées

sur les renseignements

reçus en application des

articles 44 et 45 de la

présente Convention.

Ces suggestions et

recommandations

d’ordre général sont

transmises à tout Etat

partie intéressé et por-

tées à l’attention de
l’Assemblée générale,

accompagnées, le cas

échéant, des observa-

tions des Etats parties.

(d) Kommittén kan

avge förslag och allmän-

na rekommendationer på

grundval av den infor-

mation som erhållits en-

ligt artiklarna 44 och 45

i denna konvention. Så-

dana förslag och allmän-

na rekommendationer

ska tillställas varje kon-

ventionsstat som berörs

samt rapporteras till

generalförsamlingen

tillsammans med even-

tuella kommentarer från

konventionsstaterna.

Part III

Troisième partie

Del III

Article 46

Article 46

Artikel 46

The present Conven-

tion shall be open for

signature by all States.

La présente Conven-

tion est ouverte à la sig-

nature de tous les Etats.

Denna konvention

ska vara öppen för

undertecknande av alla

stater.

2018:1197

background image

42

SFS

Article 47

Article 47

Artikel 47

The present Conven-

tion is subject to ratifi-

cation. Instruments of

ratification shall be de-

posited with the

Secretary-General of the

United Nations.

La présente Conven-

tion est sujette à rati-

fication. Les instruments

de ratification seront

déposés auprès du

Secrétaire général de

l’Organ

isation des

Nations Unies.

Denna konvention

ska ratificeras. Ratifika-

tionsinstrumenten ska

deponeras hos Förenta

nationernas general-

sekreterare.

Article 48

Article 48

Artikel 48

The present Conven-

tion shall remain open

for accession by any

State. The instruments

of accession shall be

deposited with the

Secretary-General of the

United Nations.

La présente Conven-

tion restera ouverte à

l’adhésion de tout Etat.

Les instruments

d’adhé

sion seront dépo-

sés au-près du Secrétaire

général de l’Organisa

-

tion des Nations Unies.

Denna konvention

ska förbli öppen för an-

slutning av vilken stat

som helst. Anslutnings-

instrumenten ska de-

poneras hos Förenta

nationernas general-

sekreterare.

Article 49

Article 49

Artikel 49

1. The present Con-

vention shall enter into

force on the thirtieth day

following the date of de-

posit with the Secrtary-

General of the United

Nations of the twentieth

instrument of ratify-

cation or accession.

1. La présente Con-

vention entrera en

vigueur le trentième jour

qui suivra la date du

dépôt auprès du Secré-

taire général de

l’

Organisation des

Nations Unies du

vingtième instrument de

ratification ou d’adhé

-

sion.

1. Denna konvention

träder i kraft den tretti-

onde dagen efter dagen

för deponeringen av det

tjugonde ratifikations-

eller anslutningsinstru-

mentet hos Förenta nat-

ionernas generalsekre-

terare.

2. For each State rati-

fying or acceding to the

Convention after the de-

posit of the twentieth

instrument of ratification

or accession, the

Convention shall enter

into force on the thirtieth

day after the deposit by

such State of its

instrument of ratification

or accession.

2. Pour chacun des

Etats qui ratifieront la

présente Convention ou

y adhéreront après le

dépôt du vingtième

instrument de rati-

fication ou d’adhésion,

la Convention entrera en

vigueur le trentième jour

qui suivra le dépôt par

cet Etat de son instru-

ment de ratification ou

d’adhésion.

2. I förhållande till

varje stat som ratificerar

eller ansluter sig till

konventionen efter

deponeringen av det

tjugonde ratifikations-

eller anslutningsinstru-

mentet träder konventio-

nen i kraft den trettionde

dagen efter det att en så-

dan stat deponerat sitt

ratifikations- eller an-

slutningsinstrument.

