SFS 2001:199 Lag om ändring i lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption

010199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1971:796) om internationella
rättsförhållanden rörande adoption;

utfärdad den 26 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1971:796) om interna-

tionella rättsförhållanden rörande adoption skall ha följande lydelse.

2 §

Ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.

Avser ansökningen barn under aderton år, skall särskilt beaktas, huruvida

sökande eller barnet genom medborgarskap eller hemvist eller på annat sätt
har anknytning till främmande stat och det skulle medföra avsevärd olägen-
het för barnet, om adoptionen ej blir gällande där.

Rätten skall inhämta yttrande från Migrationsverket, när den som adoptio-

nen avser är utomnordisk medborgare och tolv år eller äldre.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2000/01:66, bet. 2000/01:SfU12, rskr. 2000/01:177.

SFS 2001:199

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.