SFS 1971:796

710796.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1971:796

om internationella rättsförhållanåen rörande adoption;

utkom f rån tr ycket

given Stockholms slott den 19 november 1971.

V1 GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagenL funnit gott förordna som följer.

1 § Ansökan om adoption upptages av svensk domstol, om den eller

de sökande har svenskt medborgarskap eller har hemvist här i riket eller
om Konungen medgivit att ansökningen prövas.

2 § Ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.

Avser ansökningen barn under aderton år, skall särskilt beaktas, hu­

ruvida sökande eller barnet genom medborgarskap eller hemvist eller på

annat sätt har anknytning till främmande stat och det skulle medföra
avsevärd olägenhet för barnet, om adoptionen ej blir gällande där.

3 § Beslut om adoption som meddelats i främmande stat gäller här i

riket, om den eller de sökande var medborgare eller hade hemvist i
den f rämmande staten när beslutet meddelades samt, i fall då adoptiv­
barnet var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige, adoptionen
godkänts av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan även i

annat fall förordna, att ett utomlands meddelat beslut om adoption
skall gälla här i riket.

4 § När beslut om adoption som meddelats i främmande stat skall
gälla här i riket, anses adoptivbarnet som adoptantens barn i äktenskap

i fråga om v årdnad, förmynderskap och underhåll.

I fråga om arvsrätt i adoptivförhållanden gäller vad som i allmänhet

är föreskrivet om tillämplig lag beträffande rätten till arv, oavsett vil­
ken lag som tillämpats vid adoptionen. Har denna ägt rum här i riket,

anses dock adoptivbarnet alltid som adoptantens barn i äktenskap.

I fall då adoptivbarn ej har arvsrätt efter adoptanten kan efter vad

som finnes skäligt bestämmas att bidrag till barnets underhåll skall utgå
av behållningen i adoptantens dödsbo.

^ Prop. 1971: II3, LU 16, rskr 24 8.

1759

¬

background image

SFS 1971: 796

5 § Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan medde-^

la föreskrifter om den utredning som skall äga rum i ärende som avses
i denna lag.

6 § Beslut om adoption som meddelats i främmande stat får ej till­
läggas giltighet i Sverige, om detta skulle vara uppenbart oförenligt

med grunderna för rättsordningen här i riket.

7 § I den mån det påkallas till uppfyllande av Sveriges förpliktelser

enligt avtal med främmande stat kan Konungen meddela föreskrifter
som avviker från bestämmelserna i den na lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Beslut om adoption, som meddelats i främmande stat och vid ikraft­

trädandet var gällande här i riket, gäller alltjämt.

I fråga om rätt till arv i a doptivförhållande är lagen ej tillämplig, om

arvlåtaren avlidit före ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig h örsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 19 november 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.