SFS 2018:1289 Lag om adoption i internationella situationer

SFS2018-1289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om adoption i internationel a situationer
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller frågor om adoption i internationella situationer.

Lagen gäller inte i den utsträckning något annat följer av förordningen

(1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap,

adoption och förmynderskap eller av annan lag.

Svensk domstols internationella behörighet
2 §
En ansökan om adoption får tas upp av svensk domstol, om

1. den som sökanden vill adoptera har sin hemvist i Sverige,

2. sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist i Sverige, eller

3. det med beaktande av annan anknytning till Sverige finns särskilda skäl

till att saken prövas här.

Tillämplig lag
3 §
En ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.

När utländska beslut erkänns i Sverige
4 §
Ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol

eller någon annan myndighet gäller i Sverige när det har fått laga kraft, om

beslutet har meddelats eller annars gäller i

1. den stat där den som har adopterats hade sin hemvist när adoptions-

förfarandet inleddes, eller

2. den stat där adoptivföräldern eller någon av adoptivföräldrarna hade sin

hemvist när beslutet meddelades.

I 5 och 6 §§ finns bestämmelser om ytterligare förutsättningar i vissa fall

för att beslutet ska gälla.

5 § Om lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling var

tillämplig på adoptionen, krävs att adoptionen har genomförts i enlighet med

den lagen för att ett beslut som avses i 4 § ska gälla i Sverige.

Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som regeringen bestäm-

mer godkänna att beslutet ska gälla i Sverige trots att förutsättningarna i

första stycket inte är uppfyllda.

1

Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372.

SFS 2018:1289

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1289

6 § Om den som har adopterats var svensk medborgare eller hade sin

hemvist i Sverige när adoptionsförfarandet inleddes, gäller ett beslut enligt

4 § endast om den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänner att

beslutet ska gälla.

7 § Även om förutsättningarna i 4 § första stycket 1 eller 2 inte är upp-

fyllda, får den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänna att ett

utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol eller någon

annan myndighet och som har fått laga kraft ska gälla i Sverige om det fanns

skälig anledning till att saken prövades i den andra staten.

8 § Ett utländskt beslut om adoption gäller inte i Sverige om det skulle

vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen.

9 § Ett beslut enligt 5 § andra stycket, 6 och 7 §§ får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Rättsverkningar av ett utländskt beslut som erkänns i Sverige
10 §
Ett utländskt beslut om adoption som gäller i Sverige har de rätts-

verkningar som anges i 4 kap. 21 och 22 §§ föräldrabalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

2. Genom lagen upphävs lagen (1971:796) om internationella rättsför-

hållanden rörande adoption.

3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för utländska adoptionsbeslut

som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.