Article 50

Article 50

Artikel 50

1. Any State Party

may propose an amend-

ment and file it with the

Secretary-General of the

United Nations. The

Secretary-General shall

thereupon communicate

the proposed amend-

ment to States Parties,

1. Tout Etat partie

peut proposer un

amendement et en dépo-

ser le texte auprès du

Secrétaire général de

l’Organis

ation des

Nations Unies. Le

Secrétaire général com-

munique alors la

1. En konventionsstat

kan föreslå en ändring

av konventionen och

överlämna förslaget till

Förenta nationernas

generalsekreterare.

Generalsekreteraren ska

sedan översända

ändringsförslaget till

2018:1197

background image

43

SFS

with a request that they

indicate whether they

favour a conference of

States Parties for the

purpose of considering

and voting upon the pro-

posals. In the event that,

within four months from

the date of such commu-

nication, at least one

third of the States Par-

ties favour such a confe-

rence, the Secretary-

General shall convene

the conference under the

auspices of the United

Nations. Any amend-

ment adopted by a ma-

jority of States Parties

present and voting at the

conference shall be sub-

mitted to the General

Assembly for approval.

proposition d’amende

-

ment aux Etats parties,

en leur demandant de lui

faire savoir s’ils sont

favorables à la convoca-

tion d’une conférence

des Etats parties en vue

de l’examen de la pro

-

position et de sa mise

aux voix. Si, dans les

quatre mois qui suivent

la date de cette commu-

nication, un tiers au

moins des Etats parties

se prononcent en faveur

de la convocation d’une

telle conférence, le

Secrétaire général con-

voque la conférence

sous les auspices de

l’

Organisation des

Nations Unies. Tout

amendement adopté par

la majorité des Etats

parties présents et

votants à la conférence

est soumis pour appro-

bation à l’Assemblée
générale de l’Organisa

-

tion des Nations Unies.

konventionsstaterna

tillsammans med en be-

gäran om att de ska ange

om de förordar att en

konferens med konven-

tionsstaterna anordnas i

syfte att behandla och

rösta om förslagen. Om

minst en tredjedel av

staterna inom fyra må-

nader efter förslagets

översändande tillstyrker

en sådan konferens, ska

generalsekreteraren

sammankalla konfe-

rensen i Förenta natio-

nernas regi. Ändrings-

förslag som antagits av

en majoritet av de vid

konferensen närvarande

och röstande konven-

tionsstaterna ska under-

ställas generalförsam-

lingen för godkännande.

2. An amendment

adopted in accordance

with paragraph 1 of the

present article shall en-

ter into force when it has

been approved by the

General Assembly of the

United Nations and

accepted by a twothirds

majority of States Par-

ties.

2. Tout amendement

adopté conformément

aux dispositions du

paragraphe 1 du présent

article entre en vigueur

lorsqu’il a été approuvé
par l’Assemblée géné

-

rale des Nations Unies

et accepté par une

majorité des deux tiers

des Etats parties.

2. En ändring som an-

tagits i enlighet med

punkt 1 i denna artikel

träder i kraft när den har

godkänts av Förenta

nationernas generalför-

samling och antagits av

konventionsstaterna med

två tredjedels majoritet.

3. When an amend-

ment enters into force, it

shall be binding on those

States Parties which

have accepted it, other

States Parties still being

bound by the provisions

of the present Conven-

tion and any earlier

amendments which they

have accepted.

3. Lorsqu’un amende-

ment entre en vigueur, il

a force obligatoire pour

les Etats parties qui l’ont

accepté, les autres Etats

parties demeurant liés

par les dispositions de la

présente Convention et

par tous amendements

antérieurs acceptés par

eux.

3. När en ändring trä-

der i kraft ska den vara

bindande för de konven-

tionsstater som har anta-

git den, medan övriga

konventionsstater fort-

farande är bundna av be-

stämmelserna i denna

konvention och eventu-

ella tidigare ändringar

som de antagit.

Article 51

Article 51

Artikel 51

1. The Secretary-

General of the United

Nations shall receive

and circulate to all

1. Le Secrétaire géné-

ral de l’Organisation des

Nations Unies recevra et

communiquera à tous les

1. Förenta nationer-

nas generalsekreterare

ska ta emot och till alla

stater delge texten till

2018:1197

background image

44

SFS

States the text of

reservations made by

States at the time of

ratification or accession.

Etats le texte des réser-

ves qui auront été faites

par les Etats au moment

de la ratification ou de

l’adhésion.

reservationer som

staterna anmält vid rati-

fikationen eller anslut-

ningen.

2. A reservation in-

compatible with the

object and purpose of

the present Convention

shall not be permitted.

2. Aucune réserve in-

compatible avec l’objet

et le but de la présente

Convention n’est autori-

sée.

2. En reservation som

strider mot denna kon-

ventions ändamål och

syfte ska inte tillåtas.

3. Reservations may

be withdrawn at any

time by notification to

that effect addressed to

the Secretary-General of

the United Nations, who

shall then inform all Sta-

tes. Such notification

shall take effect on the

date on which it is re-

ceived by the Secretary-

General.

3. Les réserves

peuvent être retirées à

tout moment par noti-

fication adressée au

Secrétaire général de

l’Organisation des

Nations Unies, lequel en

informe tous les Etats

parties à la Convention.

La notification prend

effet à la date à laquelle

elle est reçue par le

Secrétaire général.

3. Reservationer kan

när som helst dras tillba-

ka genom notifikation

till Förenta nationernas

generalsekreterare, som

därefter ska underrätta

alla stater. Notifikatio-

nen ska gälla från den

dag då den mottogs av

generalsekreteraren.

Article 52

Article 52

Artikel 52

A State Party may de-

nounce the present Con-

vention by written noti-

fication to the Secretary-

General of the United

Nations. Denunciation

becomes effective one

year after the date of re-

ceipt of the notification

by the Secretary-

General.

Tout Etat partie peut

dénoncer la présente

Convention par noti-

fication écrite adressée

au Secrétaire général de

l’Organisation des Na

-

tions Unies. La dénon-

ciation prend effet un an

après la date à laquelle

la notification a été

reçue par le Secrétaire

général.

En konventionsstat

kan säga upp denna kon-

vention genom skriftlig

notifikation till Förenta

nationernas generalsek-

reterare. Uppsägningen

träder i kraft ett år efter

den dag då notifika-

tionen mottogs av gene-

ralsekreteraren.

Article 53

Article 53

Artikel 53

The Secretary-

General of the United

Nations is designated as

the depositary of the

present Convention.

Le Secrétaire général

de l’Organisation des

Nations Unies est

désigné comme déposi-

taire de la présente

Convention.

Förenta nationernas

generalsekreterare utses

till depositarie för denna

konvention.

Article 54

Article 54

Artikel 54

The original of the

present Convention, of

which the Arabic, Chi-

nese, English, French,

Russian and Spanish

texts are equally authen-

tic, shall be deposited

with the Secretary-

General of the United

Nations.

L’original de la pré

-

sente Convention, dont

les textes anglais, arabe,

chinois, espagnol, fran-

çais et russe font égale-

ment foi, sera déposé

auprès du Secrétaire

général de l’Organisa

-

tion des Nations Unies.

Originalet till denna

konvention, vars arabi-

ska, engelska, franska,

kinesiska, ryska och

spanska texter har lika

giltighet, ska deponeras

hos Förenta nationernas

generalsekreterare.

2018:1197

background image

45

SFS

In witness thereof the

undersigned plenipoten-

tiaries, being duly autho-

rized thereto by their re-

spective Governments,

have signed the present

Convention.

En foi de quoi les

plénipotentiaires

soussignés, dûment

habilités par leurs gou-

vernements respectifs,

ont signé la présente

Convention.

Till bekräftelse härav

har undertecknade om-

bud, därtill vederbörli-

gen befullmäktigade av

sina respektive regerin-

gar, undertecknat denna

konvention.

2018:1197

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.